Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečné použití balónků štěstí

Diplomová práce se zabývá bezpečným použitím balónků štěstí - definice, historie a současnost, související požáry, legislativa, použitý materiál, shrnutí poznatků z užívání, praktické zkoušky, návrh b... 

Příčiny vzniku požárů

Práce je věnována především odborné veřejnosti, zabývající se problematikou příčin vzniku požárů. Práce je koncipována na problematiku příčin vzniku požárů všeobecně a zvláště na příčiny vzniku požárů... 

VYSKOČIL, Marek. Využitelnost GC-MS technik k chemické analýze organických zplodin hoření polymerních materiálů. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. 64 s.

Tato práce se zabývá možnostmi využití plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií ke stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů (PCDD/F). Jsou zde popsány dioxiny a furany... 

Odolnost čalouněného nábytku a jeho součástí proti vznícení hořící cigaretou

Bakalářská práce se zaměřuje na nebezpečí zapálení vybavení interiéru, resp. nábytku, vlivem kouření. Cílem zkoušek bylo zjistit odolnosti nejčastěji používaných materiálů pro výrobu čalouněného nábyt... 

Měření fyzikálního modelu požáru v požárně technické komoře

V této diplomové práci je řešena problematika dynamiky požáru v uzavřeném prostoru, respektive v požárně technické komoře na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Vlastní práce je rozdělena na teoretick... 

Záchrana osob při seskoku z výšky

Má práce rozebírá základní moţnosti záchrany osob z výšek a vytváří nové moţnosti pro alternativní návrh, který by byl opravdu ekonomicky přínosný, byl by bezpečnější, vytvořen ze zkušeností při vyuţi... 

Zajištení spojení príslušníku jednotek požární ochrany v prostorove rozsáhlých objektech

V první cásti práce bylo pro dosažení cíle nezbytné stanovit požadavky taktiky zásahu HZS CR a podmínky praktického použití systému. Bylo zapotrebí urcit predpoklady pro zavedení systému do taktiky. B... 

Kritická analýza probit funkcí používaných v rámci prevence závažných havárií

V současnosti patří probitové funkce mezi jedny z nepoužívanějších nástrojů pro zhodnocení toxických účinku v rámci analýzy a hodnocení rizik. Použití tohoto nástroje v sobě zahrnuje určité nejistoty,... 

Zpracování bezpečnostní dokumentace vybrané obce

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku povodní z hlediska povodňového plánování. Vymezuje pojmy týkající se oblasti povodní, jako například samotnou povodeň a její členění, pojmy z oblasti předp... 

Vliv samozahřívání pevného paliva z biomasy na kvalitu paliva a bezpečnost jeho skladování

Bakalářská práce hodnotí, jak se změní hodnoty spalného tepla paliva z biomasy v důsledku samovolného zahřívání a jaký vliv má samovolné zahřívání na kvalitu a bezpečnost skladování paliva. V teoreti... 

 

Stránkování: Počet: 24 / 3 | 1 2 3 |

vytisknout  e-mailem