Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů). Pojem ochrana obyvatelstva definujeme jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Předpokladem pro výkon potřebných činností profesionálních pracovníků v těchto oblastech je získání či prodloužení odborné způsobilosti nebo požadované odborné připravenosti, který umožňuje systém vzdělávání. Tento systém vzdělávání je obsažen v Koncepci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení (dále jen „Koncepce“), která byla schválena usnesením vlády ČR dne 10. července 2017 č. 508 a v plné míře nahradila předchozí Koncepci z roku 2004.

Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení metodicky usměrňuje a řídí Ministerstvo vnitra. Na činnostech spojených se vzděláváním se podílejí ostatní ústřední správní úřady podle svých kompetencí a působnosti. K řešení složitých odborných otázek spojených se vzdělávacím procesem v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení je na úrovni Výboru pro civilní nouzové plánování zřízena meziresortní pracovní skupina. Tato pracovní skupina je složená ze zástupců Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR, Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Správy státních hmotných rezerv a Policejního prezidia ČR.

Samotné Koncepci předcházelo zpracování Analýzy vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla schválena usnesením Výboru pro civilní nouzové plánování č. 421 ze dne 7. prosince 2016.

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění „Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení“ je součástí Zprávy o stavu ochrany obyvatelstva v ČR. Plnění Koncepce se vyhodnocuje ve tříletých cyklech. Ve sledovaném období je stručně vyhodnocena a popsána:

  • realizace vzdělávání jednotlivých cílových skupin,
  • využití stanovených forem vzdělávání,
  • činnost meziresortní pracovní skupiny VCNP ke koordinaci vzdělávacího procesu v oblasti bezpečnosti,
  • stav finančního a materiálního zabezpečení vzdělávání,
  • plnění stanovených úkolů pro realizaci systému vzdělávání a jeho dalšího rozvoje.

Pro potřeby vzdělávání stanovených cílových skupin v koncepci jsou příslušnými ústředními správními úřady podle oblasti jejich působnosti zpracovány vzdělávací moduly.

vytisknout  e-mailem