Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dopravní informace

Podle §124 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, má HZS ČR povinnost poskytovat aktuální informace, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. K tomuto slouží Jednotný systém dopravních informací pro ČR(JSDI)– komplexní systémové prostředí pro sběr, zpracování, sdílení a poskytování dopravních informací zejména od subjektů veřejné správy i od dalších subjektů podle usnesení vlády ČR č. 590 ze dne 18. května 2005. JSDI je společným projektem Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a bývalého Ministerstva informatiky ČR. 

Zapojení HZS ČR do JSDI je zabezpečeno pomocí aplikace, která zabezpečuje přenos požadovaných informací, které jsou obsaženy ve výjezdovém programu na KOPIS, z KOPIS na NDIC.

Ing. Pavel Lukeš
MV-generální ředitelství HZS ČR

Specializované dopravní rádio Rádio „D“ Dálnice od dubna 2010

Informace z webového serveru

www.dopravniinfo.cz

 

Logo serveru Dopravní infoLogo serveru Dopravní info

Dopravní zpravodajství Jednotného systému dopravních informací pro ČR zkušebně provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Publikované dopravní informace pocházejí nebo budou pocházet od Policie ČR, HZS ČR, zdravotnické záchranné služby, správců komunikací, silničních správních úřadů, obecních policií, z telematických aplikací a ITS systémů, z dopravních informačních center měst, řídících center tunelů a z mnoha dalších zdrojů, včetně motoristické veřejnosti.

Informace budou i na zařízeních pro provozní informace (proměnné tabule) přímo na dálnicích a rychlostních komunikacích, prostřednictvím služby RDS-TMC pro navigační přístroje a také prostřednictvím datového distribučního rozhraní ve prospěch rozhlasových stanic, TV vysílání, provozovatelů hlasových a datových telekomunikačních služeb, provozovatelů dopravních informačních služeb a dalších odběratelů.

Aplikace vznikla v rámci realizace Jednotného systému dopravních informací v ČR, jejím provozovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Účelem aplikace je zveřejnění aktuálních dopravních informací poskytovaných Národním Dopravním Informačním Centrem.

Aplikace je optimalizována pro webový prohlížeč MS Internet Explorer v.7, většina funkčnosti je dostupná i v MS Internet Explorer v.6 a FireFox2.0. Doporučené rozlišení pro zobrazení je alespoň 1024x768 bodů. Aplikace pro svůj chod nevyžaduje instalaci žádných dodatečných doplňků, pouze pro zobrazení animací dopravních intenzit ve vybraných lokalitách je potřebný Adobe Flash Player.

Aplikaci vytvořil VARS BRNO a.s. - pokud máte připomínky a náměty k fungování a vlastnostem aplikace, můžete poslat zprávu pomocí tohoto odkazu.

O zobrazovaných dopravních informacích

Aplikace zveřejňuje aktuální dopravní informace, které poskytuje Národní Dopravní Informační Centrum (NDIC).

Jedná se o ověřené oficiální informace, které primárně poskytují různé zdroje:

  • operátoři Národního Dopravního Informačního Centra
  • Policie České republiky
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Hasičský záchranný sbor ČR
  • Zdravotní záchranná služba ČR
  • Silniční správní úřady
  • Dopravní centra velkých měst (např. TSK Praha, Brněnské komunikace ...)
  • Správci komunikací
  • Městské policie
  • provozovatelé záchytných parkovišť, kamery na komunikacích, meteohlásky na komunikacích atd.

Dopravní informace jsou v aplikaci rozděleny do několika skupin:

Dopravní události
Jedná se o nehody, uzavírky a omezení (aktuální i plánovaná) a dopravní situace vyvolané různými událostmi na komunikacích. Informace o dopravních událostech přijímají z výše uvedených zdrojů operátoři NDIC, kteří je prověřují a případně doplňují, a následně jsou systémem NDIC několika způsoby publikovány (včetně RDS TMC vysílání). Dopravní události jsou také klasifikovány podle naléhavosti - 1: normální, 2: naléhavá, 3: velmi naléhavá.

Pro příhraniční oblasti budou postupně dostupné i dopravní informace z okolních států (z dálnic a hlavních tahů  silnic).

Stupně dopravní zátěže
Jedná se o vyhodnocené intenzity dopravy na průběžně sledovaných úsecích komunikací. Údaje jsou dostupné v největších městech a na vybraných úsecích dálnic. Jsou zobrazovány hodnoty v pěti stupních: 1 - plynulý provoz, 2 - houstnoucí provoz, 3 - silný provoz, 4 - tvorba kolon vozidel, 5 - dopravní kolaps.  Viditelnost informací o dopravní zátěži je závislá na měřítku mapy.
Stav sjízdnost v oblastech
Správci komunikací je poskytována informace o stavu sjízdnosti na komunikacích a v oblasti, kde jsou za sjízdnost zodpovědní. Jedná se o převažující stav na udaných třídách komunikací. Tyto informace jsou povinni poskytovat v zimním období pravidelně minimálně 5x denně.
Stav počasí v oblastech
Stav počasí poskytují správci komunikací souběžně při hlášení stavu sjízdnosti. Opět se jedná o převažující stav v celé oblasti.
Snímky z kamer na komunikacích
Jsou zobrazovány statické snímky z kamer vlastněných Ředitelstvím silnic a dálnic.
Varování z meteostanic na komunikacích
Z informací automatizovaně předávaných meteostanicemi (meteohláskami) umístěnými u silničních komunikací je v systému NDIC vyhodnocován stav počasí a sjízdnosti. Pokud je tento stav nepříznivý pro dopravu, jsou zobrazována příslušná hlášení. Informace je vztažena k bezprostřednímu okolí dané meteostanice.
Zobrazení obsahu informačních tabulí na komunikacích
Jsou zobrazovány aktuální informace publikované na proměnných informačních tabulích a dopravních zařízeních vlastněných Ředitelstvím silnic a dálnic.

Dopravní informace jsou zobrazovány nad podkladovou mapou silniční sítě ČR vytvořenou z dat spravovaných firmou Central European Data Agency, a.s. (CEDA).

 

 

 


Vloženo: 8. 9. 2008, aktualizace: 9. 9. 2008, e-mail: frantisek.spacek@grh.izscr.cz, tel.: 950 819 748

vytisknout  e-mailem