Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace a materiály pro...

 
U táboráku copy.png

VEŘEJNOST

V uvedené rubrice naleznete informační příručky, letáky a další materiály ke stažení, podrobnosti k právě probíhajícím soutěžím (kterých se můžete zúčastnit) a  další zajímavé a zejména praktické informace ze vzdělávacích a propagačních akcí (rady „chytrých blondýnek“ v rámci projektu Vaše cesty k bezpečí, bezpečnostní internetový portál Záchranný kruh a další).

  

Bezpečné místo.jpg

 

UČITELE

V uvedené rubrice jsou zveřejněny učební pomůcky i metodické podklady (mnohé volně ke stažení a využití) pro mateřské, základní a střední školy pro oblast výuky tematiky Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Rovněž jsou zde uvedené detaily k nabízeným kurzům a vzdělávacím akcím pro pedagogy základních a středních škol (v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). V neposlední řadě jsou zde uvedené kontakty na příslušníky jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů a Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, se kterými je možné danou problematiku konzultovat.

 

Hasič copy.png

 

ODBORNÍKY A VYSOKÉ ŠKOLY

V uvedené rubrice naleznou odborníci údaje o systému vzdělávání v krizovém řízení, systému přípravy volených zástupců (starostů obcí), přehled vysokých škol poskytujících vzdělání v oboru bezpečnosti, jakož i program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 až 2015. Dále podporu fakultám vysokých škol, které začleňují výuku tématu Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí do svých studijních programů a přehled plánovaných seminářů a konferencí vztahujících se k problematice ochrany obyvatelstva, krizového řízení a jejich výuky. K dispozici jsou zde koncepční a strategické dokumenty, v prvé řadě Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.

 

uspechy.jpg

INSPIRACI A NÁSLEDOVÁNÍ 

Rubrika obsahuje výčet činností, které HZS ČR realizuje v oblasti výchovy a vzdělávání obyvatelastva. HZS ČR vyvíjí řadu aktivit, které svým zaměřením přímo působí na obyvatelstvo, nebo podporují jeho přípravu. Jedná se především o podporu výuky předmětné problematiky na všech typech škol, tvorbu edukativních projektů a další činnosti zaměřené na přípravu obyvatelstva jak na centrální, tak na úrovni regionální (místní).

Výchova a vzdělávání se mění v závislosti na potřebách společnosti, kdy reaguje nejen na možná rizika, ale také na legislativu, změny v technologickém pokroku a na potřeby stále se měnící společnosti.

 

Česká školní inspekce - vzdělávání v bezpečnostních tematech 

V současné době bylo ukončeno pod vedením České školní inspekce pro školní rok 2015/2016 zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat. Realizace tohoto specifického úkolu se skládala z inspekčního elektronického zjišťování prováděného plošně ve všech mateřských, základních a středních školách v České republice a z prezenční inspekční činnosti realizované na vzorku uvedených druhů škol. Výsledky poslouží jako podklad pro návrh opatření směřující k optimalizaci výuky bezpečnostních témat (ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchova, příprava občanů k obraně státu, ochrana zdraví).

V rámci této inspekční činnosti Česká školní inspekce zjišťovala, v jakých bezpečnostních tématech školy žáky vzdělávají, jakým způsobem je vzdělávání v jednotlivých tématech v rámci jednotlivých školních vzdělávacích programů organizováno, do kterých předmětů nebo vzdělávacích oblastí a jakým způsobem jsou daná bezpečnostní témata zařazována, jaké jsou aprobace pedagogů, kteří se ve větší míře podílejí na vzdělávání v příslušných tématech, jaké tematicky zaměřené vzdělávací programy a kurzy pedagogové absolvovali, jaké pomůcky a materiály zpracované externími dodavateli, jako je např. Hasičský záchranný sbor ČR, učitelé při výuce používají, jestli si pro výuku připravují nebo zajišťují nějaké odborné materiály sami, s jakými subjekty na vzdělávání spolupracují, jaké metody a formy jsou při výuce užívány, jaké druhy akcí a praktických cvičení školy při vzdělávání v příslušných tématech organizují, jakým způsobem jsou ověřovány znalosti dětí a žáků v daných oblastech nebo do jaké míry si děti a žáci znalosti a dovednosti v jednotlivých bezpečnostních tématech osvojují.

 

vytisknout  e-mailem