Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvodní slova odboru prevence MV-generálního ředitelství HZS ČR

Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v ústavním pořádku České republiky. Podle čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, je garantem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot stát.
                       
Systém ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot, jakož i působnost při výkonu státní správy v jednotlivých oblastech státem chráněných zájmů, je kodifikován právním řádem České republiky. Významnou součástí a základním principem tohoto systému ochrany je předcházení rizikům, tedy prevence. Činnosti příslušných orgánů probíhají koordinovaně, avšak systém je koncipován tak, aby jeho jednotlivé součásti byly schopny plnit stanovené úkoly samostatně.
V oblasti požární ochrany je ústředním orgánem státní správy Ministerstvo vnitra (jehož součástí je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR), přičemž úkoly státu na úseku požární ochrany zabezpečují na příslušných úrovních hasičské záchranné sbory krajů, okresní úřady a v přenesené působnosti také orgány krajů a orgány obcí.
Účinná ochrana životů, zdraví a majetku před požáry je výsledkem spolupůsobení celé řady faktorů. K  těm základním patří stanovení a plnění úkolů a opatření v oblasti předcházení požárům, připravenost k hašení požárů a zabránění jejich šíření, jakož i vlastní činnosti při hašení požárů. Požární prevence je organickou a nedílnou součástí celého tohoto systému a do značné míry ovlivňuje úspěšnost fungování jednotlivých jeho prvků, ale i systému jako celku.

Činnosti Hasičské záchranného sboru ČR

 
Generální ředitelství HZS ČR plní některé úkoly Ministerstva vnitra na úseku požární ochrany vymezené zákonem o požární ochraně. Mezi hlavní funkce generálního ředitelství HZS ČR tedy patří organizace a řízení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, jejíž základní součástí je plnění úkolů v oblasti požární prevence.
Na úrovni generálního ředitelství HZS ČR se tyto úkoly zabezpečují zejména následujícími postupy:
 1. analýzou existujícího prostředí a sledováním vývojových trendů souvisejících se zajištěním požární prevence,
 2. zpracováním koncepčních programů, metodickým řízením a usměrňováním vývoje v oblasti požární prevence,
 3. výkonem státního požárního dozoru,
 4. řízením a kontrolou plnění úkolů na úseku požární prevence u HZS krajů,
 5. plněním úkolů ústředního správního úřadu v oblastech státem chráněných zájmů na úseku požární prevence, 
 6. součinností s dalšími ministerstvy a jinými ústředními správními úřady při přípravě, tvorbě a realizaci opatření k zajištění požární prevence.
Hasičské záchranné sbory krajů zabezpečují plnění úkolů na úseku požární prevence převážně jako součást výkonu státního požárního dozoru. Tedy zejména při požárních kontrolách, stavební prevenci, schvalování posouzení požárního nebezpečí a zjišťování příčin vzniku požárů. Kromě toho HZS krajů plní v oblasti požární prevence následující významné úkoly:
 1. zpracování koncepce rozvoje požární ochrany v kraji,
 2. zpracování ročních zpráv o stavu požární ochrany v kraji,
 3. zpracování podkladů k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje a okresní úřady v oblastech vymezených zákonem o požární ochraně,
 4. kontrola plnění nařízení orgánů kraje a okresních úřadů vydaných na úseku požární ochrany,
 5. koordinace zabezpečování požární ochrany v kraji,
 6. zabezpečování preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného Ministerstvem vnitra.

Popis činností příslušníků Odboru prevence, MV-GŘ HZS ČR

Příslušníci Odboru prevence řeší v rámci výkonu služby problematiky, kde je nutné zvládat samostatné tvůrčí řešení nejsložitějších specializovaných a expertizních úkolů v jednotlivých oborech činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence v republikové působnosti, ale i v dalších oborech, úzce souvisejících s výkonem státního požárního dozoru.

Každý příslušník Odboru prevence se podílí na těchto činnostech:

 • Metodicky řídí, usměrňuje a dozoruje výkon státní správy ve svěřené působnosti,
 • v oblasti požární prevence připravuje a tvoří normativní akty a řídicí dokumenty pro HZS ČR,
 • spolupracuje na tvorbě a připomínkování právních předpisů ČR a EU, technických předpisů, popř. jiných normativních dokumentů,
 • zpracovává návrhy komplexních programů a koncepcí v oblasti požární prevence na základě stavu vědy a techniky,
 • vyřizuje podání a stížnosti podílí se na řešení stížností, připomínek, námětů a analýzách,
 • podílí se na odvolání proti správním rozhodnutím vydaným HZS krajů, ke kterým vyhotovují podklady a věcná stanoviska,
 • provádí odborné posouzení dokumentů, projektů bezpečnostního výzkumu a grantů v oblasti svěřené působnosti,
 • posuzuje a zpracovává odborná stanoviska k návrhům nových i revidovaných právních a technických předpisů, zpracovává a předkládá podněty a koncepční návrhy na legislativní, organizační a technická řešení problematiky požární prevence
 • spolupracuje s jinými státními správními úřady, odbornými pracovišti a profesními sdruženími,
 • podílí se na odborných vzdělávacích akcích pro příslušníky HZS ČR, jakož i pro odbornou veřejnost v této oblasti,
 • připravuje informace pro webové stránky MV-GŘ HZS ČR, odborná periodika a občasníky a spolupracuje při preventivně výchovné činnosti
 • spolupracuje při odborné přípravě příslušníků HZS krajů v oblasti požární prevence a poskytuje odbornou pomoc v této problematice příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR a veřejnosti,
 • provádí odbornou přednáškovou činnost,
 • podílí se na mezinárodní spolupráci v oblasti požární prevence,
 • plní další úkoly uložené služebně vyšším služebním funkcionářem v řídicí linii.

Při plnění služebních povinností jsou na každého příslušníka Odboru prevence kladeny nároky v oblasti analytického a kreativního myšlení. Každý příslušník musí být maximálně disciplinovaný a bezezbytku respektovat zákonné požadavky a interní předpisy kladené na pracovní pozici, ve které působí. Při výkonu služby jsou příslušníci často vysílání na služební cesty v rámci ČR, ale i do zahraničí. Vyžaduje se oprávnění k řízení služebního osobního vozidla.

Odbor prevence je tvořen třemi odděleními, které se vedle výše uvedených činností zabývají:

Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

 • státním požárním dozorem na úseku zjišťování příčin vzniku požárů,
 • problematikou spalinových cest,
 • preventivně výchovnou činností,
 • analýzou statistických dat.

Oddělení kontrolní činnosti

 • problematikou požárních kontrol a kontrol v prevenci závažných havárií,
 • dozorem nad vydáváním právních předpisů krajů v oblasti požární ochrany a spoluprací při výkonu dozoru nad vydáváním právních předpisů obcí,
 • problematikou požární bezpečnosti vybraných energetických staveb a zařízení
 • a vybraných elektrických zařízení,
 • řešením provozování činností v prostorách specifických objektů, např. kulturních památek, průmyslových areálů a podzemních objektů,
 • podílí se na řešení úkolů v oblasti bezpečnostního značení.

Oddělení stavebně technické prevence

 • problematikou požární ochrany staveb a technologií, požární bezpečnosti výrobků a činností, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany,
 • vykonává státní požární dozor u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u vyhrazených staveb,
 • podílí se v oblasti vymezené působnosti na plnění úkolů dotčeného orgánu státní správy a nadřízeného správního orgánu,
 • na vyžádání poskytuje odbornou pomoc příslušníkům HZS ČR a technické veřejnosti při řešení svěřené problematiky.

vytisknout  e-mailem