HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opatření ochrany obyvatelstva

Ochranou obyvatelstva se dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen „zákon o IZS“) rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Varování je souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečující včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události (dále jen „MU“) ohroženému obyvatelstvu, vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva, majetku a životního prostředí.

Vyrozumění je souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečující včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé MU složkám IZS, orgánů územní samosprávy a státní správy, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijního nebo krizového plánu. Vyrozumění je součástí činnosti operačních a informačních středisek IZS.

Evakuace je přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, kde je zajištěno pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Ukrytí obyvatelstva se plánuje a zabezpečuje v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu v improvizovaných úkrytech a ve stálých úkrytech. Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení. Stálé tlakově neodolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. Jejich okamžité použití k ochraně obyvatelstva při bezprostředním nevojenském ohrožení včetně teroristických útoků je však nereálné.

Využití ochranných vlastností staveb je ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými chemickými látkami, případně účinky pronikavé radiace, přičemž jsou prováděny úpravy zamezující jejich proniknutí do objektu.

Individuální ochrana osob při úniku nebezpečných chemických látek spočívá v použití prostředků improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla.

Individuální ochrana osob při stavu ohrožení státu a válečném stavu spočívá v použití prostředků individuální ochrany k ochraně před toxickými, radiačními a infekčními účinky bojových otravných, radioaktivních a biologických látek. Jejich okamžité použití k ochraně obyvatelstva při bezprostředním nevojenském ohrožení včetně teroristických útoků je však nereálné.

Monitorování jsou opatření zabezpečující monitorování určených stavů a situací, včetně způsobu vyhodnocení naměřených hodnot. Na území Karlovarského kraje jsou rozmístěny prostředky sloužící k monitorování či měření hydrologické situace, meteorologické a klimatické situace, čistoty ovzduší a vod, radiační situace, chemické situace a seismicity.

Více informací o jednotlivých opatřeních ochrany obyvatelstva naleznete v článcích Bezpečnostního portálu Karlovarského kraje na adrese www.bezport.cz 

vytisknout  e-mailem