HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém

Oznamování porušení práva EU

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), byl v rámci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje nastaven vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání ve smyslu směrnice, tedy jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností HZS Karlovarského kraje coby zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany HZS Karlovarského kraje, coby zaměstnavatele.

1. Informace před podáním oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

2. Kdo může podat oznámení

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání HZS Karlovarského kraje, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí. Oznámení může podat každý zaměstnanec HZS Karlovarského kraje ve služebním či pracovním poměru. Oznámení může podat též i zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro HZS Karlovarského kraje koná práci nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovněprávním základu.

3. Čeho se oznámení musí týkat

Případy porušení práv a povinností se musí týkat následujících oblastí vymezených směrnicí:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnosti sítí a informačních systémů,
 • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle čl. 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatření Unie,
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy a fungování EU, včetně porušení unijních pravidel týkajících se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Z oznámení jsou vyňaty určité typy informací, u který zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele, např.

 • informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR,
 • utajované informace,
 • informace, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit probíhající trestní řízení,
 • informace, na které se vztahuje zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti.

4. Komu oznámení na porušení práva EU podat

V souladu se směrnicí je v rámci HZS Karlovarského kraje pověřena příslušná osoba pro přijímání oznámení a nakládání s ním:

                kpt. Mgr. Kateřina Cibulková

Oznámení splňující kritéria Směrnice je možné podat:

 • prostřednictvím zabezpečené e-mailové schránky kvk.oznameni@hzscr.cz, ke které má přístup pouze příslušná osoba,
 • v listinné podobě zaslat na adresu: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, krajské ředitelství, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary. Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. V takovém případě jej smí otevřít pouze příslušná osoba. Obálka musí být označena textem: „NEOTEVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby kpt. Mgr. Kateřiny Cibulkové,
 • telefonicky: +420 950 370 361 (z rozhovoru bude pořízen písemný záznam),
 • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou. Z takto činěného oznámení bude pořízen záznam o oznámení,
 • oznamovatel má také možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ 

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

V případě anonymních oznámení bude s takovým oznámením zacházeno stejně jako s oznámením od identifikovaného oznamovatele s přihlédnutím k odlišnostem vyplývajícím z povahy věci.

5. Jak bude oznámení prošetřováno

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou HZS Karlovarského kraje doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

6. Ochrana oznamovatele a dalších osob

Do výše uvedených ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze pověřeným osobám, které mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice, přičemž za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým atd.). Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí.

Ochrany nepožívají oznamovatelé, kteří podají oznámení vědomě nepravdivé, neopodstatněné nebo oznámení zneužijí.   

7. Další informace

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv Unie jsou uvedeny ve Směrnici a Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a pokynu ředitele HZS Karlovarského kraje č. 33 ze dne 3. 5. 2023 k zajištění ochrany oznamovatelů porušení práva Unie a zřízení vnitřního oznamovacího systému.

vytisknout  e-mailem