HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečné látky

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008. Klasifikace směsí dle uvedené směrnice je platná od 1. června 2015.

K haváriím s úniky nebezpečných látek nebo směsí může dojít při nakládání s nimi v průmyslových podnicích nebo při jejich přepravě. V případě skladování chemických látek a směsí jsou jednotlivá balení označována štítky, ze kterých lze vyčíst údaje o jejich nebezpečných vlastnostech (obr. č. 1). Při přepravě chemických látek a směsí po silnici nebo železnici se pro identifikaci nebezpečnosti látek používají bezpečnostní tabulky oranžové barvy s číselnými údaji. V horní části se udává tzv. Kemler kód, který označuje nebezpečné vlastnosti dané látky a v dolní části je uvedeno tzv. UN číslo, které látku jednoznačně identifikuje (obr. č. 2). Společně bezpečnostní tabulkou se při přepravě využívají i další výstražné symboly, které názorně upozorňují na nebezpečné vlastnosti dané látky (obr. č. 3).

Obr. č. 1 Výstražné symboly dle ES 1272/2008

výstražné symboly.jpg

Obr. č. 2 Vzor bezpečnostní tabulky s Kemler kódem a UN číslem

Kemler kód 33 – vysoce hořlavá látka

UN číslo 1203 – benzín

kemlerův kod.png

Číslice Kemlerova kódu vyjadřující charakteristiku nebezpečí:

1  Výbušné látky a předměty

2  Unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí

3  Hořlavost kapalin (par) a plynů

4  Hořlavost tuhých látek

5  Vznětlivost (podporující hoření)

6  Jedovatost nebo nebezpečí nákazy

7  Radioaktivita

8  Žíravost

9  Nebezpečí prudké samovolné reakce

  • V případě větší intenzity nebezpečí se číslice zdvojí (např. vysoká hořlavost – „33“).
  • Pokud látku dostatečně charakterizuje jediný znak, doplní se nulou, aby kód měl vždy alespoň dvě číslice (např. jedovatá látka – „60“).
  • Pokud je před číselným kódem uveden znak X, znamená to, že se jedná o látku nebezpečně reagující s vodou.

Obr. č. 3 Přehled bezpečnostních značek pro silniční a železniční přepravu

další symboly.jpg

Provozovatelé zdrojů rizik

Charakteristika nebezpečných látek

vytisknout  e-mailem