HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost je prováděna jako součást státního požárního dozoru a plní zejména následující úkoly:

 • vykonává státní požární dozor formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) a prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovává plány kontrolní činnosti,
 • podílí se na přípravě nařízení kraje na úseku požární ochrany,
 • podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,
 • zajišťuje schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
 • vydává rozhodnutí na základě zjištěných porušení předpisů o požární ochraně,
 • zabezpečuje preventivně výchovnou činnost,
 • provádí metodickou a poradenskou činnost ve vztahu k právnickým, fyzickým podnikajícím a fyzickým osobám.

KONTROLY

Předmětem kontroly je zkoumání skutečného stavu a jeho porovnání se stavem žádoucím, jenž je vymezen stanovením příslušných povinností uložených zákonem či na základě zákona. Kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly „Úkon předcházející kontrole“, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu či nikoliv.

Kontroly rozdělujeme do kategorií:

 • komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně,
 • tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany předem vymezené oblasti,
 • kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených opatření.

Z provedené kontroly se zpracovává protokol. V protokole jsou uváděny zjištěné nedostatky a dále je zde uvedena povinnost kontrolované osoby podat písemnou zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Hrozí-li bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, je orgán vykonávající státní požární dozor dle § 36 zákona o PO oprávněn:

 • vyloučit věc z užívání,
 • zastavit činnost,
 • zastavit provoz (lze i tehdy, jestliže byla znemožněna záchrana osob nebo majetku v případě požáru).

Užívat věc, obnovit provoz nebo činnost lze až po odstranění nedostatků a jen s písemným souhlasem orgánu státního požárního dozoru, který ve výše uvedených věcech rozhodl.

Ke stažení:

Žádost o schválení PPN.docx

Žádost o schválení DZP.docx

  

Vyhodnocení kontrolní činnosti

Vyhodnocení kontrolní činnosti Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

        

      

vytisknout  e-mailem