HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

Stavební prevence plní zejména následující úkoly, spadající do výkonu státního požárního dozoru dle § 31 zákona o PO:

  • posuzování územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením, dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních předpisů. 
  • ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace dle předchozího odstavce  včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

a dále zabezpečuje plnění úkolů orgánů v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva (ve spolupráci s odborem ochrany obyvatelstva a civilní nouzové připravenosti), vede evidenci staveb ochrany obyvatelstva a staveb dotčených požadavky ochrany obyvatelstva, u nichž nevykonává právo hospodaření HZS KVK, zpracovává stanoviska k dokumentaci těchto staveb.

K výkonu činností:

a) je třeba ze strany investora předložit příslušnou projektovou dokumentaci, jejíž nedílnou součástí je i požárně bezpečnostní řešení. Jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení, které je součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace, si orgán státního požárního dozoru (HZS KVK) ponechává ve své dokumentaci.

Podání projektové dokumentace:

  • předkládají žadatelé vždy místně příslušnému pracovišti
  • písemně nebo osobně
  • předkládá ve 2 vyhotoveních (dle ustanovení § 40 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci)

Na základě předložené projektové dokumentace vydá HZS KVK žadateli do 30 kalendářních dnů písemné stanovisko, závazné stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko k předmětné stavbě a k příslušnému stupni řízení, které je podkladem k dalšímu řízení podle stavebního zákona.

Stanoviska k předloženým projektovým dokumentacím se vydávají:

  • souhlasná
  • souhlasná s podmínkami
  • nesouhlasná

b) se provádí v rámci příslušných stupňů řízení dle stavebního zákona, vyvolaných věcně a místně příslušnými stavebními úřady.

V rámci těchto řízení vydává HZS KVK písemné stanovisko (obdobně jako v předchozím případě) zpravidla ihned v rámci místního šetření, popř. v termínu dohodnutém na tomto místním šetření.

Posuzování projektových dokumentací dle bodu a) a ověřování dodržení podmínek požární bezpečnosti staveb dle bodu b) se neprovádí u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení uvedených v § 31 odst. 3 zákona o PO.

______________________________________________________________________________________________________________

Formuláře ke stažení dle územní příslušnosti HZS Karlovarského kraje

Projektová dokumentace - žádost o vydání závazného stanoviska:

Krajské ředitelství Karlovy Vary

Územní odbor Sokolov

Územní odbor Cheb

Užívání stavby - žádost o vydání závazného stanoviska:

Krajské ředitelství Karlovy Vary

Územní odbor Sokolov

Územní odbor Cheb

vytisknout  e-mailem