HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnání u HZS Karlovarského kraje

Základní předpoklady k přijetí

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který:

 1. o přijetí písemně požádá,
 2. je starší 18 let,
 3. je bezúhonný,
 4. splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
 5. je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
 6. je plně svéprávný,
 7. je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje,
 8. není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební poměr příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace,
 9. nevykonává jinou výdělečnou činnost, s výjimkou činnosti podle § 48 odst. 4. písm. c) až e). h) a i) a § 68 odst. 2, a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.“

Žádost o přijetí do služebního poměru

 1. Žadatel podává žádost o přijetí do služebního poměru vždy písemně. Žádost není pevně strukturována. K žádosti je nutné přiložit stručný strukturovaný životopis (zaměřený na kvalifikace, silné stránky, zkušenosti apod.) a podepsané „Prohlášení uchazeče o služební poměr/zaměstnání u HZS Karlovarského kraje – ochrana osobních údajů při zaslání životopisu do řízení o přijetí do služebního/pracovního poměru“. Žádost s přílohami se zasílá na adresu: HZS Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary 360 06.
 2. Žadatel je vždy písemně vyrozuměn, že byl zařazen do evidence uchazečů, nebo bude vyzván k přijímacímu řízení.
 3. Při podání žádosti o přijetí do pracovního poměru se postupuje obdobně.

Proces přijímacího řízení

 1. Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru k HZS Karlovarského kraje. V případě, že v bezpečnostním sboru není volné služební místo, přijímací řízení se nezahájí.
 2. HZS Karlovarského kraje je oprávněn si ověřit, zda občan splňuje podmínky přijetí do služebního poměru. Za tím účelem zpracovává jeho osobní údaje a je oprávněn si k osvědčení bezúhonnosti občana
  1. vyžádat opis z evidence Rejstříku trestů,
  2. vyžádat výpis z evidencí vedených ministerstvem a dalšími orgány veřejné správy a
  3. provádět šetření o bezúhonnosti občana nebo požádat Policii České republiky o provedení šetření.
 3. HZS Karlovarského kraje písemně seznámí občana před jeho přijetím do služebního poměru s textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku služebního poměru, druhem služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním zařazením, místem služebního působiště, dobou služby, výší služebního příjmu a výplatním termínem, délkou dovolené, podmínkami výkonu služby a podmínkami skončení služebního poměru.
 4. Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z důvodu věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství v odborových organizacích a jiných sdruženích s výjimkou případů, které stanovuje tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto výjimky se nepovažují za diskriminaci. Zakazuje se i takové jednání HZS Karlovarského kraje, které diskriminuje občana nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích. Za takové jednání se považuje i navádění k diskriminaci.
 5. Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru, musí být o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody nepřijetí se neoznamují.
 6. Bezpečnostní sbor uchovává osobní údaje o občanovi, který nebyl přijat do služebního poměru, a údaj o důvodu jeho nepřijetí po dobu 3 let. Po uplynutí této doby údaj zničí.
 7. Uchazeč o přijetí absolvuje vstupní personální pohovor, kde je seznámen s podmínkami a předpoklady služebního poměru, dále je vyslán na psychodiagnostické vyšetření a absolvuje zdravotní prohlídku ve vojenské nemocnici v Plzni, kde je přezkoumán celkový zdravotní stav žadatele. V případě úspěšného absolvování psychodiagnostického vyšetření a zdravotní prohlídky je zahájeno jednání o termínu přijetí.
 8. Součástí přijímacího řízení mohou být také např. fyzické, jazykové nebo dovednostní testy. Ty jsou zařazovány podle konkrétního funkčního zařazení žadatele (člen zásahových jednotek, obsluhy operačních a informačních středisek apod.).
 9. Další informace obdržíte na pracovišti personálním a PaM HZS Karlovarského kraje.

vytisknout  e-mailem