HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled plánovací dokumentace v Karlovarském kraji

Krizový plán Karlovarského kraje

Krizový plán Karlovarského kraje je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty, především ostatní orgány s územní působností, složky integrovaného záchranného systému, územní správní úřady a právnické osoby a podnikající fyzické osoby na území kraje.

Obsahuje opatření a postupy k řešení mimořádných událostí a krizových situací na území správního obvodu Karlovarského kraje. Je zpracováván Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a Metodikou zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. j. MV-76085-1/PO-OKR-2011.

Krizové plány obcí s rozšířenou působností

Krizový plán obce s rozšířenou působností je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty.

Na území Karlovarského kraje jsou zpracovány krizové plány pro všech sedm obcí s rozšířenou působností, tj. Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov.

Obsahují opatření a postupy k řešení mimořádných událostí a krizových situací na území správního obvodu příslušné obce s rozšířenou působností. Jsou zpracovávány Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a Metodikou zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. j.: MV-76085-1/PO-OKR-2011.

Plány krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti je plánovacím dokumentem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z příslušného krizového plánu
a územního správního úřadu podle § 24c zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury je plánovacím dokumentem subjektu kritické infrastruktury, ve kterém jsou identifikována možná ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury a stanovena opatření na jeho ochranu.

Zpracovává se podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a Metodikou zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. j. MV-140690-1/PO-PKR-2011.

V případě dotazů ke zpracování či aktualizaci plánu krizové připravenosti právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z příslušného krizového plánu, a územního správního úřadu můžete kontaktovat:

kpt. Ing. Drahoslavu Hnízdovou, tel.: 955 370 293, e-mail: hnizdova@hzs-kvk.cz,

por. Ing. Pavlínu Skoumalovou, tel.: 955 370 299, e-mail: skoumalova@hzs-kvk.cz.

Havarijní plán Karlovarského kraje

Havarijní plán kraje zpracovává HZS Karlovarského kraje k provádění záchranných a likvidačních prací na území Karlovarského kraje a je základním dokumentem složek havarijní připravenosti k provádění záchranných prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí a likvidačních prací k odstranění bezprostředních následků způsobených mimořádnou událostí.

Je zpracován pro řešení škodlivého působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí vyžadující vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu podle poplachového plánu integrovaného záchranného systému.

Vnější havarijní plán

Vnější havarijní plán zpracovává HZS Karlovarského kraje pro území zóny havarijního plánování v okolí objektů zařazených do skupiny B dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro které krajský úřad stanovil zónu havarijního plánování a jeho cílem je stanovit opaření k ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování pro případ možné závažné havárie v příslušném objektu.

Krajský úřad Karlovarského kraje stanovil zónu havarijního plánování pouze pro objekt provozovatele Synthomer a.s. v Sokolově a pro tento je tedy zpracován vnější havarijní plán. Zóna havarijního plánování stanovená pro objekt Synthomer a.s. je graficky znázorněná zde (zvolte vrstvu „Únik nebezpečné látky, zóna havarijního plánování“).

vytisknout  e-mailem