HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v krizovém řízení

Systém výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti krizového řízení sestává ze standardního vzdělávacího procesu včetně vzdělávání odborníků a realizace tzv. preventivně výchovné činnosti (dále jen „PVČ“). PVČ slouží k podpoře pravidelné výuky nebo na ní navazují, rozvíjejí a doplňují ji a slouží pro cílové skupiny, které již neprochází pravidelnou výukou a je realizována aktivitami HZS ČR, krajských úřadů, obcí, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů.

Školství a vzdělávání odborníků

1) Základní a střední školy

Od roku 2004 se problematika ochrany obyvatelstva a krizového řízení opět začala vyučovat na základních a středních školách pod názvem Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V roce 2013 byly schváleny revidované rámcové vzdělávací programy pro základní školy, do kterých byla ve větším rozsahu zapracována i problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Z celkem devíti vzdělávacích oblastí je tato problematika součástí sedmi. To znamená, že tato problematika prolíná téměř celým vzdělávacím programem. Konkrétně bylo rozšířeno a specifikováno učivo a doplněny dílčí cíle vzdělávání.

Od r. 1999 vzniká jako metodická podpora učitelů základních a středních škol řada příruček, publikací, brožur, učebnic, DVD i kurzů online.

2) Pedagogické vysoké školy

Pro vzdělávání budoucích učitelů přímo na vysokých pedagogických školách vláda ČR schválila v roce 2011 Studijní základy I., II. a III. pro jednotlivé obory vzdělávání.

 • Studijní základ I. slouží pro všechny studenty napříč obory k získání základních znalostí a dovedností, jak předcházet mimořádným událostem a jak ochránit sebe a svěřené žáky v případě vzniku mimořádné události během výuky.
 • Studijní základ II. cílí na studenty oboru Výchova ke zdraví a je navíc zaměřen na způsoby, jak tuto problematiku vyučovat.
 • Studijní základ III. je koncipován pro studenty jedno a dvouoborových studijních programů zaměřených na ochranu obyvatelstva.

3) Odborníci

Vzdělávání v krizovém řízení vychází primárně z Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, která je schválena usnesením vlády ČR č. 508 ze dne 10. července 2017.

Koncepce zahrnuje z hlediska věcného zaměření vzdělávání odborníků v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, hospodářských opatření pro krizové stavy, kritické infrastruktury, obrany státu, ochrany ekonomiky, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení metodicky usměrňuje a řídí Ministerstvo vnitra.

Koncepce stanovuje pro jednotlivé cílové skupiny konkrétní rozsah znalostí (např. vedoucí úředníci s obecnou odpovědností by měli znát obecné zásady krizového řízení, naproti tomu úředníci-specialisté by měli zvládnout problematiku v celé její šíři).

Cílové skupiny:

 • úředníci státní správy nebo samosprávy, kteří přímo realizují činnosti v oblasti bezpečnosti,
 • příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů (Armáda ČR, hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a další),
 • zaměstnanci právnických osob a podnikajících fyzických osob, kteří v rámci své pracovní náplně mají povinnosti ve vztahu k ochraně obyvatelstva a krizovému řízení a plánování,
 • starostové obcí, obcí s rozšířenou působností, statutárních měst a v hlavním městě Praze starostové městských částí,
 • pedagogové na vysokých školách, kteří připravují budoucí odborníky v oblasti bezpečnosti.

Obsahová náplň je rozdělena do jednotlivých vzdělávacích modulů, které jsou dostupné online na webu HZS ČR:

 • Modul „A“ – obecné základy krizového řízení,
 • Modul „B“ – úvod do problematiky krizového řízení,
 • Modul „C“ – krizové řízení při nevojenských krizových situacích,
 • Modul „D“ – obrana státu,
 • Modul „E“ – ochrana obyvatelstva,
 • Modul „F“ – ochrana ekonomiky,
 • Modul „G“ – vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek,
 • Modul „H“ – hospodářská opatření pro krizové stavy,
 • Modul „I“ – integrovaný záchranný systém,
 • Modul „J“ – krizové řízení v oblasti zdravotnictví.

4) Lektoři

Pro učitele základních a středních škol, kteří vyučují problematiku ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a lektory preventivně výchovné činnosti nabízí Národní institut pro další vzdělávání kurzy k doplnění kvalifikace. Obsah odborné přípravy je zaměřen na základy problematiky, způsob začlenění problematiky do školních vzdělávacích programů a získání přehledu o dostupných pomůckách a učebnicích.

Realizace preventivně výchovné činnosti

Základní obsah vzdělávání obyvatelstva v rámci PVČ je zaměřen na:

 • druhy ohrožení na daném teritoriu, ohrožení platné pro celou společnost nebo charakteristické pro danou cílovou skupinu.
 • základní informace o připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení,
 • prevenci, tedy jaká opatření vedou k předcházení vzniku mimořádných událostí,
 • zásady zvládání již vzniklé mimořádné události,
 • zdroje relevantních informací.

Projekty PVČ u HZS ČR

Informace o projektech realizovaných v rámci PVČ u HZS Karlovarského kraje i u HZS jiných krajů naleznete v tomto článku. 

vytisknout  e-mailem