HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) jsou s účinností od 25. 5. 2018 se zpracováním osobních údajů spojena následující práva:

1) Právo podat žádost a získat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (čl. 12 nařízení)

Správcem osobních údajů je Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.

Žádost lze podat elektronicky na e-mail: epodatelna@pak.izscr.cz
                                                     ID datové schránky: 48taa69

Žádost v listinné podobě lze doručit poštou nebo osobně na adresu HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice. Úřední hodiny podatelny: pondělí a středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

V případě podání žádosti je nutné, aby byla z Vaší strany prokázána totožnost. Na vyřízení žádosti máme jeden měsíc od jejího obdržení, tuto lhůtu lze s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat, spolu s jeho důvody.

2) Právo na přístup k následujícím informacím (čl. 15 nařízení):

- účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro zpracování,
- kategorie dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
- plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, popř. kritéria pro její stanovení,
- existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
- existence práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz),
- informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás,
- informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a související informace týkající se použitého postupu.

3) Právo na opravu (čl. 16 nařízení):

V případě, že zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu případně, pokud jsou neúplné, žádat jejich doplnění.

4) Právo „být zapomenut“ (čl. 17 nařízení):

Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány, pokud jsou splněny následující podmínky:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- odvoláváte souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány, a současně neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
- vznášíte námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo „být zapomenut“ nelze využít, pokud je zpracování dále nezbytné:
- pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
- pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni,
- z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
- pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu, či pro statistické účely,
- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5) Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení):

Jedná se o dočasné právo a lze jej využít pouze v následujících případech:
- na dobu potřebnou k tomu, abychom ověřili, zda jsou údaje, které zpracováváme, přesné,
- zpracování údajů je protiprávní a Vy místo jejich výmazu žádáte omezení jejich použití,
- my již údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
- vznášíte námitku proti zpracování, ale dosud není ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

6) Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení):

V případě, že zpracování je založeno na Vašem souhlasu a provádí se automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat, abychom tyto údaje přímo předali jinému správci.

7) Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení):

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, anebo se jedná o zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou z naší strany prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování.

8) Kontakt na pověřence HZS ČR pro ochranu osobních údajů naleznete zde:

http://www.hzscr.cz/clanek/nakladani-s-osobnimi-udaji-z-pohledu-hasicskeho-zachranneho-sboru-ceske-republiky.aspx

vytisknout  e-mailem