HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plánování

Havarijní plán Pardubického kraje

Havarijní plán Pardubického kraje je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných událostí a situací v případě havárií, živelních pohrom nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Zpracovává se pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.

Havarijní plán zpracoval HZS Pardubického kraje dle § 10, odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plán je zpracován ve dvou vyhotoveních. Jeden výtisk je uložen na Krajském úřadu Pardubického kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhý u HZS Pardubického kraje.

Obsah havarijního plánu stanovuje vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, a zahrnuje:

A. Informační část

 • charakteristika kraje: geografická, demografická, klimatická a hydrologická a popis infrastruktury,
 • analýza území: vyhodnotí se takové mimořádné události (škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy
  a haváriemi), které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

B. Operativní část

 • síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce.

C. Plány konkrétních činnostíIMG_0200.png

 • plán vyrozumění,
 • traumatologický plán,
 • plán varování obyvatelstva,
 • plán ukrytí obyvatelstva,
 • plán individuální ochrany obyvatelstva,
 • plán evakuace obyvatelstva,
 • plán nouzového přežití obyvatelstva,
 • plán monitorování,
 • pohotovostní plán veterinárních opatření,
 • plán veřejného pořádku a bezpečnosti,
 • plán ochrany kulturních památek,
 • plán hygienických a protiepidemických opatření,
 • plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky,
 • plán odstranění odpadů.

Důležitou součástí Havarijního plánu Pardubického kraje jsou typové a havarijní karty uvedené v příloze plánu. Havarijní karty se vždy vztahují ke konkrétnímu zdroji rizika (exploze, únik toxické látky). Obsahují textovou část a mapu se zdrojem rizika a jeho okolí. V textové části je uvedeno množství a charakter nebezpečné látky, kontakty a návrhy postupů řešení mimořádné události.

Kromě těchto karet dále přílohová část obsahuje část tabulkovou, která navazuje na plány konkrétních činností a výstupy z části „A“ havarijního plánu. Nedílnou součástí havarijního plánu jsou i mapové podklady.

HZS Pardubického kraje dále předává výpisy z tohoto plánu obcím s rozšířenou působností a složkám IZS. Výpis jim slouží jako podklad pro rozpracování jejich činností v případě vzniku mimořádných událostí. Složení výpisu je stejné jako u Havarijního plánu Pardubického kraje, pouze rozsah je omezen na území konkrétní obce s rozšířenou působností.

vytisknout  e-mailem