HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evakuace

Evakuace je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se používají při ochraně obyvatelstva před případnými následky hrozících nebo vzniklých mimořádných událostí.     

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
 
Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.
 
Co dělat, když bude nařízena evakuace?
V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou
evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.
 
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
 
Obsahuje zejména:
· Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a
  hlavně pitnou vodu.
· Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
· Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
· Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
· Toaletní a hygienické potřeby.
· Léky, svítilnu.
· Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
· Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
 
Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace ?
-     Uhaste otevřený oheň v topidlech.
-     Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
-     Uzavřete přívod vody a plynu.
-     Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
-     Nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
-     Kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách.
-     Exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem
      potravou.
-     Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt
      opustili a dostavte se na určené místo.
 
Podle doby trvání se evakuace realizuje jako:
  • krátkodobá, kdy sitace nevyžaduje dlouhodobé opuštění místa pobytu
  • dlouhodobá. kdy situace vyžaduje dlouhodobé opuštění místa pobytu, zpravidla přesahující 24 hodin 

 

Evakuační opatření závisí na rozsahu mimořádné události. V Pardubickém kraji jsou tyto opatření při ohrožení průmyslovými haváriemi řešena ve vnějších havarijních plánech, které jsou přílohou Krizového plánu Pardubického kraje. V případě zvláštních povodní (poškození vodních děl-přehrad) je evakuace obyvatelstva řešena v Plánu ochrany území pod vodními díly, který je samostatným dokumentem. Obecně pro řešení evakuace je pro území Pardubického kraje zpracován Plán evakuace, který je součástí Havarijního plánu Pardubického kraje. Zabezpečení evakuace (pořádkové, zdravotní, dopravní, ubytování osob, stravování osob, atd.) je dle tohoto plánu zajištěno v součinnosti s místně příslušným orgánem veřejné správy (obecní, městský úřad).

Z hlediska způsobu realizace se evakuace dělí na:

  • Evakuaci řízenou, kdy přestavitelé orgánů zodpovědných za řízení evakuace tento proces řídí a ovlivňují.
  • Evakuaci samovolnou, při níž dochází k neřízenému přemístění osob a opuštění ohroženého prostoru vlastními dopravními prostředky nebo pěšky.  

Zabezpečení evakuovaných osob (zejména v případech dlouhodobé evakuace) je řešeno v Plánu nouzového přežití obyvatelstva, který je rovněž součástí Havarijního plánu Pardubického kraje a s Plánem evakuace velmi úzce souvisí.

 

vytisknout  e-mailem