HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence závažných havárií

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) stanovuje kromě jiného podmínky zařazení objektu nebo zařízení do skupiny „A“ nebo skupiny „B“. Povinností právnické nebo podnikající fyzické osoby, která užívá objekt nebo zařízení v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, je navrhnout zařazení do skupin A nebo B podle množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení, anebo pokud zjistí, že se na ni nevztahují povinnosti navrhnout zařazení do těchto skupin uvede tuto skutečnost do protokolu o nezařazení.

 • Nezařazené podniky zpracovávají protokolární záznam o nezařazení objektu.
 • Provozovatelé zařazeni dle výše uvedeného zákona do skupiny „A“ zpracovávají: návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny
  „A“, bezpečnostní program prevence závažných havárií a plán fyzické ochrany.
 • Provozovatelé skupiny „B“ zpracovávají návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny „B“, bezpečnostní zprávu, vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu a plán fyzické ochrany.

Na území Pardubického kraje se dle zákona o prevenci závažných havárii v současné době nachází 4 subjekty zařazené do skupiny „A“ a 12 subjektů zařazených do skupiny „B“.

Zařazené objekty dle § 6 zákona č. 224/2015 Sb. do skupiny „A
Ing. PETR ŠVEC – PENTA s.r.o. Chrudim
PROXIM s. r. o. Rybitví
TOPEK-OIL. cz, a.s. Pardubice
KOZÁK Svitavy s.r.o. Lanškroun
Zařazené objekty dle § 6 zákona č. 224/2015 Sb. do skupiny „B
EXPLOSIA a.s. Pardubice
SYNTHESIA, a.s. Pardubice
PARAMO, a.s. Pardubice
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. (SEMTÍN) Pardubice
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. (PARAMO) Pardubice
VÚOS a.s. Rybitví
Central Glass Czech s.r.o. Rybitví
UNION CONSULTING s.r.o. Kostelec u Heřmanova Městce
OQEMA, s.r.o. Slatiňany
JARO s.r.o. Chrast u Chrudimi
Ing. JOSEF KOŘÍNEK Rudoltice
STV GROUP a.s. Polička

Vnější havarijní plány

Vnější havarijní plány byly zpracovány v roce 2018 podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování – areál SemtinZone

Objekty tvořící zónu havarijního plánování: Synthesia, a.s., Explosia a.s., Výzkumný ústav organických syntéz a.s. a ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. (SEMTÍN).

Synthesia, a.s.
Předmětem podnikání společnosti je:

 • výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,
 • výroba a úprava lihu syntetického, kvasného,
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
 • výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících,
 • výroba léčivých látek,
 • výroba a rozvod elektřiny a tepla,
 • výroba a prodej průmyslové, upravené a pitné vody a tlakového vzduchu,
 • výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob,
 • montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob,
 • technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany atd.

Vlastní Synthesia, a.s. je rozdělena do čtyř obchodně výrobních jednotek (Strategic Business Unit – dále jen SBU):

 • SBU Nitrocelulóza,
 • SBU Organická chemie,
 • SBU Pigmenty a barviva,
 • SBU Energetika.

V podmínkách Synthesia, a.s. představuje největší nebezpečí únik toxického plynu, především chloru, v menší míře pak amoniaku, NOx, fosgenu a CO. V závislosti na charakteru havárie může být výron toxického plynu do atmosféry buď kontrolovaný, nebo nekontrolovaný.

Explosia a.s.
Explosia a.s. provozuje následující hlavní činnosti:

 • výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup a prodej výbušnin,
 • vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva,
 • vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní,
 • zahraniční obchod s vojenským materiálem,
 • výroba a dovoz chemických látek a přípravků,
 • montáže technologických zařízení a strojů chemickém a potravinářském průmyslu,
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
 • testování, měření a analýzy,
 • příprava a vypracování technických návrhů,
 • zámečnictví, nástrojářství, kovoobráběčství,
 • vydavatelská a nakladatelská činnost, pořádání odborných kurzů a školení.

Zdrojem rizika z pohledu realizovaných nebezpečných chemických reakcí jsou především následující objekty výroby trhavin:

 • Nitrace glycerinu a glykolu na nitroglycerin a nitroglycerinoglykol.
 • Výroba nitrolátek (TNR, DNoK).
 • Nitrace pentaerythritolu na pentrit. 

Výzkumný ústav organických syntéz a.s. (VÚOS)
VÚOS a.s. je jednou z největších českých firem zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti organické chemie a toxikologie.
Celkovou činnost ústavu charakterizují tyto základní směry:

 • výzkum a vývoj,
 • výroba speciálních chemikálií,
 • environmentální servis.

Vzhledem k zaměření aktivit VÚOS a.s. (výzkum a vývoj se zaváděním nových technologií do výrobní praxe) je rozsah využívaných technologických postupů značný, specifickou oblastí jsou fosgenační postupy.

Společnost je schopna v rámci svých výrob realizovat celou řadu chemických reakčních postupů. Velká řada chemických přeměn probíhá za vyšší teploty a vyššího tlaku v různě velkých vsádkových poloprovozních reaktorech. V poloprovozech jsou víceúčelová výrobní zařízení, která umožňují šaržovitou výrobu v rozsahu od několika kilogramů do několika tun. Toto zařízení je podporováno vysoce variabilní rektifikační a izolační jednotkou. Ze širokého spektra využívaných chemických reakcí lze pokládat za nejrizikovější následující:

 • fosgenace,
 • tlaková redukce vodíkem (hydrogenace),
 • reakce probíhající v organickém rozpouštědle.

ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. (SEMTÍN)
Pro Synthesii, a.s., případně další společnosti v SemtinZone, zajišťuje ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. (SEMTÍN) následující aktivity:

 • provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce,
 • zajišťování ložného prostoru.

Činností ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. (SEMTÍN) je provozování dráhy a drážní dopravy, které se skládá zejména z těchto částí:

 • převzetí vozových zásilek od ČD nebo jiného dopravce,
 • předání vozových zásilek ČD nebo jinému dopravci,
 • seřazování a rozřazování železničních vozů,
 • přistavování železničních vozů na určená manipulační místa,
 • posun po železniční vlečce,
 • údržba vlečky a jejího zařízení.

Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování – areál Paramo, a.s.

Objekty tvořící zónu havarijního plánování: PARAMO, a.s. a ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. (PARAMO).

Paramo, a. s.
PARAMO, a.s. Pardubice, je komplexem rafinérsko-petrochemických a energetických výrob. PARAMO, a.s. představuje významného dodavatele asfaltových výrobků a olejů na republikové úrovni. Vstupní surovina je do objektu PARAMO, a.s. dodávána převážně v autocisternách. Akciovou společností PARAMO, a.s. probíhá síť železniční a silniční přepravy s provozem odpovídající jeho potřebám. Dále jsou materiálové toky po ploše PARAMO, a.s. zabezpečeny potrubními mosty s produktovody. V průběhu výrobního procesu dochází k manipulaci, skladování, expedici a zpracování řady chemických látek s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Hotové výrobky jsou expedovány buď železniční dopravou, nebo automobilními cisternami. Hlavní činností provozu je příjem a skladování základních materiálů, benzinu a polotovarů došlých do PARAMA a.s. v železničních cisternách na a expedice benzinů, motorové nafty, lehkých a těžkých topných olejů do železničních cisteren (autocisteren). TP a SSHR zajišťuje plnění motorové nafty, BA 95, lehkých a těžkých topných olejů do autocisteren na plnících lávkách. Areál PARAMO, a.s. je napojen na produktovod ČEPRO, a.s., kterým je umožněn příjem motorové nafty.

ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. (PARAMO)
Pro PARAMO, a.s. zajišťuje ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. (PARAMO) následující aktivity:

 • provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce,
 • zajišťování ložného prostoru.

Činností ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. (PARAMO) je provozování dráhy a drážní dopravy, které se skládá zejména z těchto částí:

 • převzetí a předání vozových zásilek,
 • seřazování a rozřazování železničních vozů,
 • přistavování železničních vozů na určená manipulační místa,
 • posun po železniční vlečce,
 • údržba vlečky a jejího zařízení.

Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování – areál Poličské strojírny, a.s.

Objekty tvořící zónu havarijního plánování: STV GROUP a.s.

STV GROUP a.s.
Společnost provádí široký rozsah výrobních a obchodních činností. Speciální výroba zahrnuje zejména vývoj, výrobu, skladování, nákup a prodej zbraní, střeliva a munice, včetně zpracování a laborace výbušnin, ekologickou likvidaci střeliva a munice (delaborace výbušnin), zkoušení výbušnin, střeliva, případně pyrotechnických výrobků. Další činností jsou opravy a vytěžování vojenské techniky a výroba malorážového střeliva a munice.

Nebezpečné látky se zpracovávají mísením, drcením, tavením, litím, lisováním, šnekováním a frézováním. Při delaboračních činnostech dochází k demontáži munice, může následovat vytavení, drcení, eventuálně lití, lisování výbušnin a likvidace iniciátorů, tj. zápalkových šroubů, zapalovačů, roznětek.  Nebezpečné látky jsou potom uskladněny ve skladech k tomu určených. 

Další informace

Informace veřejnosti o nebezpečí závažné havárie objektů v zóně havarijního plánování SEMTINZONE (odkaz na stránky Krajského úřadu Pardubického kraje)

Informace veřejnosti o nebezpečí závažné havárie objektů v zóně havarijního plánování PARAMO (odkaz na stránky Krajského úřadu Pardubického kraje)

Informace veřejnosti o nebezpečí závažné havárie objektů v zóně havarijního plánování Poličské strojírny a.s. (odkaz na stránky Krajského úřadu Pardubického kraje)

Informace veřejnosti pro objekty bez stanovené zóny havarijního plánování (odkaz na stránky Krajského úřadu Pardubického kraje)

vytisknout  e-mailem