HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Schvalování dokumentace zdolávání požárů

V návaznosti na novelu zákona č. 229/2016 Sb. dochází s účinností od 1. 8. 2017 k novele zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v důsledku které, mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že Hasičský záchranný sbor kraje schválí dokumentaci zdolávání požárů. Způsob schvalování dokumentace zdolávání požárů je blíže upraven v § 6b zákona o požární ochraně.

Dokumentace zdolávání požáru bude Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje schválena na objekty v rámci jeho působnosti, a to na základě podané žádosti o její schválení.

Za účelem hladkého průběhu řízení o schválení dokumentace zdolávání požárů doporučujeme zpracovatelůmpřed podáním žádosti o schválení dokumentace zdolávání požárů kontaktovat níže uvedené konzultanty, kteří byli Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje určeni k poskytnutí odborné pomoci při zpracování dokumentace zdolávání požárů.

Jméno, příjmení

kontakt

e-mail

územní působnost

mjr. Bc. Pavel Vavrouš

950 570 197

pavel.vavrous@pak.izscr.cz

Stanice Pardubice

npor. Ing. Michal Vašica

950 571 197

michal.vasica@pak.izscr.cz

Stanice Přelouč

npor. Ing. Vítězslav Felcman

950 572 197

vitezslav.felcman@pak.izscr.cz

Stanice Holice

mjr. Bc. Pavel Hrbek

mjr. Mgr. Petr Drápalík

950 581 163

950 581 197

pavel.hrbek@pak.izscr.cz

petr.drapalik@pak.izscr.cz

Stanice Chrudim

Stanice Hlinsko

Stanice Seč

mjr. Mgr. Karel Formánek

mjr. Ing. Kamila Tomišková

724 180 206

778 475 613

karel.formanek@pak.izscr.cz

kamila.tomiskova@pak.izscr.cz

Stanice Ústí nad Orlicí

Stanice Lanškroun

Stanice Žamberk

Stanice Králíky

Stanice Vysoké Mýto

mjr. Ing. Jan Novotný

mjr. Ing. Jaroslav Čermák

mjr. Ing. Milan Radiměřský

950 575 152

950 575 163

950 575 197

jan.novotny@pak.izscr.cz

jaroslav.cermak@pak.izscr.cz

milan.radimersky@pak.izscr.cz

Stanice Svitavy

mjr. Ing. Jan Novotný

mjr. Ing. Jaroslav Čermák

npor. Ing. Tomáš Nárožný

950 575 152

950 575 163

950 576 197

jan.novotny@pak.izscr.cz

jaroslav.cermak@pak.izscr.cz

tomas.narozny@pak.izscr.cz

Stanice Moravská Třebová

mjr. Ing. Jan Novotný

mjr. Ing. Jaroslav Čermák

npor. Bc. Miroslav Kubík

950 575 152

950 575 163

950 577 197

jan.novotny@pak.izscr.cz

jaroslav.cermak@pak.izscr.cz

miroslav.kubik@pak.izscr.cz

Stanice Polička

mjr. Ing. Jan Novotný

mjr. Ing. Jaroslav Čermák

npor. Ing. Lukáš Faltys

950 575 152

950 575 163

950 578 197

jan.novotny@pak.izscr.cz

jaroslav.cermak@pak.izscr.cz

lukas.faltys@pak.izscr.cz

Stanice Litomyšl

 1. Kdy se žádost o schválení dokumentace zdolávání požárů předkládá:

 • Jedná se o novou dokumentaci zdolávání požárů, neboť žadatel bude provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím.

 • Jedná se o novou dokumentaci zdolávání požárů, neboť žadatel bude provozovat činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterého nejsou běžné podmínky pro zásah.

 • Jedná se o aktualizaci stávající dokumentace zdolávání požárů v důsledku změny v provozované činnosti, která má vliv na obsah schválené (stávající) dokumentace zdolávání požárů.

 • Žadateli byla tato povinnost stanovena v dokumentaci požární ochrany.

 • Žadateli tato povinnost vznikla na základě výsledků požární kontroly.

 1. Odkdy je povinné žádost o schválení podat:

Uvedené se vztahuje na dokumentace zdolávání požárů zpracované a podepsané oprávněnou osobou ode dne 1. 8. 2017. Dokumentace zdolávání požárů zpracované a podepsané oprávněnou osobou přede dnem 1. 8. 2017 se považují za schválené podle § 6b zákona o požární ochraně.

 1. Kde a jak se žádost podává:

Žádost o schválení dokumentace zdolávání požárů podává žadatel osobně na podatelně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb místně příslušnému územnímu odboru Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Žádost se podává písemně na níže uvedených pracovištích.

Krajské ředitelství Pardubice
Teplého 1526 
530 02 Pardubice

Územní odbor Chrudim
Topolská 569
537 01 Chrudim

Územní odbor Svitavy
Olbrachtova 37
568 02 Svitavy

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí

 1. Co je součástí žádosti:

K žádosti se ve dvou vyhotoveních přikládá dokumentace zdolávání požárů, kterou tvoří:

 • operativní plán zdolávání požárů

 • operativní karta zdolávání požárů upravující zásady rychlého a účinného zdolávání požáru a záchrany osob, zvířat a majetku

V případě, že si žadatel určí zástupce pro řízení o schválení dokumentace zdolávání požárů, musí tuto skutečnost prokázat doložením písemné plné moci. Plná moc musí být předložena společně s žádostí a musí obsahovat rozsah uděleného zmocnění.

 1. Jak by měla žádost vypadat:

Podaná žádost musí splňovat ustanovení § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zejména z ní musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co žadatel navrhuje.

Podnikající fyzická osobauvede v žádosti jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Žádost musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena a podpis osoby, která ji činí.

Předložená dokumentace zdolávání požárů musí po obsahové stránce splňovat požadavky § 34 a § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, přičemž hlavním požadavkem jsou především správně vypracované vyjímatelné přílohy operativního plánu a operativní karty.

 1. Lhůty pro vydání rozhodnutí

Podle § 71 odst. 1 správního řádu je Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje povinen podle ustanovení § 71 dost. 3 správního řádu povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

 1. až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,

 1. nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

Vydáním rozhodnutí se rozumí

a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení,

b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),

c) vyvěšení veřejné vyhlášky,

d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu, nebo

e) odeslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové schránky kontaktního místa veřejné správy k postupu podle § 19 odst. 3.

Po dobu přerušení řízení lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů pro přerušení řízení, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.

Dle § 71 odst. 5 správního řádu nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje bude vydávat rozhodnutí především cestou předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení.

 1. Zdůvodnění nepřijímání dokumentace zdolávání požárů v elektronické podobě:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje sděluje, že není možné předkládat dokumentaci zdolávání požárů v elektronické podobě. Podle znění ustanovení § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, se konverze rysů a technických kreseb neprovádí, neboť jde o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit. V případě, že se neprovádí elektronická konverze, není možné ani elektronické podání daných kreseb a rysů. Mezi technické kresby lze zařadit také operativní kartu, která je složena z jednotlivých výkresů.

Žádost o schválení dokumentace zdolávání požárů nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

vytisknout  e-mailem