HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jihočeský Hasičský sportovní klub, z. s.

Stanovy Jihočeského Hasičského sportovního klubu, zapsaného spolku, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že stanovy některou z oblastí neupravují, použijí se příslušná ustanovení zákona.

I. Název a sídlo

 1. oficiální název spolku: Jihočeský Hasičský sportovní klub, z. s.,
 2. zkratka: Jihočeský HSK, z.s. (dále jen „HSK“),
 3. sídlo spolku: Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice.

II. Statut spolku

 1. HSK je samosprávný, dobrovolný a nezávislý zájmový spolek, který vznikl na základě iniciativy příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a je nepřetržitým pokračovatelem spolku Hasičský sportovní klub Strakonice, z. s., zapsaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L3050.
 2. HSK je právnickou osobou.

III. Činnost spolku
Cílem HSK je:

 1. rozvíjet sportovní činnosti u HZS Jihočeského kraje,
 2. organizovat sportovní soutěže v různých druzích sportu,
 3. podporovat sportovní reprezentaci HZS Jihočeského kraje a podílet se na jejím zabezpečení,
 4. přispívat ke zvyšování fyzické kondice příslušníků HZS Jihočeského kraje,
 5. vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro členy HSK, kteří se připravují a účastní sportovních soutěží,
 6. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,
 7. vést členy HSK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury,
 8. hájit zájmy HSK a za tímto účelem spolupracovat s vedením HZS Jihočeského kraje, včetně územních odborů, Odborovým svazem hasičů, Českou hasičskou sportovní federací a jinými organizacemi a jednotlivci.

IV. Členství

 1. Členem HSK se může stát zejména každý příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS Jihočeského kraje, který souhlasí se stanovami a cíli HSK. Členem sportovního klubu se může stát i rodinný příslušník člena klubu (tj. manžel, manželka, druh, družka, děti, registrovaný partner).
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné/elektronické přihlášky výkonný výbor.
 3. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členského příspěvku schvaluje valná hromada.
 4. Hospodář HSK vede seznam členů spolku v elektronické podobě. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí při vzniku a zániku členství a při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam členů je neveřejný. Po zániku je člen včetně údajů o něm ze seznamu členů vymazán.
 5. Výkonný výbor může zrušit členství každému členovi, který neplní povinnosti vyplývající ze stanov.
 6. Členství zaniká:
 • vystoupením člena písemným/elektronickým oznámením doručeným výkonnému výboru
 • úmrtím člena
 • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
 • zánikem HSK

V. Práva a povinnosti členů HSK

Člen má právo:

 • účastnit se činnosti spolku,
 • volit a být volen do orgánů spolku,
 • podávat Výkonnému výboru HSK návrhy a obracet se na Výkonný výbor HSK s oznámením, žádostmi, připomínkami či dotazy týkajících se činnosti HSK.

Člen má povinnost zejména:

 • dodržovat stanovy HSK,
 • aktivně se podílet na plnění cílů HSK,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech HSK,
 • platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou HSK,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno HSK,
 • řídit se usnesením Valné hromady.

VI. Orgány HSK

Orgány HSK jsou:

 • valná hromada,
 • výkonný výbor,
 • prezident,
 • revizní komise.

Valná hromada HSK:

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem HSK.
 2. Valnou hromadu HSK tvoří delegáti jednotlivých územních odborů HZS Jihočeského kraje, členové výkonného výboru, prezident a předseda revizní komise.
 3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor podle potřeby, neméně 1x ročně.
 4. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Výkonný výbor.
 5. Výkonný výbor svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 1/3 delegátů. V takovém případě se koná nejpozději do jednoho měsíce od doručení podnětu.
 6. Valná hromada na svém zasedání.
 • rozhoduje o změnách stanov,
 • rozhoduje o názvu, sídle a symbolice sportovního klubu,
 • schvaluje volební a jednací řád,
 • schvaluje počet delegátů za ÚO,
 • volí Výkonný výbor,
 • volí členy orgánů sportovního klubu,
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření včetně účetní uzávěrky a zprávu revizní komise,
 • schvaluje rozpočet a výši členských příspěvků,
 • schvaluje plán činnosti na další období,
 • rozhoduje o rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem a schvaluje majetkové vypořádání.

Valná hromada je usnášení schopná v případě, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení Valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

Výkonný výbor

Výkonný výbor za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Výkonný výbor řídí činnost v období mezi zasedáním Valné hromady. Jeho členové jsou voleni na Valné hromadě přímou volbou na dobu pěti let.

Výkonný výbor tvoří:

 • prezident – řídí činnost Výkonného výboru a zastupuje HSK navenek a podepisuje za něj,
 • jednatel – v době nepřítomnosti prezidenta zastupuje prezidenta, včetně podepisování,
 • pokladní – hospodář – vede zejména administrativu, zodpovídá za hospodaření,
 • člen,
 • člen.

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů a členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

VII. Volby a hlasování

Členové HSK z jednotlivé územních odborů HZS Jihočeského kraje se Valné hromady účastní prostřednictvím delegátů. Své delegáty z jednotlivých územních odborů si určí před Valnou hromadou. Počet delegátů je vázán na počet členů sportovního klubu na jednotlivých územních odborech.

 • 1 delegát, pokud je počet členů 1- 10
 • 2 delegáti, pokud je počet členů 11 – 20
 • 3 delegáti, pokud je počet členů 21 – 30
 • 4 delegáti, pokud je počet členů 31 – 40
 • 5 delegátů, pokud je počet členů 41 – 50
 • atd.

VIII. Zásady hospodaření

Zdrojem majetku jsou zejména:

 • členské příspěvky,
 • dary, příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací, právnických a fyzických osob.

IX. Revizní komise

Revizní komise je tříčlenná. Ze svého středu volí předsedu. Člen revizní komise nesmí být členem výkonného výboru. Revizní komise upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a navrhuje opatření k jejich odstranění. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření a účetnictví spolku nejméně jednou ročně. Revizní komise má 3 členy a ze svého středu volí předsedu. Její členové jsou voleni na Valné hromadě přímou volbou na dobu pěti let.

X. Zásady hospodaření

 1. Sportovní klub hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví sportovního klubu jako celku. S tímto majetkem hospodaří v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
 3. O nabývání s pozbývání majetku a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Valná hromada.
 4. Kromě majetku, ke kterému má sportovní klub vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právním předpisy.
 5. Zdrojem majetku jsou zejména:
 • členské příspěvky,
 • granty,
 • dary, příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací, právnických a fyzických osob
 • majetek převedený do vlastnictví sportovního klubu

XI. Zánik HSK

HSK zanikne:

 1. dobrovolným rozpuštěním za základě rozhodnutí Valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem,
 2. pravomocným rozhodnutím rejstříkového soudu o zrušení spolku.

Stanovy klubu byly Valnou hromadou schváleny dne 9. prosince 2016

Stanovy Jihočeského Hasičského sportovního klub, z. s., si můžete stáhnout zde.

vytisknout  e-mailem