HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚŘEDNÍCH HODIN A ZPŮSOBU PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NALEZNETE   !!!ZDE!!!

UPOZORNĚNÍ: Podmínky pro převzetí a zaevidování žádosti o posouzení projektové dokumentace s účinností od 1. ledna 2019.

Seznam autorizovaných inženýrů a techniků pro obor požární bezpečnost staveb s bydlištěm či působností na území Jihočeského kraje

Státní požární dozor v oblasti stavební prevence se vykonává:

 • Posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydávání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních předpisů,
 • Ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.
 • Státní požární dozor v oblasti stavební prevence se nevykonává u jednoduchých a drobných staveb, kromě staveb určených pro výrobu a skladování a zemědělských staveb a stavebních úprav včetně udržovacích prací, jejichž provedení by mohlo ovlivnit požární bezpečnost stavby. 
Výsledkem posuzování požárně bezpečnostního řešení je stanovisko, které je podkladem k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů.


Vzory žádostí o vydání závazného stanoviska pro jednotlivé územní odbory:

- Krajské ředitelství České Budějovice
- Územní odbor Český Krumlov
- Územní odbor Jindřichův Hradec
- Územní odbor Písek
- Územní odbor Prachatice
- Územní odbor Strakonice
- Územní odbor Tábor


Žádáme o řádné a úplné vyplnění žádosti!!!

Vzor plné moci

 

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení
Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení
Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

 

Stavební prevence HZS Jihočeského kraje - rok 2022

Stavební prevence HZS Jihočeského kraje - rok 2021

Stavební prevence HZS Jihočeského kraje - rok 2020

Stavební prevence HZS Jihočeského kraje - rok 2019

Stavební prevence HZS Jihočeského kraje - rok 2018

Stavební prevence HZS Jihočeského kraje - rok 2017

Stavební prevence HZS Jihočeského kraje - rok 2016

Stavební prevence HZS Jihočeského kraje - rok 2015 

Stavební prevence HZS Jihočeského kraje - rok 2014

Základní součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby. Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby je uveden v § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Pro lepší orientaci v problematice je zde jako základní případ uveden obsah požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení podle § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a které obsahuje :
 • seznam použitých podkladů pro zpracování,
 • stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
 • rozdělení stavby do požárních úseků,
 • stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,
 • zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,
 • zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
 • stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
 • určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,
 • vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,
 • stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,
 • zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
 • stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
 • posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen "návrh"); návrh vždy obsahuje:
 1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb,
 2. vymezení chráněných prostor,
 3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
 4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídicích, ovládacích, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.,
 5. výpočtovou část,
 6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace,
 7. rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují:
 • grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti,
 • požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
 • vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry,
 • schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
 • zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
 • umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
 • způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,
 • h)   vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest.

vytisknout  e-mailem