HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obsah kapitoly B. 9 projektové dokumentace stavby kategorie II. a III. - pomůcka pro projektanty

B. 9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Rozsah a obsah kapitoly B. 9 v souhrnné technické zprávě projektové dokumentace potřebné pro vydání sdělení ochrany obyvatelstva, které je podkladem za oblast ochrany obyvatelstva pro koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva HZS Jihočeského kraje musí dle vyhlášky č. 131/2024 o dokumentaci staveb obsahovat tyto informace:

 • způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,
 • způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,
 • způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
 • způsob zajištění ochrany před povodněmi,
 • způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,
 • způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

Popsat způsob zajištění varování a informování obyvatelstva, kteří se budou v dotčeném objektu (stavbě) nacházet.

Pokud je na objektu (stavbě) umístěn koncový prvek jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“), tj. rotační nebo elektronická siréna, je potřeba v projektové dokumentaci upřesnit, zda bude do jeho funkčnosti jakýmkoliv způsobem zasahováno. Pokud do jeho funkčnosti nebude nijak zasaženo, postačí prosté sdělení této skutečnosti.

V případě, že bude do jeho funkce zasaženo nebo bude jeho funkce po celou dobu stavby přerušena, je potřeba vyřešit, jakým způsobem bude funkčnost prvku nahrazena. Siréna může být dočasně umístěna na jiný objekt nebo její provoz dočasně přerušen, avšak pouze se souhlasem příslušníka HZS Jihočeského kraje. Kontaktujte nás emailem na vratislav.maly(zavináč)hzscr.cz

Možnosti textu v kapitole B. 9:

 • Varování a informování obyvatelstva bude zajištěno místním informačním systémem/varovným systémem města /obce ….
 • V objektu dotčeném stavbou se nenachází koncový prvek JSVV. 
 • V objektu dotčeném stavbou se nachází koncový prvek JSVV, jeho funkčnost bude zachována po celou dobu stavby a případná manipulace s ním bude nahlášena na HZS Jihočeského kraje → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.

Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Popsat způsob zajištění ukrytí obyvatelstva v dotčeném objektu (stavbě).

Stavebník/projektant posoudí, zda jsou v objektu prostory, které by v případě potřeby mohly sloužit jako improvizovaný úkryt (dále jen „IÚ“) dle ustanovení §22 odst. 1 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Pokud jsou prostory vhodné ke zbudování IÚ v objektu, stavebník/projektant by měl, dle metodických příruček Sebeochrana obyvatelstva ukrytím, zpracovat popis úkrytu a jeho zbudování.

Možnosti textu v kapitole B. 9:

 • Ukrytí obyvatelstva v dotčeném objektu bude zajištěno využitím přirozených ochranných vlastností stavby.
 • Stavebník posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako nevhodnou pro vybudování IÚ.
 • Stavebník posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako vhodnou pro vybudování IÚ → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.

Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Pokud se objekt (stavba) nachází v zóně havarijního plánování, musí být tato skutečnost uvedena v projektové dokumentaci. V Jihočeském kraji máme pouze dvě zóny havarijního plánování, a to kolem Jaderné elektrárny Temelín a kolem areálu plnírny lahví firmy Tomegas (Branice u Milevska). Pokud se stavba nachází v zóně havarijního plánování, musí být popsán způsob zajištění ochrany obyvatelstva.

Zónu havarijního plánování provozu úložiště propan – butanu a plnírna lahví Branice u Milevska najdete v příloze této pomůcky.

Zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín najdete na odkazu ZDE

Možnosti textu v kapitole B. 9:

 • Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.
 • Stavba se nachází v zóně havarijního plánování firmy Tomegas/Jaderné elektrárny Temelín. Ochrana obyvatelstva před účinky nebezpečných látek bude zajištěna improvizovanými prostředky individuální ochrany/jinými prostředky – popíše projektant.

Způsob zajištění ochrany před povodněmi

Pokud se objekt (stavba) nachází v záplavovém území přirozené povodně Q100 nebo zvláštní povodně (vodní dílo Lipno, Římov, Humenice), musí být tato skutečnost v projektové dokumentaci uvedena.

Záplavová území v Jihočeském kraji najdete např. zde: aplikace Geoportál Jihočeského kraje

Možnosti textu v kapitole B. 9:

 • Stavba se nenachází v záplavovém území přirozené nebo zvláštní povodně.
 • Stavba se nachází v záplavovém území přirozené nebo zvláštní povodně → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT - řešení problematiky evakuace obyvatelstva z předmětné stavby v případě hrozby povodní, případná protipovodňová opatření.

Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Stavbou občanského vybavení se rozumí:

 • stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené,
 • stavba pro sdělovací prostředky,
 • stavba pro obchod a služby,
 • stavba pro ochranu obyvatelstva,
 • stavba pro sport,
 • školy, předškolní a školská zařízení,
 • stavba pro kulturu a duchovní osvětu,
 • stavba pro zdravotnictví a sociální služby,
 • budova pro veřejnou dopravu,
 • stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob.

Projektant popíše způsob zajištění soběstačnosti objektu (stavby) občanského vybavení v případě výpadku elektrické energie.

Možnosti textu v kapitole B. 9:

 • Stavba nemá žádný náhradní zdroj elektrické energie 
 • Stavba má náhradní zdroj elektrické energie → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT (konkrétně jaký zdroj, jaký má výkon, kde je uložen, doba zpohotovení, obsluha….)

Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

Stavbou civilní ochrany je míněn stálý úkryt.

Pokud se v objektu (stavbě), na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti nachází stálý úkryt (dále jen „SÚ“), je nezbytné na tuto skutečnost upozornit a následně stanovit, zda bude stavebními pracemi do úkrytu zasahováno a jakým způsobem.  V případě, že se v objektu (stavbě), na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti nachází stálý úkryt, musí být informován HZS Jihočeského kraje. Kontaktujte nás emailem na kamila.mrackova(zavináč)hzscr.cz

Mapa stálých úkrytů v Jihočeském kraji je k dispozici ZDE

Možnosti textu v kapitole B. 9:

 • V objektu, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nenachází SÚ.
 • V objektu, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nachází SÚ. V rámci stavby nedojde k narušení funkčnosti, provozuschopnosti a celistvosti SÚ, včetně jeho nouzových výlezů a nasávacích míst.
 • V objektu, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nachází SÚ. V rámci stavby může dojít k narušení funkčnosti, provozuschopnosti a celistvosti SÚ. O této skutečnosti je nutné informovat HZS Jihočeského kraje → DÁLE ROZPRACUJE PROJEKTANT.

vytisknout  e-mailem