HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost  je prováděna jako součást státního požárního dozoru a plní zejména následující úkoly:
 • vykonává státní požární dozor formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) a prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 • zpracovává plány kontrolní činnosti,
 • podílí se na přípravě nařízení kraje na úseku požární ochrany,
 • podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,
 • zajišťuje schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
 • vydává rozhodnutí na základě zjištěných porušení předpisů o požární ochraně,
 • zabezpečuje preventivně výchovnou činnost,
 • provádí metodickou a poradenskou činnost ve vztahu k právnickým, fyzickým podnikajícím a fyzickým osobám.

Kontroly
Předmětem kontroly je zkoumání skutečného stavu a jeho porovnání se stavem žádoucím, jenž je vymezen stanovením příslušných povinností uložených zákonem či na základě zákona. Kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly „Úkon předcházející kontrole“, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu či nikoliv.

Kontroly rozdělujeme do tří kategorií:

 1. při komplexních požárních kontrolách se prověřuje celkový stav požární ochrany kontrolovaného subjektu. To znamená, že je kladen důraz na prověření dokumentace požární ochrany, dokladů prokazujících požární bezpečnost technických zařízení (plynová, elektrická, komíny apod.), schválenou stavební dokumentaci v porovnání se skutečným stavem objektů, stav a funkčnost požárně bezpečnostních zařízení, fyzickou kontrolu pracovišť a objektů a další problematiku související s požární ochranou při provozovaných činnostech,
 2. tematické požární kontroly jsou vždy zaměřeny na kontrolu vybrané problematiky, např. stav a vybavení únikových cest, stav požární ochrany při provádění zemědělských prací, požárně bezpečnostní zařízení apod.,
 3. cílem kontrolních dohlídek je prověřit odstranění zjištěných závad při komplexních nebo tematických požárních kontrolách.

Z provedené kontroly se zpracovává protokol. V protokole jsou uváděny zjištěné nedostatky a dále je zde uvedena povinnost kontrolované osoby podat písemnou zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Hrozí-li bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, je orgán vykonávající státní požární dozor dle § 36 zákona o PO oprávněn:

 • vyloučit věc z užívání,
 • zastavit činnost,
 • zastavit provoz (lze i tehdy, jestliže byla znemožněna záchrana osob nebo majetku v případě požáru).

Užívat věc, obnovit provoz nebo činnost lze až po odstranění nedostatků a jen s písemným souhlasem orgánu státního požárního dozoru, který ve výše uvedených věcech rozhodl.

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2022

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2021

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2020

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2019

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2018

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2017

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2016

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2015

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2014

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2013

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2012

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2011

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2010

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2009

Kontrolní činnost HZS Jihočeského kraje - rok 2008

vytisknout  e-mailem