HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plán Jihočeského kraje

Havarijní plán kraje je účelový dokument představující souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.
Havarijní plán je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných událostí v případě živelních pohrom, antropogenních havárií nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Havarijní plán Jihočeského kraje je určen k plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, fyzické i právnické osoby nacházející se na území Jihočeského kraje.
Úkolem havarijního plánování je určení rizik a jejich zdrojů ohrožujících území kraje, stanovení postupů a odpovědností při koordinaci záchranných a likvidačních prací a opatření k ochraně obyvatelstva.
Cílem havarijního plánování je teoretická příprava a  poskytnutí metodiky k zajištění připravenosti daného území na řešení mimořádných událostí.
Obsahem havarijního plánu kraje jsou údaje informačního a operačního charakteru, plány konkrétních činností, mapy, schémata, přehledy sil a prostředků určených k pomoci, způsoby jejich nasazení a zásady účinného provádění záchranných  a likvidačních prací.
Havarijní plán Jihočeského kraje byl zpracován na základě zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 10, odst. 2), písmeno d),   v rozsahu ustanovení § 25 vyhlášky Ministerstva vnitra č.328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. Obsah havarijního plánu kraje je stanoven v příloze č. 1 k citované vyhlášce.
Zpracování Havarijního plánu Jihočeského kraje plnil dle zákona č.239/2000 Sb. §10, odst. 2), písmeno d), Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Na zpracování dílčích částí havarijního plánu se podílel Krajský úřad Jihočeského kraje, Policie ČR, Správa JčK, Územní středisko záchranné služby České Budějovice, Krajská veterinární správa JčK, Krajská hygienická stanice JčK, Krajské vojenské velitelství České Budějovice, obce s rozšířenou působností, ostatní složky integrovaného záchranného systému a právnické a fyzické osoby, které provozují některou z činností schopných ohrozit území kraje.
Havarijní plán Jihočeského kraje je v elektronické a listinné formě uložen na Krajském úřadě Jihočeského kraje, odbor kanceláře hejtmana  pro jednání bezpečnostní rady kraje  a krizového štábu kraje, druhé vyhotovení je uloženo na operačním a informačním středisku HZS JčK. Složkám IZS a správním úřadům byly HZS JčK předány výpisy z plánu pro rozpracování činností jejich činnosti pro případ vzniku mimořádné události.

vytisknout  e-mailem