HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Temelín

Vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Temelín (dále jen VHP JE Temelín) je dokument Jihočeského kraje pro strategickou úroveň řízení. Obsahuje návrhy opatření k omezování následků radiační havárie na JE Temelín a základní úkoly pro jejich provedení. Dokument slouží složkám IZS, orgánům veřejné správy a dotčeným subjektům ke zpracování vlastní prováděcí dokumentace a k přípravě na záchranné a likvidační práce prováděné v důsledku radiační havárie na JE Temelín.

VHP JE Temelín je zpracován dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 263/2018 Sb., atomový zákon, a dalšími právními předpisy. Zpracovatelem VHP JE Temelín je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále HZS JHC).

VHP JE Temelín se zpracovává na základě podkladů předaných držitelem povolení k provozu jaderného zařízení (ČEZ, a. s.), podkladů připravených krajským úřadem, jednotlivými složkami IZS a ve spolupráci s dotčenými ústředními správními úřady, územními správními úřady, obcemi s rozšířenou působností, obcemi dotčenými zónou havarijního plánování a příjmovými obcemi.

Opatření stanovená ve VHP JE Temelín navazují na Vnitřní havarijní plán JE Temelín. Vzájemné vazby obou plánů havarijní připravenosti byly projednány držitelem povolení s KÚ JčK a s dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností za účasti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a jsou i nadále pravidelně konzultovány.

VHP JE Temelín byl poprvé zpracován Okresním úřadem České Budějovice a schválen přednostkou Okresního úřadu České Budějovice v červnu 2000. Od roku 2001 je dle právních předpisů zpracování plánu v kompetenci HZS JHC. V listopadu 2001 byl tak VHP JE Temelín po projednání s dotčenými obcemi a dotčenými správními úřady poprvé schválen hejtmanem Jihočeského kraje. Na základě vydané vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, a její pozdější novelizaci byl VHP JE Temelín novelizován v lednu roku 2003 a v říjnu 2003. Obě zmíněné novelizace byly projednány Bezpečnostní radou Jihočeského kraje a následně schváleny hejtmanem. Poslední rozsáhlá aktualizace byla schválena hejtmankou dne 19. března 2019. Aktualizace byla zaměřena na změny vyplývající z novely zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a prováděcích právních předpisů. Dále byl VHP JE Temelín upraven v souvislosti s výběrem nových míst dekontaminace, na které navazují další opatření jako je změna hlavních evakuačních tras, stanoviště pro uzavření zóny havarijního plánování, apod.

Opatření a činnosti plánované ve vnějším havarijním plánu jsou pravidelně prověřovány cvičením. Za tímto účelem se v pravidelných intervalech konají cvičení pod názvem ZÓNA. Poslední cvičení bylo realizováno v říjnu 2023. Třídenní součinnostní cvičení ZÓNA 2023 bylo zaměřeno na procvičení činností ústředních a územních správních úřadů, orgánů krizového řízení Jihočeského kraje, obcí s rozšířenou působností, obcí, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou radiační havárií na Jaderné elektrárně Temelín.

vytisknout  e-mailem