HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace

Systém ochrany obyvatelstva je soubor činností a úkolů orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob a občanů prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů mimořádných událostí a zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. Obecnou koordinační roli v oblasti ochrany obyvatelstva plní Ministerstvo vnitra.

Na území Pardubického kraje je ochrana obyvatelstva realizována v době přípravy, po dobu trvání mimořádných událostí i ve fázi obnovy postiženého území. Pomoc obyvatelstvu probíhá zejména v oblasti materiální pomoci při zdolávání mimořádných událostí, zabezpečení provozu jednotného systému varování a vyrozumění, metodické pomoci při plnění všech úkolů ochrany obyvatelstva, spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi, školení starostů obcí, jednotek sboru dobrovolných hasičů, pedagogických pracovníků a dalších cílových skupin (senioři, atd.). Teoretické znalosti jsou procvičovány při cvičeních integrovaného záchranného systému Pardubického kraje.

Základní právní předpisy:

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
  • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Definice: pro účely tohoto zákona se rozumí ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

  • Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
  • Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  • Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Dokument nelegislativního charakteru (základní strategický plánovací dokument):

  • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválená usnesením vlády č. 805 ze dne 23. října 2013

vytisknout  e-mailem