HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plánování nezbytných dodávek

Řešení mimořádných událostí, včetně krizových stavů, vyžaduje mimo jiné značné množství materiálních prostředků (výrobků, surovin, techniky a služeb). Dřívější postup „vše k dispozici na skladě“ byl nahrazen moderní filozofií „vědět, kde co je a objednat si to“. Skladování je nákladné (sklady, topení, chlazení, skladníci, revize) a skladovaný materiál morálně i fyzicky zastarává a nepoužitý se musí likvidovat. To by obnášelo vysoké finanční nároky na státní rozpočet. Proto se do zásoby nakupuje a skladuje pouze to, co není na trhu okamžitě a v dostatečném množství k dispozici.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává HZS krajů v §15, odst. 3 oprávnění vyžadovat, shromažďovat a evidovat mj. údaje o:
- kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,
- předmětu a rozsahu činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, výrobních kapacitách, zásobách polotovarů, surovin a hotových výrobků nebo
- počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob.

Tyto údaje vedou HZS krajů zejména v Informačním systému ARGIS, který provozuje Státní správa hmotných rezerv (dále jen „SSHR“). Jeho hlavním cílem je pomoci orgánům krizového řízení od úrovně obecních úřadů s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) přes úroveň krajských úřadů (dále jen „KrÚ“) až po ministerstva a ostatní ústřední správní úřady při plnění povinností uložených:
- zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době HZS Pardubického kraje plní požadavky KrÚ Pardubického kraje a požadavky ORP. Jednotlivé komodity (nezbytné dodávky), které jsou zadávány do IS ARGIS, pokrývá příslušným dodavatelem.

Přehled dodavatelů nezbytných dodávek v Pardubickém kraji

Zpracovaný graf zobrazuje počet dodavatelů na jednotlivých ORP. Tento počet vychází jednak z množství dodavatelů nacházejících se na daném území a také na základě vyhodnocení analýzy rizik jednotlivých ORP.  K 31. 12. 2022 byl celkový počet těchto dodavatelů 1005.

SSHR dále provozuje a vyvíjí Informační systém krizové komunikace - IS KRIZKOM jako nástroj informační podpory pro řízené a evidované předávání požadavků na věcné zdroje, které orgány krizového řízení stanovené zákonem o krizovém řízení potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků. Nedílnou součástí tohoto systému je i IS ARGIS a IS KISKAN, v němž tzv. ochraňovatelé evidují majetek SSHR, který skladují a používají.

vytisknout  e-mailem