Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech - Jak svou domácnost proti požáru zabezpečit?

Fotogalerie požární prevence
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun.
V roce 2007 došlo v domácnostech k celkem 2 652 požárům, při nichž zemřelo 58 osob (44,6 % ze všech úmrtí při požárech) a dalších 473 bylo zraněno (46,2 %). Přitom požáry v domácnostech činily jen 11,8 % (2652) z celkového počtu požárů, majetkové škody způsobené požáry v domácnostech dosáhly hodnoty 335, 7549 mil. Kč (nejvíce v historii). V posledních pěti letech při požárech v domácnosti přišlo o život 351 osob (51,6 % ze všech usmrcených při požárech) a dalších 473 bylo zraněno (44,2 % ze všech zraněných při požárech).
Ze statistiky požárů za posledních pět let vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnostech, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry za sebou v domácnostech zanechaly za posledních pět let škody v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé tak v průměru denně přichází o majetek v  hodnotě 777 000 korun. 
 
Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech – ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití benzínu při zapalování kamen.
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky požární ochrany tak během topné sezóny každý týden vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo nevhodně uskladněných topiv.
Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří,  přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Pokud zde dojde ke vzniku požáru, tak je velká pravděpodobnost, že škody budou vyšší a roste i riziko zranění či dokonce úmrtí. 
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření. Nebezpečí může plynou i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod. Pak zbývá jen málo času na záchranu a hasiči mnohdy v doutnající domácnosti naleznou již jen bezvládnou osobu, které není pomoci. 
 
Hlavní příčiny požárů s tragickými následky v domácnostech v roce 2007:
-         kouření: 15 usmrcených osob, 46 zraněných, škody 17,472 mil. Kč
-          nesprávná obsluha topidla: 5 usmrcených osob, 27 zraněných, škody 7,358 mil. Kč
-         používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání apod.: 4 usmrcené osoby, 49 zraněných, škody 12,553 mil. Kč
 
 
 
Z Vaší domácnosti se může v okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past. To, zda se i Vy stanete obětí, záleží hlavně na Vás. Proto:
 • Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
 • Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
 • S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky nebo teplomet nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí.
 • Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
 • Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
 • Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob.
 • Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte   pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech použití - pokud není k dispozici, lze pak využít přílohu č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., kde jsou stanoveny bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot. 
 • Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům, apod. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán ! Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.
 • Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů např. kouřením, rozděláváním ohňů v přírodě, vypalováním trávy a pálením klestí.
 • Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru,“ které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní.
 • Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
 • Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů (případně jiných zařízení určených pro hašení požárů).
 • Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
 • Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné.
 • Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel).
 • Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
 • Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
 • Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.  
 • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.) 
 • Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. seno, bavlna, uhlí).
 • Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře. 
 
 
Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v objektech spí a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml. 
Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Zejména v noci tak na nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší a tišší než oheň a již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná. 
Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého požáru, je vybavit si domácnost autonomními „hlásiči požáru,“ které včas detekují vznikající požár a akustickým signálem na ně upozorní. Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit – zavolat hasiče, příp. opustit ohrožený prostor. Tyto hlásiče tak mohou zachránit lidské životy – navíc jejich cena není nikterak horentní, hlásiče požáru si lze pořídit již za několik set korun.
 
Kromě jednoduchého zařízení k rychlému zjištění vzniklého požáru (autonomní „hlásiče požáru,“ detektory plynu apod.) je vhodné si domácnost vybavit také prostředky pro hašení ( např. přenosný hasicí přístroj nebo hasicí sprej) , určitě se rovněž vyplatí koupit si zařízení a vybavení s lepšími požárně bezpečnostními vlastnostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti). 
 
Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveň pečovat také o řádný technický stav stavby včetně technických zařízení.
V bytových domech by měly být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny např. funkční a snadno dostupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod. Základní povinnosti v oblasti požární ochrany stanoví zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveba další právní předpisy.
 
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek.
-         Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň nezaterasil únikovou cestu. Pamatujte ale, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.
-         Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky. 
-         Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám). 
-         Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
-         Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.
 
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo „hlásiče požáru.“
Uvědomte si, že požár ve vaší domácnosti vás může nejen zabít nebo zranit, ale také připravit o vaše věci. Oheň a kouř dokáže zničit vaše důležité dokumenty, osobní doklady, oblíbené předměty, oblečení na které jste zvyklí apod.
 
Další informace o tom, jak předejít vzniku požáru u vás doma a jak svou domácnost vybavit „hlásiči požáru“ a přenosnými hasicími přístroji naleznete na www.hzscr.cz/vyhlaska.
 
 
Víte že? aneb fakta o požárech v  domácnostech 
 
Nejčastější příčinou požárů v domácnostech je bohužel nedbalost (dospělých), která v roce 2007 způsobila celkem 994 požárů. Při těchto požárech v domácnostech zemřelo loni 31 osob a dalších 236 bylo zraněno. Jen kouření vloni způsobilo v domácnostech 253 požárů, při kterých zemřelo 15 lidí a 46 bylo zraněno. 
 
 
Požáry v domácnostech
 
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
CELKEM
2003 - 2007
Počet požárů
2 963
2 616
2 614
2 631
2 652
13 476
Usmrceno osob
66
74
74
79
58
351
Zraněno
447
420
424
398
473
2162
Způsobené škody (v tis. Kč)
222 691
256 732
279 495
323 242
335 755
1 417 915
 
Ze statistiky požárů v domácnostech za posledních 5 let vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnosti, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry v domácnostech za posledních pět let způsobily škody v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé tak denně v průměru přichází o majetek v  hodnotě 777 000 korun. 
 
 
Nejtragičtější částí dne v roce 2007 byla hodina po půlnoci, kdy při požárech v domácnosti přišlo o život 6 osob.
 
K největšímu počtu požárů v domácnosti dochází mezi 18:00 a 19:00. 
 
 
Příklady tragických požárů (1990 – 2007)
 
1990
Motorový osobní vlak v ČSD Spálov, okr.Semily
Škoda - 1 000 000 Kčs
Usmrceno - 12 osob, zraněno - 31 osob
Příčina - dopravní havárie
 
1995
Hotel Olympik v Praze 8
Škoda - 35 000 000 Kč
Usmrceno - 6 osob, zraněno - 36 osob
Příčina - vznícení textilií odložených na chladničce
 
2002
8.1.     Herna s kasinem MACH 1 PLUS, Brno.
Škoda:   15 000 000 Kč.
Usmrceny - 3 osoby, z toho 2 hasiči, Zraněna - 1 osoba.
Příčina: neobjasněno.
 
2004
3.3. Ubytovna z UNIMO buněk v Brně-Bystrci.
Škoda – 1 000 000 Kč.
Usmrceny - 4 osoby, Zraněno – 6 osob, Evakuováno - 48 osob.
Příčina - v šetření.
 
21.6. Pětipodlažní obytný dům v centru Brna.
Škoda: 7 255 000 Kč.
Zachráněno : 64 osob.
Usmrceny - 4 osoby, Zraněno - 9 osob.
Příčina: únik a výbuch zemního plynu.
 
 
2006
2.2. – požár bytu, Praha 11
Při požáru zemřely 3 osoby, čtvrtý zemřel po skoku z okna. Zraněno bylo 8 osob
Požár zničil několik bytů.
Škoda: 2 000 000 Kč
Příčina: úmyslné zapálení
 
30.11. - požár statku, Jakubovice na Orlickoústecku
Usmrceny 4 osoby (z toho 3 děti)
Příčina: nedbalost při používání tepelného spotřebiče
 
25.8. – požár bytu, Praha 4
usmrceny 2 osoby
zraněny 3 osoby
Příčina: výbuch par hořlavé kapaliny
Škoda: 2 mil. Kč
 
14.3. –požár ubytovny, Praha 5
Nad ránem zachvátil oheň ubytovnu
ve Zličíně. Hasiči v troskách budovy
nalezli tři mrtvé osoby. Další 2 byly zraněny
Škoda: 500 000 Kč
 
7. 2. – požár ubytovny, Mochov
Usmrceny 3 osoby
Škoda: nebyla vyčíslena
 
31.1. – dopravní nehoda s požárem vozidla, Praha 8
při dopravní nehodě 3 vozidel uhořely 3 osoby
 
18.2.výbuch plynu v restauraci, Praha 5
Výbuch zemního plynu v restauraci
U Arbesa v Praze 5 zničil činžovní
dům. Dva lidé zemřeli, dvě osoby byly zraněny.
Škoda: 20 000 000 Kč
Nasazeno: 139 hasičů, 7 psovodů se psy, ZZS
Zásah trval téměř 18 hodin
 
 
2007
19.1.požár bytu v pětipodlažním obytném domě, Třinec 
usmrceny 2 osoby, 8 osob zraněno
 
13.1. – požár dřevěné chaty, Tábor-Parkány
usmrceny 2 osoby, jedna osoba zraněna
 
20.5. –dopravní nehoda s požárem dvou vozidel, Malhostice (Ústecký kraj)
usmrceny 3 osoby
 
 
 
 
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem