Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 8/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme dva rozbory požárů, a to v Přerově a v České Třebové. Seznámíme vás s historií AV HZS podniků, z.s. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o speciálním výcviku v tunelech ve Švýcarsku a o taktickém cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“. Představíme mobilní aplikaci První Psychická Pomoc, která může pomoci lidem v těžkých životních situacích. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ máme informaci ze setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky. Připomněli jsme Ženevské právo 70 let existence kodexu. Kam dojedou hasiči? Tím se zabývali v centrálním datovém skladu HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Přečtete si o školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky nebezpečných chemických látek. V INFORMACÍCH jsme připravili výsledky sportovních akcí. ME profesionálních hasičů ve fotbale 2019 v německém Gelsenkirchenu za účasti – Česka, Francie, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. 

Školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky nebezpečných chemických látek tvoří tradiční pilíř výcvikových akcí Institutu ochrany obyvatelstva (Institut). Aktivity jsou pořádány pod hlavičkou Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), se kterou Institut spolupracuje k oboustranné spokojenosti již od roku 1999. Špičkovou úroveň výcviků jen podtrhuje skutečnost, že Česká republika byla společně se Švýcarskem vybrána jako druhá země světa, která zajišťuje výcviky OPCW v zahraničí.

V posledních letech Institut pravidelně pořádá následující odborné výcvikové akce, a to výcvikový kurz v Paraguayi v Latinské Americe, květnový mezinárodní výcvik organizovaný přímo v Institutu a listopadový výcvik specialistů Východoafrického společenství v Ugandě.

Pokročilý kurz havarijní připravenosti pro příslušníky záchranných složek Paraguaye, Asunción
V termínu 11. až 20. března 2019 proběhl v Asunciónu, hlavním městě Republiky Paraguay, výcvikový kurz s názvem „Pokročilý kurz havarijní připravenosti pro příslušníky záchranných složek Paraguaye“. Výcvik byl již třetím v pořadí od roku 2016 a byl určen pro hasiče z dalších paraguayských měst (kromě hlavního města), mnohdy vzdálených od Asunciónu více než 500 km. Výuku i výcvik zajistili instruktoři Institutu pplk. Ing. Ladislava Navrátilová, Ph.D., pplk. RNDr. Alan Gavel a kpt. Mgr. Tomáš Kroupa. Akce se zúčastnilo 25 záchranářů (20 příslušníků paraguayských hasičů, tři zaměstnanci speciální organizace CONAPREB spadající pod paraguayské ministerstvo národní obrany a dva hasiči z Bolívie). Výcvik začal přednáškami zaměřenými na účinky CBRN látek, ochranu záchranářů, detekci, vzorkování. První dny byly koncipovány teoreticky s praktickým nácvikem jednotlivých aktivit (ochranné prostředky, detekce, vzorkování, dekontaminace). Dále bylo prezentováno téma organizace místa zásahu a stanovení rolí jednotlivých osob při zásahu. Za zásah zodpovídal velitel zásahu (incident commander), za bezpečnost velitel nástupního prostoru (safety officer) a každý tým měl svého velitele. Byly nacvičovány a koordinovány jednotlivé činnosti a proběhlo několik různých scénářů na únik toxické chemické látky, kdy účastníci pracovali jako jeden secvičený celek. Čeští lektoři přednášeli v angličtině, přednášky byly simultánně tlumočeny do španělštiny.

Část přednášek byla také konkrétně věnována rozvoji CBRN ochrany v Paraguayi:

  • vysvětlení systému IZS a možnosti využití podobného modelu v Paraguayi,
  • metodika využití detekčních prostředků pro Paraguay zpracovaná pplk. Navrátilovou v roce 2016,
  • rozbor chemických a radiačních událostí, které se staly v Paraguayi v posledních 15 letech a možnosti jejich systematického řešení.


Prvotním účelem pořádání výcviků bylo pomoci paraguayským dobrovolným hasičům v oblasti ochrany před účinky CBRN látek. Při samotné výuce a také diskuzích, které v kurzu probíhaly, bylo vidět, že hasiči v Paraguayi disponují silnou motivací pro zajištění činnosti, kterou vykonávají jako dobrovolníci mimo hlavní pracovní poměr. Účastníci již většinou měli i operační zkušenosti ze zásahů s nebezpečnými látkami. Proto byla vidět enormní snaha naučit se nové věci a aplikovat je při závěrečných cvičeních, které zvládli na výbornou. I když hasiči disponují minimálním vybavením pro zásah na události s přítomností CBRN látek, situace se v několika posledních letech zlepšuje a je vidět snaha o integraci záchranných složek do jednoho systému, který by podobně jako v ČR zabezpečoval jednotný systém ochrany. Hlavní organizací, která by měla působit v jejich záchranném systému, je organizace CONAPREB (Comisión Nacional de Prevención a Respuestas y Emergencias Biológicas), která je součástí ministerstva národní obrany a jejím úkolem je přímo koordinace organizací při záchranných a likvidačních pracích v oblasti CBRN a v dalších krizových situacích. Výcviku se zúčastnila nejvyšší představitelka CONAPREB a stálá tajemnice Národní komise pro prevenci a reakci na mimořádné události pplk. Mgr. Claudia Rosanna Fernández Battilana, do které jsou vkládány naděje na integraci složek a vytvoření jednotného záchranného systému.

Jak je český kurz pro Paraguay důležitý, bylo možné pozorovat při zahájení, zakončení i při samotném výcviku, který byl natáčen veřejnoprávní televizí. Hlavní státní televizní kanál „C9N“ věnoval českému kurzu 45minutový pořad v hlavním vysílacím čase od 20.00 do 20.45 hodin. Pořadu se zúčastnila jedna z přítomných a zároveň velitelka stanice číslo 22 kpt. Monserrat Aquilar Mercado a velitel pořadatelské hasičské stanice číslo 1 kpt. Ruben Valdez. Diskuze byla zaměřena na význam výcviku, na řešení úniků nebezpečných chemických látek a na možné chemické hrozby v ­Paraguayi. Takovou osvětu vysílanou ve státní televizi je možné Paraguayi jen závidět. O víkendu, kdy již český tým cestoval domů, byl výcviku věnován hodinový pořad přímo s ukázkami z kurzu a s popisem jednotlivých činností. Závěrečného ceremoniálu se zúčastnil nejvyšší představitel hasičů Paraguaye generál Rafael Valdez Peralta a generální ředitel policejní akademie „Instituto superior enseñanza de la policia (­ISEPOL)“ s náměstky, kteří zdůraznili nutnost spolupráce mezi složkami policie a hasičů, zvláště v případě ochrany jednotek požární ochrany při zásazích. Při závěrečném ceremoniálu zahrála živá kapela státní hymnu Paraguaye, při které všichni účastníci zpívali, což byl nevšední zážitek.

Výcvikový kurz pro instruktory
V termínu 29. května až 6. června 2019 proběhl v Institutu v Lázních Bohdaneč tradiční výcvik v oblasti chemické bezpečnosti pro specialisty – instruktory z celého světa. Náklady na konání kurzu byly hrazeny českou stranou (Státní úřad pro jadernou bezpečnost a ­MV­ generální ředitelství HZS ČR). Účastníci, kteří letos absolvovali odborný praktický výcvik, pocházeli tradičně z mnoha států světa, letos byla konkrétně zastoupena Argentina, Ázerbájdžán, Bangladéš, Burundi, Kostarika, Indie, Keňa, Maroko, Paraguay, Filipíny, Rumunsko, Jižní Afrika, Srí Lanka, Tanzanie, Uganda a Uruguay. Již čtvrtým rokem zve Institut na akci i zahraniční lektory, kteří školí speciální témata a přispívají k výjimečnosti akce. Letos kromě českých instruktorů školil i Gerhard Uelpenich (zkušený specialista z německé Akademie pro krizový management, nouzové plánování a civilní ochranu, Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz), Dimitrios Stamatopoulos (lékař a záchranář z řecké specializované společnosti, Hellenic Joint CBRN Specialized Company) a Patrick Wengler (CBRN specialista z Lucemburska, HAZMAT Technician, Directive Board of Master Courses in Protection against CBRN events). Dalším specialistou se zajímavou přednáškou o zdravotních následcích zasažení bojovými chemickými látkami byl doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc., z Katedry toxikologie a vojenské farmacie Univerzity obrany v Brně.

Vzhledem ke skutečnosti, že byl český kurz realizován v nejvyšším výukovém stupni, účastníci byli aktivně zapojeni do přednáškového programu. Každému cvičícímu bylo přiděleno téma, které si musel nastudovat a zároveň si připravit svoji vlastní prezentaci a ukázku použití daného předmětu v reál­né situaci. Cvičící ve spolupráci s lektory trénovali použití protichemických ochranných oděvů Respirex v kombinaci s maskou Promask, dále detekci, odběr vzorků, dekontaminaci a zásady komunikace a pobytu v nebezpečné zóně. Výcvik si dal za cíl nejen ryze praktický výcvik, ale do programu byla rovněž zahrnuta nadstavbová část, ve které Institut, jako výzkumná organizace, zúročil aktuální znalosti a zkušenosti, které byly předány posluchačům, aby zvýšily jejich informovanost o moderních trendech ochrany před účinky chemických zbraní. Jednou z možností, jak zvýšit úroveň celkového povědomí o řešení úniku chemické látky, bylo využití informačního systému WISER a jeho implementace při praktickém řešení rizikové chemické situace. Pro účastníky byla připravena speciální učebna s počítači, do kterých byl systém WISER nainstalován. Po úvodní přednášce vysvětlující různé možnosti systému i praktické ukázky byli účastníci rozděleni do skupin, ve kterých jednotlivě řešili masivní únik chemické látky při povodních, ať již z minulosti reálný (1. scénář) či fiktivní (2. scénář). Závěrem bylo uskutečněno diskuzní fórum, v rámci nějž byl projednáván postup pro ochranu ohroženého obyvatelstva v dané oblasti. Tato aktivita byla účastníky vysoce hodnocena, jelikož ve všech státech se potýkají s povodněmi, jejichž následky musí být rychle a komplexně řešeny. Zahraniční účastníci získali během výcviku přehled nejen o metodice výcviku na ochranu před nebezpečnými chemickými látkami, ale seznámili se také s novinkami v oblasti detekce chemických látek a se systémem IZS. Součástí byla také návštěva stanice HZS Pardubického kraje a další doprovodné akce. Certifikáty o absolvování kurzu předal účastníkům generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba při slavnostním závěrečném ceremoniálu na MV­ generálním ředitelství HZS ČR.

Výcvikový kurz pro státy Východoafrického společenství (EAC), Uganda, Jinja
Instruktoři Institutu jsou od roku 2016 zahrnuti do projektu OPCW, který je zaměřen na vytvoření regionálního výcvikového centra pro státy Východoafrického společenství (EAC) v Ugandě. Regionální centrum je umístěno ve vojenském výcvikovém zařízení „Uganda Regional Deployment Capability Centre“ v Jinja v Ugandě a bude sloužit k výcvikům chemické bezpečnosti pro všechny státy EAC (Uganda, Tanzanie, Keňa, Rwanda, Burundi a Jižní Súdán). Od roku 2016 proběhly za účasti českých instruktorů již tři výcviky. Zpočátku byly veškeré tréninkové aktivity prováděny pouze českými lektory, afričtí kolegové plnili role posluchačů a později asistentů českých instruktorů. Kromě výcviku v Ugandě absolvovali vybraní EAC instruktoři také odborné výcviky v České republice a Jihoafrické republice, takže by v současnosti měli být plně kvalifikováni na role instruktorů.

V roce 2018 se role obrátily, čeští instruktoři se účastnili výcviku pouze jako hodnotitelé a konzultanti, výcvik probíhal pouze v gesci EAC lektorů. I když byla vidět snaha o zvládnutí individuálních aktivit, projevila se odlišná mentalita afrických kolegů. Prezentace byly dokončovány na poslední chvíli a vzhledem k časovému presu byly občas nekvalitní, takže čeští lektoři museli všechny prezentace zkontrolovat a korektury byly prováděny až těsně před vlastními přednáškami. Dalším viditelným nedostatkem byl způsob celkového vedení výcviku. Vedoucí kurzu měl striktně vojenský náhled na práci mezinárodního instruktorského kolektivu, což v ­praxi nefungovalo. Nutnost spolupráce je v tomto typu týmu nutností, tak doufejme, že se vedoucí výcviku i instruktoři z nedostatků poučili a že letošní výcvik, který se bude konat 28. října až 7. listopadu 2019 bude kvalitnější. Na správný proces výuky budou dohlížet dva lektoři z Institutu, jeden britský expert a jeden pracovník OPCW.

Výcvik zaměřený na ochranu před účinky chemických látek přispívá k zajištění celosvětové bezpečnosti a můžeme být pyšní, že vynikající vybavenost a expertní zabezpečení řadí Českou republiku mezi přední světové tréninkové mocnosti v oblasti chemické bezpečnosti.


pplk. Ing. Ladislava NAVRÁTILOVÁ, Ph.D., Institut ochrany obyvatelstva, foto autorka a archiv Institutu ochrany obyvatelstva
 

vytisknout  e-mailem