Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Neinvestiční dotace pro kraje a Hl. m. Prahu na výdaje spojené se zajištěním rychlého a efektivního přijetí uprchlíků z Ukrajiny

Výzva na neinvestiční dotaci 

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním provozu  KACPU v období od 27. února do 30. června 2022

Dotační titul: Výdaje spojené se zajištěním provozu a činností Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině“ v období od 27. února 2022 do 30. června 2022

Preambule:

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a zvládáním vzniklé uprchlické vlny velkého rozsahu na území České republiky a nutnosti zajistit pro příchozí uprchlíky důstojné životní podmínky, byli hasičskými záchrannými sbory krajů v souladu s ustanovením §11 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o IZS“), dne 27. února 2022 požádáni hejtmané krajů a primátor hl. m. Prahy (dále jen „hejtman“) o koordinaci záchranných a likvidačních prací. Hejtmané krajů si za účelem koordinace svolali své krizové štáby, zřízené dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“). Dne 27. února 2022 byla zahájena v souladu s  § 7 odst. 3 zákona o IZS ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“).  

Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (dále jen "KACPU") byla zřízena jako pracovní skupiny krizových štábů krajů za účelem rychlého a efektivního přijetí uprchlíků z Ukrajiny, kteří překročili hranice České republiky po 24. únoru 2022. Úkolem KACPU bylo zejména zajištění řízení o vydání víza strpění (vydáváno do 21. března 2022) a víza dočasné ochrany (pro účely této výzvy dále jen „dočasná ochrana“), zprostředkování nouzového ubytování, zprostředkování nebo zajištění dočasného nouzového přístřeší, poskytování psychosociální pomoci, poskytování první zdravotnické pomoci a zajištění dalších nezbytných služeb a pomoci (přístřeší, stravování, služby tlumočení a další).

Dne 2. března byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav s platností do 30. června 2022 (usnesení vlády č. 147 ve znění usnesení vlády č. 256 ze dne 30. března 2022 a usnesení vlády č. 439 ze dne 25. května 2022). V rámci nouzového stavu byla přijata krizová opatření směřující zejména k zajištění kapacit ubytování pro osoby s udělenou dočasnou ochranou (usnesení vlády č. 206 ze dne 16. března 2022 ve znění usnesení vlády č. 234 ze dne 23. března 2022 a usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 ve znění usnesení vlády č. 235 ze dne 23. března 2022, kterými byly vyčleněny příslušné ubytovací kapacity státního sektoru a kterými současně bylo hejtmanům uloženo zajistit ubytovací kapacity v krajích a v hl. m. Praze a byla krajům zajištěna forma úhrady nákladů prostřednictvím kompenzačního příspěvku).

Náklady související se samotným provozem KACPU jsou od jejich zřízení hrazeny z rozpočtů krajů. 

MV-GŘ HZS ČR vyhlašuje „Výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním provozu a činnosti KACPU v období únor až červen 2022“ (dále jen „výzva“) v návaznosti na materiál: „Stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládnutí uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu“, který byl schválen usnesením vlády č. 309 ze dne 13. dubna 2022, usnesení vlády č. 129 ze dne 25. února 2022 a dále v souladu s ustanoveními § 6 zákona o IZS a § 10 a § 39a krizového zákona.

Čl. 1

Vymezení účelu poskytování peněžních prostředků

 1. Peněžní prostředky vyčleněné v kapitole ministerstva vnitra jsou účelově určeny na výdaje spojené s provozem a činností zajišťovaných a vykonávaných v rámci KACPU. Poskytovány jsou formou dotací, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s podmínkami této výzvy.
 2. Peněžní prostředky jsou alokovány v dotačním titulu „Výdaje spojené se zajištěním provozu a činností Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině poskytovaná do rozpočtu krajů“.
 3. Poskytovatelem dotace je MV-GŘ HZS ČR.
 4. Příjemcem dotace je kraj a hl. m. Praha.
 5. Dotace může být poskytnuta ex post pouze na výdaje realizované za období od 27. února 2022 do 30. června 2022. Podle § 5 odst. 4 vyhlášky upravující finanční vypořádání, nepodléhá dotace finančnímu vypořádání.
 6. Uznatelnými výdaji jsou:
  • výdaje spojené s provozem prostor KACPU (např. spotřební materiál, drobné vybavení neinvestiční povahy, nájemné prostor a nezbytného vybavení, energie, výdaje na telekomunikační služby a provoz audiovizuální a ICT techniky, úklid a desinfekci, ostrahu, odvoz odpadu vč. kontejnerů na odpad, praní prádla, zpracování informačních materiálů pro uprchlíky, včetně jejich překladu a tisku a výdaje na pohonné hmoty pro přepravu stravy, potravin, pomůcek a vybavení),
  • výdaje spojené s provozem prostor pro dočasné nouzové přístřeší pro osoby vyčkávající na udělení dočasné ochrany, včetně nezbytných provozních výdajů na jejich zřízení (např. spotřební materiál, drobné vybavení neinvestiční povahy, nájemné prostor a nezbytného vybavení, náklady na ostrahu, nákup/pořízení WC a sprch, energie, výdaje na telekomunikační služby, úklid a dezinfekci, odvoz odpadu, praní prádla, pronájem WC a sprch, zpracování informačních materiálů, včetně jejich překladu a tisku, výdaje na pohonné hmoty pro přepravu stravy, potravin, pomůcek a výdaje na pohonné hmoty pro přepravu stravy, potravin, pomůcek a vybavení), a to za podmínky, že se nejedná o dočasné nouzové přístřeší, na které je možné čerpat kompenzační příspěvek podle usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 ve znění usnesení vlády č. 235 ze dne 23. března 2022,
  • výdaje spojené se zajištěním stravy, občerstvení a hygienických potřeb poskytnutých osobám vyčkávajícím na udělení dočasné ochrany (např. nákup stravy, potravin, hygienických potřeb a dalšího drogistického zboží),
  • výdaje za služby tlumočníků, koordinátorů a pomocníků, zajištění první pomoci a odborné psychosociální pomoci, případně jiných odborných služeb na KACPU,
  • výdaje související s dohodami o provedení práce nebo dohodami o pracovní činnosti uzavřenými  mezi krajem a osobami vykonávající služby na KACPU, přičemž maximální výše dotace činí 200 Kč/hodinu; bylo-li předmětem sjednané práce tlumočení, koordinace klientů, zajištění zdravotních služeb nebo odborné psychologické pomoci, případně jiných odborných služeb, činí maximální výše dotace 300 Kč/hodinu,
  • výdaje spojené se zajištěním stravy a občerstvení pro osoby vykonávající činnosti na KACPU, pokud jim bylo poskytnuto bezplatně,
  • výdaje spojené s přepravou osob na KACPU a mezi KACPU a místem nouzového ubytování nebo dočasného nouzového přístřeší, pokud byla tato přeprava osob zajišťována KACPU, s výjimkou výdajů organizačních složek státu;
  • výdaje krajů vynaložené v souvislosti s poskytnutím plánované pomoci na vyžádání ve prospěch KACPU podle § 20 a § 21 zákona o IZS.
 7. Neuznatelnými výdaji jsou:
  • výdaje vynaložené na dočasné nouzové přístřeší uvedené v odst. 6 písm. b) tohoto článku, pokud byl uplatněn za toto kompenzační příspěvek,
  • výdaje související s náhradami újmy (např. na majetku, zdraví, škod souvisejících s ušlým ziskem z podnikání),
  • výdaje na úhradu nákladů, pokud přímo nesouvisí s provozem KACPU,
  • výdaje na úhradu darů, na zahraniční cesty, reprezentaci, recepce a podobné akce,
  • výdaje na úhradu nákladů subjektu, který v prostorách KACPU realizoval svoji podnikatelskou činnost.
  • kapitálové výdaje

Čl. 2

Podání žádosti o poskytnutí dotace

 1. Žadatel může podat pouze jednu žádost.
 2. Dotace se poskytuje na základě řádně a včas podané žádosti, která obsahuje veškeré předepsané údaje a přílohy.
 3. Příjem žádostí bude ukončen 30. září. 2022.
 4. Žádost musí být podána výlučně v elektronické podobě do datové schránky MV-GŘ HZS ČR a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem k tomu oprávněné osoby.
 5. K žádostem podaným jiným způsobem se nepřihlíží.
 6. Dotace se poskytuje pouze na účet vedený u České národní banky (dále jen „ČNB“).
 7. Žádost musí obsahovat:
  • identifikaci výzvy, do které je podávána,
  • identifikaci žadatele, včetně adresy sídla a IČO,
  • uvedení osoby, která je oprávněna jednat za žadatele včetně kontaktu a případně dále uvedení dalších kontaktních osob včetně telefonu a emailové adresy,
  • částku, o kterou žadatel žádá,
  • účel využití finančních prostředků včetně nejzazšího termínu pro naplnění účelu.
 8. K žádosti je žadatel povinen:
  • přiložit soupisku výdajů podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 výzvy,
  • přiložit prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u ČNB (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu atd.), na který má být dotace odeslána.

Čl. 3

Výše dotace

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Předpokládaná výše finančních prostředků v rámci výzvy činí 166 mil. Kč, přičemž skutečná výše je závislá na disponibilních zdrojích státního rozpočtu České republiky pro rok2022. MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo na změnu podmínek této výzvy v případě, že dojde k legislativním změnám s následným dopadem na rozpočet kapitoly Ministerstva vnitra.
 3. Dotace se poskytuje až do výše 100 % uznatelných výdajů, ale pokud součet uznatelných výdajů nárokovaných všemi žádostmi o dotaci převýší výši alokovaných prostředků výzvy, bude výše všech poskytovaných dotací rovnoměrně zkrácena.

Čl. 4

Administrace žádosti

 1. Veškerá komunikace mezi poskytovatelem dotace a žadatelem probíhá výhradně prostřednictvím datových schránek.
 2. Poskytovatel dotace viz čl. 1 bod 3 v souladu s § 14g zákona o rozpočtových pravidlech a § 160 a násl. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, přenesl činnosti spočívající v posuzování uznatelnosti a oprávněnosti výdajů uvedených v žádosti na hasičské záchranné sbory krajů a hlavního města Prahy.
 3. Poskytovatel dotace:
  • provede kontrolu podaných žádostí,
  • vyhodnotí oprávněnost podaných žádostí, adekvátnost výše a účelnost požadované dotace,
  • v případě zjištění vad v předložené žádosti písemně vyzve žadatele k jejich odstranění.
 4. Za vady se považuje:
  • nesprávně uvedené IČO žadatele,
  • nedoložení příloh uvedených v čl. 2 odst. 8 této výzvy,
  • žádost podaná nebo podepsaná za žadatele osobou, u které není zřejmé, zda se jedná o osobu oprávněnou za žadatele jednat ve věci dotace.
 5. V případě zjištění vad v předložené žádosti, poskytovatel dotace písemně vyzve žadatele k jejich odstranění, přičemž mu poskytne přiměřenou lhůtu, minimálně 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k odstranění zjištěných vad.
 6. Úprava žádosti se řeší formou písemné odpovědi žadatele, poskytovatel dotace poskytne žadateli lhůtu minimálně 5 pracovních dní ode dne písemného doručení výzvy.
 7. Odstranění vady podle čl. 4 odst. 4 písm. c) tohoto článku lze provést v elektronické podobě také doložením dokladu o udělení plné moci oprávněnou osobou žadatele rovněž v elektronické podobě.
 8. Důvodem k neposkytnutí dotace a k zastavení řízení o poskytnutí dotace je, že žadatel o dotaci na výzvu poskytovatele neupraví žádost a nedoručí ji ve stanovené lhůtě.
 9. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších nezbytných podkladů nebo údajů, a to v přiměřené lhůtě, minimálně 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k doložení podkladů nebo údajů.
 10. Poskytovatel řízení o poskytnutí dotace zastaví zejména pokud:

a) žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené podle čl. 2 výzvy,
b) žadatel není oprávněným žadatelem podle čl. 1 výzvy,
c) žadatel neodstranil vady v žádosti ve stanovené lhůtě,
d) žádost je v rozporu s věcným zaměřením výzvy nebo,
e) nastane jiný důvod stanovený § 66 odst. 1 správního řádu.

Čl. 5

Obecné podmínky pro poskytnutí, použití dotace a povinnosti příjemce dotace

 1. Použití dotace podléhá ve smyslu ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 320/2001 Sb., následné veřejnosprávní kontrole vykonávané u příjemce dotace specializovanými kontrolními orgány Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a orgány Finanční správy. Procesní pravidla výkonu následné veřejnosprávní kontroly na místě jsou nastavena zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.
 2. Kraj je povinen uchovávat veškeré účetní záznamy o jejich použití v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Číslo účelového znaku, pod kterým bude dotace vykázána, je 14037.
 4. Dotace může být poskytnuta pouze na výdaje realizované příjemcem, a to v souvislosti se zajištěním provozu KACPU do 30. června. 2022.

vytisknout  e-mailem