Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Popis procesu státního požárního dozoru - schvalování posouzení požárního nebezpečí

Provozovatel činnosti s vysokým požárním nebezpečím zabezpečí, prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“) z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany. Zpracovanou dokumentaci PPN předloží před zahájením jím provozované činnosti ke schválení orgánu SPD. Předložením žádosti o schválení PPN je zahájeno správní řízení o schválení resp. neschválení PPN. Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah činnosti, na kterou bylo PPN schváleno, musí být písemně vyrozuměn orgán SPD, a dle jeho pokynů se stávající PPN doplní, přepracuje nebo předloží nové. Opatření a lhůty ze schváleného PPN jsou závazné a provozovatel je musí plnit. Osoba, která PPN zpracovala, je odpovědná za její věcnou a formální správnost.

PPN obsahuje:
a) zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků
b) stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku
c) návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.


SPD_PPN.jpg


Mapa procesu schvalování posouzení požárního nebezpečí

Analýza, fakta

Posouzení požárního nebezpečí je  dokumentací požární ochrany, která se zpracovává pouze pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Účelem je, aby požární nebezpečí vyplývající z této vysoce nebezpečné činnosti bylo řádně vyhodnoceno a byla navržena individuální a konkrétní opatření k eliminaci rizik. Tím je vytvořen prostor pro dostatečné a přesné zhodnocení skutečného stavu a navržení potřebných opatření, která nelze definovat obecným právním předpisem.
Dle vedených statistik se tyto činnosti vyskytují v ČR v řádech stovek. Pokud se provozovatel činnosti sám nepřihlásí ke své povinnosti a nepředloží zpracované PPN, může tuto skutečnost zjistit v rámci své kontrolní činnosti orgán SPD a zpracování PPN nařídit v rámci opatření uložených v zápisu o kontrole, popř. rozhodnutím.

 Zdroj: Koncepce požární prevence v České republice na období let 2012 až 2016

vytisknout  e-mailem