Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Popis fungování procesu státního požárního dozoru - stavební prevence

stavba.jpgStavební prevence je činností vykonávanou v rámci státního požárního dozoru (dále také "SPD"), kde HZS ČR vystupuje jako dotčený orgán pro řízení vedená podle stavebního zákona. Vždy se jedná o výkon státní správy na žádost, přičemž musí být dodržovány správní lhůty k vyřízení podání. MV-GŘ HZS ČR posuzuje stavby, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů nebo stavby, které si vyhradí. Ostatní stavby posuzují místně příslušné HZS krajů. Jedná se o posuzování stavební dokumentace u staveb definovaných zákonem o požární ochraně z hlediska stanovených podmínek požární bezpečnosti staveb. Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu, nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby.
 Základní podmínky požární ochrany a požární bezpečnosti staveb jsou stanoveny zákonem o požární ochraně a v podrobnostech vymezeny jeho prováděcími předpisy (vyhláška o požární prevenci a stavební vyhláška, nařízení vlády o komínech, vyhláška o technických podmínkách požárních dveří) v návaznosti na kodex norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx a další navazující ČSN. Výsledkem posuzování podkladů a dokumentace staveb a ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů, je závazné stanovisko nebo stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které je podkladem k dalšímu řízení vedenému stavebními úřady podle stavebního zákona. Závazné stanovisko včetně uplatněných podmínek je pro místně příslušný stavební úřad závazným dokumentem, který musí být v rámci řízení plně respektován. Posuzování podkladů a dokumentace staveb se týká územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky.
Proti závaznémustanovisku prvoinstančního dotčeného orgánu na úseku požární ochrany může být podáno žadatelem či účastníky řízení odvolání, jehož oprávněnost řeší odvolací (nejblíže nadřízený) správní orgán, kterým je MV-GŘ HZS ČR. Odbor prevence zpracovává věcná stanoviska pro tato správní řízení.
U dokončené stavby, pokud se k jejímu projektu vyjadřoval orgán SPD, probíhá ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární ochrany a požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzené dokumentace, viz výše, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek a předložených podkladů. V praxi to znamená u jednodušších realizací minimálně jednu fyzickou prohlídku stavby před jejím uvedením do užívání.
Úsek stavební prevence poskytuje také odborná stanoviska v rámci spolupráce ministerstev a jiných správních úřadů, která nejsou výkonem SPD. S ohledem na jejich četnost se jedná o nezanedbatelnou činnost, časově velmi náročnou.

 Proces_stavební prevence.jpg

Mapa procesu stavební prevence


Pravidla pro navrhování a následně posuzování požární bezpečnosti staveb jsou v současné době poměrně složitá a řeší je značné množství technických norem. Dále možnosti zpracování dokumentace inženýrskými přístupy výrazně zvyšuje požadavky na odborné znalosti. Tím se stává situace nepřehlednou a komplikovanou, a navíc klade vysoké nároky na vzdělávání jak příslušníků, tak projektantů. Z úřední povinnosti musí být k projektové dokumentaci každé stavby definované zákonem o požární ochraně vydáno závazné stanovisko, popř. stanovisko a následně i stanovisko k uvedení stavby do provozu. Složitostí projektů a variabilitou provedení vzrůstají požadavky na časovou dotaci tohoto výkonu a na odbornou zdatnost. Z tohoto důvodu je mnohdy nutné tuto činnost více „dotovat“ příslušníky vykonávající kontrolní činnost nebo vyšetřování požárů, což se projevuje v omezování počtu kontrolních akcí. Jedním z cílů Koncepce požární prevence by mělo být zahájení odborné debaty ke zjednodušení požadavků požární bezpečnosti staveb pro vybrané druhy staveb a stanovení základních principů.

Zdroj: Koncepce požární prevence v České republice na období let 2012 až 2016
Ilustrace: archiv HZS ČR

Foto: HZS Olomouckého kraje

 

vytisknout  e-mailem