HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové a havarijní plánování

Krizové řízení
Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace a jejich škodlivých následků.  

Krizové plánování
Jedná se o ucelený soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné orgány užívají při přípravě na činnost v krizových situacích a k minimalizaci možných zdrojů krizových situací a jejich škodlivých následků.

Krizový plán 
Je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a postupů, které orgány krizového řízení zpracovávají k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané působnosti dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.

Havarijní plán
Zpracovává se pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Havarijní plán hl. m. Prahy zpracovává Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy za použití analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území hl. m. Prahy, podkladů poskytnutých právnickými a podnikajícími fyzickými osobami a podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, Magistrátem hl. m. Prahy, úřady městských částí, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi..

Vnější havarijní plán
Je soubor plánovaných opatření k provádění záchranných a likvidačních prací na území zóny havarijního plánování jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie a objektů, u nichž je možnost vzniku závažné havárie dle zvláštních právních předpisů.
Na území hl. m. Prahy se nevyskytuje žádné jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, nicméně se zde nacházejí dva objekty, které zákon č. 224/2015 Sb., o   prevenci závažných havárií řadí mezi objekty u nichž je možnost vzniku závažné havárie a stanovuje povinnost Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy pro jejich zóny havarijního plánování zpracovat vnější havarijní plány.

Plán krizové připravenosti

Plánovací dokument PO nebo PFO, která plní opatření vyplývající z Krizového plánu hl. m. Prahy. Jedná se o nástroj k zajištění připravenosti zpracovatele na plnění opatření vyplývající z Krizového plánu hl. m. Prahy a krizové situace, které mohou ohrozit plnění těchto opatření. Za účelem jednotného postupu při zpracovávání PKP byla MV-GŘ HZS ČR vydána Metodika zpracování PKP.

V současné době je v Krizovém plánu hl. m. Prahy zařazeno 38 subjektů.

Oblast Počet subjektů
Dodávky vody 2
Doprava 3
Pohřebnictví 1
Poštovní služby 1
Protipovodňová ochrana 2
Údržba komunikací 2
Školství 7
Zásobování PHM 2
Zdravotnictví 16
Ostatní 2

vytisknout  e-mailem