HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ

Úřední hodiny
Pondělí         8:00 - 12:00      14:00 - 17:00
Středa          8:00 - 12:00      14:00 - 17:00

Poslední podání bude přijato nejpozději 10 minut před koncem úředních hodin.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a digitálních dokumentů doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, 121 24 Praha 2

Elektronická adresa podatelny:  epodatelna@aak.izscr.cz

Identifikátor datové schránky:  jm9aa6j

Žádáme veřejnost, aby při úředním styku s HZS hl. m. Prahy volila bezkontaktní formu komunikace, například e-mail, datovou schránku, poštovní nebo doručovací služby, telefonický kontakt. 

Žádosti o schválení projektové dokumentace zasílejte poštou na adresu: 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2

   ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘÍJEM PODÁNÍ

Podání v digitální podobě je možné učinit těmito způsoby:

 1. Prostřednictvím informačního systému datových schránek
 2. Zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny (zejména žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  nebo informace obecného charakteru o HZS hl. m. Prahy)
 3. Technický nosič dat lze doručit osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních
  a doručovacích služeb

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PODÁNÍ

a) jednou datovou zprávou (emailovou zprávou) je možné zaslat pouze jedno podání,

b) pokud je součástí jednoho podání více digitálních dokumentů (souborů), musí být zřejmé, který dokument (soubor) je vlastním podáním a které dokumenty (soubory) jsou digitálními přílohami tohoto podání,

c) je uvedeno číslo jednací, ke kterému se podání vztahuje, případně identifikace (číslo evidenční) datové zprávy přidělené elektronickou podatelnou (číslo evidenční je uvedeno v potvrzení doručení datové zprávy) – pokud jej odesílatel zná,

d) maximální velikost datové zprávy je 100 MB,

e) podání nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, pokud právní předpis nestanoví jinak,

f) pokud právní předpis stanoví další náležitosti, musí je podání splňovat, například:

 • elektronické podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

g) podání nesmí obsahovat chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích.

 • Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích, nebudou zpracovány.
 • Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištěné vadě.
 • Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v digitální podobě, u kterého se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání ve smyslu právních předpisů, například správního řízení, ale je potvrzením o ověření elektronického podání z hlediska jeho čitelnosti, možnosti jeho zobrazení uživatelsky vnímatelným způsobem, nepřítomnosti škodlivého kódu a přípustnosti formátu.

Přípustné formáty datové zprávy (podání)

a) přípustnými formáty datové zprávy zasílané na elektronickou adresu podatelny jsou za splnění podmínek uvedených v písmenu b) formáty:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • odt (Open Document Text) textový dokument zpracovaný editorem MS OPEN
 • ods (Open Document Spreadsheet) tabulka zpracovaná editorem MS OPEN
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2/mpeg4 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2/Phase 4)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (information system document verze 5.2 a vyšší)
 • xml (extensive markup language - se syntaxí UBL 2.1 nebo UN/CEFACT C2 (cross industry invoice))
 • zfo
 • csv (Comma Separated Values)
 • mp4 (MPEG-4 Part 14)

b) formáty uvedené v písmenu a) jsou přípustnými formáty datové zprávy zasílané na adresu elektronické podatelny, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru. 

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ PŘEDANÁ NA PŘENOSNÉM TECHNICKÉM NOSIČI DAT

Adresa pro doručování datových zpráv na přenosných technických nosičích dat je rovněž adresou pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě.

 • Přípustnými přenosnými technickými nosiči dat jsou USB flash disk, DVD disk nebo CD disk.
 • Přenosné technické nosiče dat musí být čitelné prostřednictvím operačního systému MS Windows.
 • Jeden technický nosič dat může obsahovat pouze jedno podání.
 • Předaný technický nosič se vrací adresátovi pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně.

   UPOZORNĚNÍ

Žádost obecně je možné řešit prostřednictvím elektronické pošty (email, datová schránka). Ve věci žádosti o vydání závazného stanoviska pro řízení podle stavebního zákona  je však vyloučeno, aby žadatel společně s touto žádostí předkládal jako přílohy v elektronické podobě i příslušné dokumenty vypracované podle stavebního zákona (např. projektovou dokumentaci, technické kresby, geometrické plány), případně obdobné dokumenty, jejichž jedinečnost vylučuje elektronickou konverzi  dle § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva a výkresová část – výkresy požární ochrany), případně obdobný dokument, který je součástí předkládané dokumentace, zpracované oprávněnou osobou (viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) se předkládá ve dvou vyhotoveních (postačující je i kopie této části předkládané dokumentace, opatřená autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele). Jedno vyhotovení požárně bezpečnostního řešení si HZS hl. m. Prahy ponechává ve své dokumentaci pro služební potřebu.

vytisknout  e-mailem