HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence závažných havárií

Cílem systému prevence závažných havárií je pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky možných závažných havárií na životech, zdraví lidí a zvířat, životním prostředí a majetku, a to jak v těchto objektech, tak i jejich okolí. Právní rámec je dán zejména zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) a příslušnými prováděcími právními předpisy (zejména vyhlášky č. 225, 226, 227, 228, 229/2015).

obr1.JPG

Zákon vymezuje povinnosti PO a PFO a stanoví působnost orgánů veřejné správy na úseku PZH způsobených nebezpečnými látkami. Dělí subjekty nakládající s NL do dvou základních kategorií, a to na provozovatele a uživatele. Provozovatelé se dále dělí dle zařazení jejich objektů do kategorie A nebo kategorie B. Dělení do těchto kategorií je prováděno na základě druhu a množství nebezpečné látky.

Provozovatel nebo uživatel objektu je povinen zpracovat seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech NL umístěných v objektu. Na základě seznamu provede součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 zákona o PZH. Na základě seznamu a součtu zpracuje protokol o nezařazení nebo navrhne zařazení do skupiny A nebo do skupiny B. Posouzení návrhu a rozhodnutí o zařazení do příslušné skupiny A nebo B na území hl. m. Prahy provádí Magistrát hl. m. Prahy.

  • Nezařazené podniky zpracovávají protokolární záznam o nezařazení objektu.
  • Provozovatelé zařazeni dle výše uvedeného zákona do skupiny A zpracovávají: návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A, bezpečnostní program prevence závažných havárií a plán fyzické ochrany.
  • Provozovatelé skupiny B zpracovávají návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B, bezpečnostní zprávu, vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu a plán fyzické ochrany.

Systém bezpečnosti a rozsah zpracovávané dokumentace subjektem pro předmětný objekt je dána na základě jeho nezařazení případně zařazením do příslušné skupiny. Rozsah a charakter zpracovávané a vyžadované dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií je naznačen na následujícím obrázku.

Vybrané pojmy z oblasti prevence závažných havárií:

Nebezpečná látka – vybranáobr2.JPG nebezpečná chemická látka nebo chemická směs podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí*, splňující kritéria stanovená tabulkou I uvedené v příloze č. 1 k zákonu o PZH nebo uvedená v tabulce II přílohy č. 1 k zákonu o PZH a přítomná v objektu jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, meziprodukt nebo zbytek, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě závažné havárie.

Objekt – celý prostor, popřípadě soubor prostorů, ve kterém je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních užívaných PO nebo PFO, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností.

Provozovatel – PO nebo PFO, která užívá nebo bude užívat objekt, ve kterém je nebo bude NL umístěna v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu o PZH v sloupci 2 tabulky I nebo II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo do skupiny B rozhodnutím KÚ.

Uživatel – objektu PO nebo PFO, která užívá nebo bude užívat objekt, ve kterém je nebo bude NL umístěna v množství menším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu o PZH v sloupci 2 tabulky I nebo II, a který nebyl zařazen do skupiny A nebo do skupiny B rozhodnutím KÚ.

Závažná havárie – mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo závažným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek.

Zóna havarijního plánování – území v okolí objektu, ve kterém jsou uplatňovány požadavky ochrany obyvatelstva požadavky územního rozvoje z hlediska havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu.

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. Prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EKS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Zkratky:
PZH – prevence závažných havárií
KÚ – krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy
HZS – hasičský záchranný sbor
NL – nebezpečná látka
PO – právnická osoba
PFO – podnikající fyzická osoba
 

vytisknout  e-mailem