HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace a podpora pro jednotky SDH obce

V následujících kapitolách se budeme snažit přinést odpovědi na základní otázky týkající se jednotek SDH obce a zároveň pokud možno v přehledně členěných sekcích umožnit stažení vzorů podstatných dokumentů. V budoucnu plánujeme přidat i sekci s odbornou způsobilostí, ve které bude možno se přihlašovat ke kurzům odborné způsobilosti. 

Postup obce při zřízení jednotky SDH obce

 a) obec zřizuje jednotku SDH obce v souladu s § 29 odst.1 písm.a) nebo písm.m) nebo §69 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
b) obec vyhotovuje zřizovací listinu jednotky SDH obce (§ 3 odst.2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb., - viz. vzor v dokumentech ke stažení),
c) obec z řad občanů zajišťuje potřebný počet členů jednotky SDH obce (návrhy zpravidla dodává sdružení občanů působící na úseku požární ochrany – SH ČMS, ČHJ, MHJ aj.) dle plošného pokrytí, které zpracovává HZS kraje (§ 1 odst.1písm.b),c) a d) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb., ),
d) obec po vyjádření HZS kraje jmenuje velitele jednotky SDH obce a doporučuje se uzavřít s ním dodatek k dohodě o členství v jednotce SDH obce (viz. vzor v dokumentech ke stažení) v souvislosti se jmenováním do funkce velitele jednotky SDH obce (velitel jednotky SDH obce musí mít autoritu mezi členy jednotky SDH obce, organizační a řídící schopnosti a musí být odborně způsobilý, do této funkce se doporučuje vybírat členy, kteří mají minimálně tříletou (JPO II a III) , respektive dvouletou (JPO V) aktivní činnost v jednotce SDH obce),
e) obec na návrh velitele jednotky SDH obce určuje členům jednotky SDH obce jejich funkční zařazení (velitel družstva, strojník, hasič),
f) obec na základě funkčního zařazení členů uzavře se členy jednotky SDH obce dohodu o členství v jednotce SDH obce (viz. vzor v dokumentech ke stažení),
g) obec ve spolupráci s velitelem jednotky SDH obce a HZS kraje zajistí pro velitele jednotek a družstev, strojníky a nositele dýchací techniky jednotky SDH obce účast na kurzech k získání či prodloužení odborné způsobilosti,
h) obec ve spolupráci s velitelem jednotky SDH obce zajistí přehled o odborné způsobilosti všech členů jednotky SDH obce a dále zajistí pravidelnou odbornou přípravu všech členů jednotky SDH obce,
i) obec na základě doporučení zajistí připojištění členům jednotky SDH obce pro případ úrazu při výkonu služby v jednotce SDH obce a pojištění na škody způsobené činností v jednotce SDH obce,
j) za činnost prováděnou v jednotce SDH obce může obec členům jednotky SDH obce zajistit úlevy nebo finanční odměny; finanční odměnu lze poskytnout na základě uzavřeného pracovně právního vztahu mezi obcí a členem jednotky SDH obce, který vykonává službu v jednotce jako svoje zaměstnání; pracovně právní vztah se řídí zákoníkem práce a odměňování členů jednotky SDH obce zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů.

Přehled dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), požární hlídky nebo společné jednotky požární ochrany (dále jen „jednotka PO“):

a) zřizovací listina,
b) příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka PO – dle zákona č. 133/1985 Sb., o PO § 29 odst.1 písm. m),
c) stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky, u JPO II jmenovací dekrety velitelů družstev,
d) seznam členů a dokumentace o jejich odborné způsobilosti a doklad o jejich zdravotní způsobilosti pro výkon služby v jednotce SDH obce,
e) pro upřesnění práv a povinností obce a člena jednotky se doporučuje uzavřít dohoda o členství v jednotce SDH obce.

vytisknout  e-mailem