HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy (dále jen „HZS hl. města Prahy“)

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále jen „směrnice“),

zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“),

zákona č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

se zavádí vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého mohou zaměstnanci HZS hl. města Prahy ve služebním i pracovním poměru a další osoby   oznamovat jednání, v nemž  spatřují dále specifikované porušení povinností zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje ochranu zaměstnanc před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele.

Kdo může podat oznámení

Oznámení může podat každý zaměstnanec HZS hl. m. Prahy ve služebním i pracovním poměru. Oznámení může podat též  zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro  HZS hl. města Prahy koná práci nebo jinou obdobnou činnost.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 7. správa svěřenského fondu,
 8. dobrovolnická činnost,
 9. odborná praxe, stáž, nebo
 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Co má oznámení obsahovat a čeho se oznámení musí týkat

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u HZS hl. města Prahy, pokud pro něj oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo pokud oznamovatel je nebo byl s HZS hl. města Prahy v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie 2), nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 o ochraně oznamovatelů známa.

Oznámením podle zákona o ochraně oznamovatelů není část oznámení, která obsahuje informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo informace jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Komu se oznámení podává

Oznámení se podává zaměstnavatelem určené příslušné osobě. Příslušnou osobou u HZS hl. m. Prahy  pro všechny zaměstnance HZS hl. m. Prahy je paní kpt. Mgr. Jana  Urbancová Urdová.

Spojení:
Příslušná osoba: paní kpt. Mgr. Jana  Urbancová Urdová.

Sídlo:
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sokolská 62
121 24 Praha 2
Telefonní číslo: +420 950 850 449
Email: pha.oznameni@hzscr.cz 

Jak lze oznámení učinit

Oznámení lze podat písemně i ústně nebo na žádost oznamovatele i osobně, a to v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

K elektronicky činěnému podání je určena emailová adresa pha.oznameni@hzscr.cz.

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. Zalepenou obálku označit „k rukám kpt. Mgr. Jany Urbancové Urdové – NEOTEVÍRAT.“ Takto označené podání smí otevřít pouze příslušná osoba.

Ústně prostřednictvím telefonní linky +420 950 850 449. Z rozhovoru se pořizuje písemný záznam.

Osobně po předchozí telefonické či písemné domluvě. O osobním oznámení sepíše příslušná osoba protokol. Z takto činěného oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává, činěn zvukový nebo obrazový záznam.

Oznamovatel má také možnost své oznámení podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Postup po přijetí oznámení

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení  totožnosti oznamovatele jiné osobě.. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Kde mohu získat další informace o oznámení

Informace lze získat ve směrnici. Zákonná úprava v rámci právního řádu České republiky nebyla dosud přijata.

vytisknout  e-mailem