Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní a ostatní předpisy

Požární ochrana je oborem, který se dotýká širokého spektra lidské činnosti a proto i předpisová základna je velice rozsáhlá. Dotýká se každého z nás, každé fyzické osoby i právnické osoby, ale i orgánů státní správy a samosprávy. 

Základní zákon týkající se požární prevence je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Autorem je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
    
Zákon stanoví povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany a povinnosti jednotek požární ochrany. Již v úvodním ustanovení je stanovena obecná povinnost každému počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.
Podrobněji je řešen výkon státní správy prováděný Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a hasičskými záchrannými sbory krajů, včetně výkonu státního požárního dozoru. Obsahem zákona je také odborná způsobilost fyzických osob k plnění některých povinností na úseku požární ochrany. Dále zákon upravuje postihy právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob za neplnění stanovených povinností. Zvláštní část zákona je věnována jednotkám požární ochrany, jejich zřizování, rušení a jejich povinnostem.
   
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (anglický překlad zde)
(Pozn.: Soubor ve formátu pdf obsahuje úplné znění, které bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 67/2001 Sb.)
  
Aktuální znění včetně všech pozdějších změn naleznete zde → Aktuální znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně účinného od 1.1.2018
Na základě zmocnění ze zákona o požární ochraně byly vydány následují prováděcí předpisy vztahující se k požární prevenci:
S naplňováním zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů souvisí i dodržování  řady dalších předpisů. Některé důležité předpisy jsou dále uvedeny v blocích dle řešené problematiky. U předpisu je uveden jeho autor (věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad), popř. také věcně příslušný správní orgán, který je oprávněn v dané věci jednat, včetně internetové adresy. Na webových stránkách úřadů - autorů předpisů by mohly být k dispozici platná znění uvedených zákonů, pokud nebyla vydána i ve Sbírce zákonů České republiky. Vydávat stanoviska k jednotlivým ustanovením předpisů by měly pouze úřady – autoři. Tento postup respektuje a důsledně dodržuje i MV – GŘ HZS ČR, které vydává na úseku požární prevence stanoviska k zákonu o požární ochraně a jeho prováděcím předpisům. Dotazy týkající se jiných předpisů, jsou postupovány věcně příslušnému správnímu úřadu.
Aktualizováno: 4.1.2018

vytisknout  e-mailem