HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

V České republice je varování obyvatelstva před hrozícím nebo již nastalým nebezpečím zajištěno jednotným systém varování a informování. Základním akustickým prostředkem je pak síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování zvukovým signálem. V místech, která nejsou pokryta signálem nebo kde dojde k poruše sirén, musí být zabezpečeno varování náhradním způsobem (např. rozhlasové prostředky na vozech složek integrovaného záchranného systému, megafony a podobně).

Jediným varovným signálem v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Varovný tón upozorní, že se jedná o nebezpečí a je nutné se okamžitě dostat na bezpečné místo a zjistit další informace. U moderních sirén, které umožňují reprodukovat mluvené slovo, automaticky následuje hned po kolísavém tónu informace o obecném charakteru ohrožení, např. „Chemická havárie“. Po zaznění varovného signálu je dále nutné obyvatelům sdělit, co se děje a co bude následovat, což je realizováno televizí, rádiem, obecním rozhlasem, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem.

všeobecná výstraha - rotační sirénavšeobecná výstraha - rotační sirény
 

všeobecná výstraha - elektronické sirény a místní informační systémyvšeobecná výstraha - elektronické sirény a místní informační systémy

Zkouška sirén

Za účelem ověření provozuschopnosti sirén je zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin prováděna akustická zkouška sirén, a to nepřerušovaným zkušebním tónem po dobu 140 vteřin. V případě, že je první středu státní svátek, nebo v kraji probíhá rozsáhlá mimořádná událost, může GŘ HZS ČR zkoušku zrušit. Pokud je zjištěna závada některé sirény, je nutné to nahlásit na příslušný obecní úřad, který dál tuto záležitost řeší s HZS kraje. 

zkouška sirén - rotační sirénazkouška sirén - rotační sirény

zkouška sirén - elektronické sirény a místní informační systémyzkouška sirén - elektronické sirény a místní informační systémy

Požární poplach

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" a „Zkouška sirén“ existuje v České republice ještě třetí signál, a tím je "Požární poplach". Jedná se o jedenkrát přerušený tón sirény po dobu 60 vteřin. U moderních elektronických sirén napodobuje zvuk trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“. Vyhlašuje se pouze za účelem svolání jednotek požární ochrany a neslouží k varování občanů.

požární poplach - rotační sirénypožární poplach - rotační sirény

požární poplach - elektronické sirény a místní informační systémypožární poplach - elektronické sirény a místní informační systémy

Druhy koncových prvků varování:

rotační siréna elektronická siréna místní informační systém
rotacni_sirena.jpgrotacni_sirena.jpg elektronicka_sirena.pngelektronicka_sirena.png MIS.jpgMIS.jpg
Rotační sirény (elektrické), jsou doposud nejrozšířenějším druhem KPV v České republice. Zvuk vzniká díky elektromotoru a rotoru sirény. Elektronické sirény (mluvící) jsou moderním KPV, který v dnešní době pomalu nahrazuje rotační sirény. Zvuk vzniká v tónovém generátoru, a pomocí zesilovačů a zvukovodů je přenášen do prostoru. Výhodou je doplnění tónu verbalní informací, která sdělí obyvatelstvu o jaké nebezpečí se jedná. Další výhodou je zde záloha napájení při výpadku elektrické energie po dobu min. 72 hodin. Místní informační systémy (rozhlasy), zapojené do JSVV jako koncové prvky varování mají podobné vlastnosti jako elektronické sirény. V rámci MIS umožňují doplnění domácích přijímačů, pro vyrozumění např. vzdálených samot.

Koncové prvky varování mohou být zapojeny i do jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen JSVV), díky kterému je možné je spouštět dálkově z vyrozumívacího centra (KOPIS HZS ZLK, OPIS GŘ HZS ČR).

Signály:

Od roku 2001 je území ČR zaveden jediný varovný signál a tím je „všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund, a může být vyhlašován třikrát za sebou v asi tříminutových intervalech. Po akustickém tónu všeobecné výstrahy následuje tísňová informace (z "mluvících" sirén, ze sdělovacích prostředků, z vozidel IZS apod.) pro vyrozumění obyvatelstva, o jakou mimořádnou událost se jedná, a jak postupovat.

vseobecna.jpg

Ukázka - všeobecná_výstraha (rotační siréna)

Ukázka - všeobecná_výstraha (elektronická siréna a MIS)

Požární poplach

Dalším signálem v České republice je "Požární poplach". Slouží ke svolání jednotek požární ochrany (nejedná se o varovný signál!). Vyhlašován je po dobu jedné minuty přerušovaným tónem (u elektronických napodobuje tón troubení trubkou " HÓ-ŘÍ ").

pozarnip.jpg

Ukázka - požární poplach (rotační siréna)

Ukázka - požární poplach (elektronická siréna a MIS)

Zkouška sirén

Probíhá jednotně na území celé České republiky, a to zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin. Signál je spouštěn za účelem kontroly provozuschopnosti jednotlivých koncových prvků i celého systému JSVV. "Zkouška sirén" je trvalý tón po dobu 140 sekund. U elektronických sirén a místních informačních systémů je tón doplněn verbální informací, že proběhne či proběhla zkouška sirén.

zkouska.jpg

Ukázka - zkouska_sirén (rotační siréna)

Ukázka - zkouška sirén (elektronická siréna a MIS)


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Co mám dělat, pokud uslyším VŠOBECNOU VÝSTRAHU ?

Jakmile uslyšíte tón "všeobecná výstraha", okamžitě se ukryjte v nejbližší budově, zavřete všechny dveře a okna (platí, i pokud cestujete vozidlem). Poté si zapněte televizi, rádio, internet, abyste zjistili informace o konkrétním druhu ohrožení, a o dalším postupu co dělat. Zbytečně netelefonujte na tísňové linky, došlo by k jejich přetížení!

Hlášení závad koncových prvků

V případě zjištění jakékoliv závady na koncovém prvku varování JSVV – siréně, rozhlasu (např. mechanické poškození, problémy s přívodem elektrické energie, nefunkční siréna vlivem úderu blesku atd.) nahlásí závadu starosta obce, popř. jím pověřená osoba, na KOPIS HZS Zlínského kraje. Při pravidelných akustických zkouškách koncových prvků JSVV se na KOPIS HZS Zlínského kraje hlásí pouze nefunkčnost koncového prvku. Při nahlášení je třeba dodržet následující postup:

              Informace, které musí obsahovat hlášení o poruše:

- datum zjištění poruchy
- ohlašovatel, včetně telefonního kontaktu
- umístění koncového prvku (přesná adresa včetně čísla popisného, včetně okresu)
- typ koncového prvku varování (rotační siréna, elektronická siréna, rozhlas)
- stručný popis závady

Oznámení bude provedeno na jeden z uvedených kontaktů

                  telefonicky:  950 670 222
                  faxem:          950 670 299
                  emailem:      zlk.sireny@hzscr.cz


 Pro občany, školy, do veřejných budov atd.

K tématu varování obyvatelstva jsme vydali jednoduchý leták. Tento leták je možné si vytisknout a umístit například ve škole, ve veřejných budovách apod.

varov.bmp

Leták je určen volně ke stažení a užívání:   varování.pdf

  

                 

vytisknout  e-mailem