HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služby pro JSDHO

Jednotky SDH obcí mohou využívat našich služeb

 HZS Zlínského kraje poskytuje celou řadu služeb pro jednotky požární ochrany zřizované obcemi.

Vzhledem ke stále častým dotazům do této oblasti a k větší přehlednosti, vydává naše ředitelství přehled těchto služeb. Kromě zajišťování základního a cyklického školení v přípravě velitelů i strojníků, mohou zájemci využít i několik novinek a zajímavostí.

 Mezi nejatraktivnější pak patří nový protiplynový polygon s trenažéry ve Valašských Kloboukách. Důležitá je také možnost naplnění tlakových lahví do dýchacích přístrojů po zásahu, nabídka údržby dýchacích přístrojů nebo možnost impregnace zásahových obleků.

 Přehled všech nabízených služeb si mohou zájemci prohlédnout v přiložené prezentaci, kde jsou také uvedeny všechny důležité podmínky. Při splnění těchto podmínek je možné našich služeb využívat podle potřeby nebo nabídky.

 Přílohy:

Rescue Navigator

Port.All

Postup pro údržbu dýchací techniky, plnění tlakových lahví a praní zásahových oděvů jednotkám SDH obcí po dobu protipandemických opatření

Stanice vyčleněné pro údržbu dýchací techniky a plnění tlakových lahví: 

Stanice Kroměříž – Dräger, Fenzy, Saturn

Stanice Uherské Hradiště – Dräger, Saturn, Auer

Stanice Valašské Meziříčí – Dräger, Saturn, Auer

Stanice Vsetín – Dräger

Stanice Zlín – Dräger, Fenzy

Postup:

1. Jednotka SDH obce kontaktuje technika CHS daného ÚO nebo velitele dané stanice a dohodne se na termínu 

 - ÚO Kroměříž: Jiří Očadlík jiri.ocadlik@zlk.izscr.cz
 - ÚO Uherské Hradiště: Ing. Marek Hnilica marek.hnilica@zlk.izscr.cz
 - ÚO Vsetín: Bc. Martin Pika martin.pika@zlk.izscr.cz                                                                                                                                             - ÚO Zlín: Ing. Mgr. Perta Adamušková perta.adamuskova@zlk.izscr.cz

2. Člen JSDHO ponechá IDP nebo TL u vstupu na stanici, včetně potřebné dokumentace.

3. Po provedení údržby a plnění ponechá IDP nebo TL a ostatní materiál příslušník HZS Zlínského kraje v dohodnutém termínu před stanicí HZS Zlínského kraje, kde si je člen příslušné jednotky SDH obce vyzvedne.

Stále platí, že mytí znečištěného přístroje si provedou JSDHO svépomocí !!!!!


Stanice vyčleněné pro praní zásahových oděvů: 

Stanice Kroměříž

Stanice Uherské Hradiště

Stanice Vsetín

Stanice Zlín 

Postup je obdobný jako u IDP.

Údržba IDP a praní po dobu protipandemických opatření

Sluzby_HZS_pro_JPO

Pravidla pro údržbu DT a praní zásah oděvů pro JSDHO

Na základě vzájemné dohody se zástupci OSH ČMS bude HZS Zlínského kraje podporovat podle možností ukázkami a technikou jen sbory a oslavy od sto a více let založení nebo akce IZS ve společném zájmu důvodem omezení je velká kumulace požadavků a vytíženost profesionálních hasičů

formulář žádosti o poskytnutí techniky

Stanovisko GŘ HZS ČR k problematice vzdělávacího programu „Obsluha přenosných motorových pil v JPO“

Vzhledem k tomu, že na příslušníky HZS ČR i na členy jednotek sboru dobrovolných hasičů jsou při zásahu kladeny specifické požadavky při práci s přenosnými motorovými pilami, je vyloučené, aby bylo výše jmenovaným uznáno jiné potvrzení o absolvování vzdělávacího programu MPT, než to, které bylo získáno absolvováním vzdělávacího programu, který je v souladu s platnými osnovami schválenými generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR).

V osnovách vzdělávacího programu MPT, které jsou schváleny GŘ HZS ČR, je zahrnuta problematika nejen motorových řetězových pil, ale také způsoby použití pil rozbrušovacích a to ve značném rozsahu.

Jednotlivé vzdělávací programy „Obsluha přenosných motorových pil v JPO“ jsou v průběhu roku pořádány vzdělávacími zařízením MV-generálního ředitelství HZS ČR. Časová dotace činí 66 hodin a podmínky pro zařazení jsou úspěšné absolvování vzdělávacího programu Vstupní příprava příslušníků HZS ČR, nástupního odborného výcviku NOV nebo základní odborné přípravy ve smyslu § 40 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Toto stanovisko bylo konzultováno s odborem IZS a výkonu služby GŘ HZS ČR.

Výtah z pokynu GŘ HZS ČR č. 11/2014:

Odbornápříprava obsluhovatelů a instruktorů motorových pil

  1. Specializační kurzy pro obsluhovatele motorových pil zajišťují HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, HZS podniků pro své zaměstnance nebo Školní a výcvikové zařízení HZS ČR a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku (dále jen „vzdělávací zařízení HZS ČR“). Rozsah a obsah specializačního kurzu je dán učebními osnovami, které vydává MV-generální ředitelství HZS ČR.
  2. Specializační kurzy pro obsluhovatele motorových pil a pravidelnou odbornou přípravu pro obsluhovatele a instruktory motorových pil mohou zabezpečovat i vzdělávací zařízení akreditovaná u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „akreditované vzdělávací zařízení“), pokud jejich učební program je v souladu s učebními osnovami specializačních kurzů vydanými MV-generálním ředitelstvím HZS ČR resp. s tématy pravidelné odborné přípravy uvedenými v příloze č. 2 pokynu SIAŘ 11/2014 (tím se myslí pravidelná odborná příprava).
  3. Akreditované vzdělávací zařízení předá hasiči, který úspěšně absolvoval specializační kurz pro obsluhovatele motorových pil nebo pravidelnou odbornou přípravu pro obsluhovatele a instruktory motorových pil potvrzení o jejich úspěšném absolvování. Hasič toto potvrzení předkládá příslušnému HZS kraje, který uznává jeho platnost vydáním vlastního evidovaného potvrzení, pokud jsou s ním předloženy:

           a) dokumenty potvrzující soulad učebního programu s učebními osnovami vydanými MV-generálním ředitelstvím HZS ČR, 

           b) platná akreditace vzdělávacího programu.

           Na potvrzení HZS kraje uvede skutečnost, na základě které se potvrzení vydává. Uvedená dokumentace se ukládá u jednotky PO.

Účastníkovi specializačního kurzu pro obsluhovatele motorových pil u HZS lze adekvátně zkrátit plánovanou dobu kurzu o témata, která prokazatelně absolvovali v akreditovaných vzdělávacích zařízeních dle tohoto čl. odst. 3, písmeno a) a b) na základě předložení těchto dokumentů, které se přikládají k dokumentaci kurzu.

https://www.hzscr.cz/clanek/ucebni-osnovy-kurzu-184252.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Pokud bude chtít některá jednotka SDH obce bezplatně vyškolit své členy, kontaktujte instruktora obsluh motorových pil ze svého okresu:

Kroměříž:  nstržm. Michal Sedlář, stanice Bystřice pod Hostýnem, e-mail michal.sedlar@zlk.izscr.cz

Uh. Hradiště:  mjr. Ing. Milan Matyáš, e-mail milan.matyas@zlk.izscr.cz 

Vsetín:  nprap. Libor Bitala, stanice Val. Meziříčí, e-mail libor.bitala@zlk.izscr.cz

             nstržm. Pavel Strbačka, stanice Vsetín, tel. 950 683 111

Zlín:  nprap. Radim Boďa, stanice Zlín, e-mail radim.boda@zlk.izscr.cz

         nstržm. Martin Dohnálek, stanice Otrokovice, tel. 950 674 111 

vytisknout  e-mailem