HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KOMUNIKACE S OPERAČNÍM A INFORMAČNÍM STŘEDISKEM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Způsoby komunikace mezi operačním a informačním střediskem a jednotkami požární ochrany se řídí předem stanovenými pravidly. Níže přinášíme základní informace ke způsobům komunikace s operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (dále jen „KOPIS“):
Způsoby komunikace s KOPIS
 1. Kódy typické činnosti (statusy)
 2. Hlasová komunikace přes RDST na základě žádosti o spojení
 3. Telefonické spojení na tel.číslo 950 670 222
 4. Telefonické spojení na tísňovou linku 150
 5. Telefonické spojení na tísňovou linku 112
 6. Informační zprávy, výstrahy ČHMÚ a vyrozumění obcí při mimořádné události
 7. Jednotná identifikace odchozích telefonních volání KOPIS
 8. Pravidla elektronické pošty KOPIS
 9. Příručka pro velitele zásahu
Ad.1. Kódy typické činnosti (statusy)
 • nejpreferovanější druh komunikace,
 • KOPIS přijímá kódy z analogových RDST, ze systému Matra-Pegas,
 • je schopen přijímat dvoumístné kódy, pokud to umožní technologie v autě nebo u jednotky.
 
Kód
Význam kódu
1
Výjezd
2
Příjezd na místo zásahu
3
Lokalizace
4
Likvidace
5
Odjezd z místa zásahu
6
Příjezd na základnu
7
Zařazení do pohotovosti
8
Rezerva
9
Žádost o spojení
Ad.2. Hlasová komunikace přes RDST na základě žádosti o spojení
 • při výjezdu provede jednotka žádost o spojení pomocí hlasu přes RDST ve formátu: „PZL 100, zde PZL …, jak mě slyšíte? Příjem.“,
 • může být zahájena i odeslaným kódem „9“ – žádost o spojení,
 • v případě mnoha událostí v kraji může dojít ke „splynutí“ jednotlivých hlasových komunikací na kanálech.
Ad.3. Telefonické spojení na tel. číslo 950 670 222
 • jedna z možných druhů komunikace,
 • s jednotkou komunikuje operační důstojník nebo operační technik,
 • hovor je možno odbavit na všech pracovištích OPIS.
Ad.4. Telefonické spojení na tísňovou linku 150
 • v případě selhání předchozích možností,
 • hovor přebírá operátor tísňové linky,
 • v případě „zaneprázdněnosti“ operátora je zde riziko přelivu hovoru do jiného kraje, kde operátoři nemají povědomí o situaci v daném kraji,
 • hovor je možno spojit na operačního důstojníka.
Ad.5. Telefonické spojení na tísňovou linku 112
 • stejný případ při selhání ostatních možnosti,
 • pro tuto možnost platí stejné podmínky jako u spojení s linkou 150,
 • je zde riziko blokování tísňové linky v ohrožení života „neakutními“ záležitostmi.
  
Ad.6. Informační zprávy, výstrahy vydané Českým hydrometeorologickým ústavem (dále jen „ČHMÚ“) a vyrozumění obcí při mimořádných událostech
 • Informační zprávy ČHMU
  • předává v rámci hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ v souladu s uzavřenou součinnostní dohodou na OPIS GŘ,
  • KOPIS po potvrzení a verifikaci OPIS GŘ předává informace emailem a prostřednictvím textových zpráv - SMS Connect (Short Message Service Connect) na krajský úřad, obcí s rozšířenou působností a subjektům v souladu s krizovým plánem daného území.
 • Výstrahy ČHMÚ
  • výstrahy nebo informační zprávy ČHMÚ se předávají ihned po přijetí, a to počítačovou sítí, emailem a SMS, faxem, v mimořádných případech telefonicky,
  • KOPIS po potvrzení a verifikaci OPIS GŘ informuje všechny obce v kraji a dotčené orgány v souladu s povodňovými plány daného území.
 • Informace ČHMÚ o výskytu extrémních jevů
  • ČHMÚ vydává v rámci “Systému integrované výstražné služby” (dále jen „SIVS”) informace o výskytu extrémních, respektive nadlimitních hydrologických a meteorologických jevů (např. silný vítr, kroupy, náledí apod.),
  • KOPIS po potvrzení a verifikaci OPIS GŘ přijetí informace předává na předem dohodnutá příjmová místa krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností nebo dohodnutým subjektům.
 • Vyrozumění obcí při mimořádných událostech
  • provádí KOPIS telefonicky,
  • účelem hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací je poskytovat informace tak, aby příslušné odpovědné nebo součinnostní orgány byly včas schopny přijmout taková opatření, která povedou k minimalizaci nepříznivých následků,
  • vyhodnocené informace slouží jako prvotní podklad pro potřeby operačního řízení, případně jako podklad pro rozhodovací proces,
Ad.7. Jednotná identifikace odchozích telefonních volání KOPIS
 1. Identifikace odchozích SMS operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
 • SMS zprávy v rámci Jednotného systému varování a vyrozumění se rozesílají prostřednictvím těchto čísel:
+420 778 467 014
+420 725 120 514
+420 725 120 513
+420 773 743 659
 
 1. Identifikace odchozích telefonních volání operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
 
+420 950 670 222
+420 725 120 510
+420 602 590 878
 1. Identifikace AMDS Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
+420 950 670 222
 • hlasové vysílání AMDS - Automatic Message Delivery System. (Automatický systém odesílání hlasových zpráv) je modernizovaný systém vyrozumění za pomoci automatického odesílání hlasové zprávy na seznam kontaktů (příjemců), umožňující dynamický výběr informací na základě parametrů požadavků a aktuální situaci.
Jak AMDS funguje??
 • systém obvolává jednotlivé členy jednotky a předává informace o výjezdu k události formou hlasové zprávy,
 • hlasová zpráva se generuje automaticky v reálném čase bez zásahu lidského faktoru,
 • při vyhlášení poplachu jednotce bude AMDS volat všem členům JSDHO,
 • bude-li Váš mobil zobrazovat volání s uvedenou identifikací, jedná se vždy o vyrozumívací systém Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje,
 • po přijetí volání Vám bude přehrána úvodní hláska - představení a následně budete vybídnuti k přijetí či odmítnutí zprávy,
 • pro přijetí zprávy je třeba stisknout klávesu: 1, pro odmítnutí zprávy klávesu: 2
 • obsahem zprávy pro jednotku jsou následující informace v hlasové podobě: „Výjezd jednotky: typ události, podtyp události, obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační. Vyjíždí název techniky.“,
 • u vybraných typů telefonů lze přiřadit tomuto kontaktu zvláštní vyzvánění,
 • jedná se o tzv. obousměrný systém, který ví a umí vyhodnotit, zda-li jste hlasovou zprávu vyslechli či nikoli, na rozdíl od rozesílání SMS zpráv.
Jak se mají hasiči chovat??
 • v případě možnosti výjezdu – přijme se volání a po přehrání úvodního představení stiskem tlačítka 1 se přehraje hlasová zpráva, poté se volání ukončí,
 • v případě nemožnosti výjezdu (v práci, mimo bydliště, nedržení pohotovosti) – přijme se volání a po přehrání úvodního představení stiskem tlačítka 2 se zpráva odmítne, poté se volání ukončí.
 • v případě nemožnosti výjezdu z důvodu pobytu v zahraničí (placené příchozí volání), zamezení zaúčtování, se volání odmítne zavěšením a po 15 sekundách se zavěšení zopakuje,
 • případné nejasnosti řeší velitel jednotky s operačním střediskem standardní cestou (radiostanice, telefon).
Ad.8. Pravidla elektronické pošty KOPIS
 • elektronickou poštu lze využít k zasílání informací týkajících se zejména akceschopnosti jednotky požární ochrany, vybavení jednotky požární technikou a věcnými prostředky, aktualizace sil a prostředků, aktualizace kontaktů členů jednotek požární ochrany a příslušných odpovědných nebo součinnostních orgánů, ve vztahu k orgánům státní správy i samosprávy, jakož i ve vztahu ke složkám integrovaného záchranného systému, krizového řízení, civilní nouzové připravenosti.
 
 • E-mailová adresa: zlk.kopisViewImage2.gif
Ad.9.

vytisknout  e-mailem