HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon státního požárního dozoru

HZS kraje vydává stanoviska k:

• dokumentaci a podkladům pro vydání územního rozhodnutí
• projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení
• povolení změny stavby před jejím dokončením
• řízení o změně v užívání stavby
• k nařízení nezbytných stavebních úprav
• nařízení zabezpečovacích prací
• řízení o zjednání nápravy

Pro získání stanoviska k dokumentaci v rámci výše uvedených řízení je možno podat žádost, a to osobně nebo poštou na kontaktních místech, dle umístění stavby - krajskému ředitelství Zlínského kraje nebo územním odborům Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín (se sídlem ve Valašském Meziříčí).

Stanoviska jsou vydávána po posouzení předložené projektové dokumentace a především požárně bezpečnostního řešení.

Z podání musí být vždy patrno, kdo je činí, tj. jednoznačně identifikovatelné osoby žadatele a investora (IČ, název, adresa, jméno), čeho se týká - jasná specifikace stavební akce, druh řízení, adresa stavby včetně katastrálního území.

Státní požární dozor se nevykonává u staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení kromě staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. b), c), n), p) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (§31 odst.3 zákona o požární ochraně).

Úřední dny oddělení prevence HZS Zlínského kraje:

Pondělí, Středa  8:00 – 17:00 hod.

Náležitosti předkládané dokumentace:

Projektová dokumentace se na Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje předkládá ve dvojím vyhotovení, jeden výtisk zůstává uložen u HZS.

Předložená projektová dokumentace musí vždy obsahovat požárně bezpečnostní řešení stavby. Požárně bezpečnostní řešení jako dílčí část projektové dokumentace stavby se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost (projektanta) podle zvláštního předpisu - zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (viz § 158 a 159 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) a musí být opatřeno vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem ČR této oprávněné osoby způsobilé k projektové činnosti.

Lhůty pro vydání stanoviska, správní poplatky

Posouzení dokumentace stavby dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům. Pro vydání stanoviska platí lhůty podle správního řádu – v jednoduchých případech do 30 dnů od doručení žádosti.

Využívání systému datových schránek

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů může fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba provádět úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu. V souladu s tímto ustanovením nelze prostřednictvím datové schránky zasílat dokumenty, které nelze konvertovat, jelikož jejich povaha je taková, že by nebylo možné z datové zprávy vytvořit jejich ověřenou listinnou kopii a naopak z listinného originálu vytvořit ověřený elektronický dokument.

Výslovně dle § 24 odst. písm. b) zákona č. 300/2008 Sb. se autorizovaná konverze neprovádí, jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby (tedy i projektová dokumentace, resp. její výkresová část).

Autorizovanou konverzi technických kreseb nelze provádět i z praktického důvodu, jelikož dle přílohy č. 1 bodu 1. písm. c) a bodu 2. písm. c) vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, je stanovena velikost formátu snímací plochy u snímacího zařízení (skeneru) nejméně A4 a velikost formátu výstupu u tiskárny opět nejméně A4. Většina orgánů veřejné moci, které budou provádět autorizovanou konverzi, má k dispozici technické vybavení odpovídající minimálním požadavkům výše zmíněné vyhlášky. Jelikož technické výkresy téměř vždy přesahují velikost A4, nebude tudíž ani z technického hlediska možné provést jejich konverzi v obou směrech.

I když se projektová dokumentace skládá ze dvou částí – části textové a části výkresové, není možné část textovou zaslat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a zároveň část výkresovou doručit v listinné podobě například prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Takový postup je neakceptovatelný, protože projektová dokumentace musí být pro vydání stanoviska z hlediska dodržení podmínek požární bezpečnosti posuzována komplexně, tj. vcelku. Jak část textová, tak i část výkresová tvoří neoddělitelné součásti projektové dokumentace, z toho důvodu musí být projektová dokumentace k posouzení a vydání stanoviska přijímána výhradně v tištěné podobě.
 

vytisknout  e-mailem