HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) jsou s účinností od 25.5.2018 se zpracováním osobních údajů spojena následující práva:

  • Právo podat žádost a získat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správcem osobních údajů je Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Žádost lze podat elektronicky nebo písemně.

Elektronicky prostřednictvím e-mailu:                      zlk.spisovnaViewImage2.gif

nebo prostřednictvím e- podatelny:                         epodatelna@zlk.izscr.cz

nebo prostřednictvím datové schránky:                   z3paa5u

Žádost v listinné podobě lze doručit poštou nebo osobně na adresu HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín.

Úřední hodiny podatelny: pondělí - pátek 8-13 hodin.

V případě podání žádosti je nutné, aby byla z Vaší strany prokázána totožnost. Na vyřízení žádosti máme jeden měsíc od jejího obdržení, tuto lhůtu lze s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat, spolu s jeho důvody.

  • Právo na přístup k následujícím informacím

Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou námi zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a následujícím informacím:

- účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro zpracování,

- kategorie dotčených osobních údajů,

- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

- plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, popř. kritéria pro její stanovení,

- existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,

- existence práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz),

- informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás,

- informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a související informace týkající se použitého postupu.

  • Právo na opravu

V případě, že zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu případně, pokud jsou neúplné, žádat jejich doplnění.

  • Právo „být zapomenut“

Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány, pokud jsou splněny následující podmínky:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

- odvoláváte souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány, a současně neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

- vznášíte námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování,- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje,

- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo „být zapomenut“ nelze využít, pokud je zpracování dále nezbytné:- pro výkon práva na svobodu projevu a informace,- pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni,- z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,- pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu, či pro statistické účely,- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  • Právo na omezení zpracování

Jedná se o dočasné právo a lze jej využít pouze v následujících případech:

- na dobu potřebnou k tomu, abychom ověřili, zda jsou údaje, které zpracováváme, přesné,

- zpracování údajů je protiprávní a Vy místo jejich výmazu žádáte omezení jejich použití,

- my již údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

- vznášíte námitku proti zpracování, ale dosud není ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

  • Právo na přenositelnost údajů

V případě, že zpracování je založeno na Vašem souhlasu a provádí se automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat, abychom tyto údaje přímo předali jinému správci.

  • Právo vznést námitku

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, anebo se jedná o zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou z naší strany prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování.

  • Pověřence HZS ČR pro ochranu osobních údajů:

Na základě účinnosti nařízení GDPR od 1. dubna 2018 zřídilo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR funkci pověřence GDPR. Funkce pověřence je přímo podřízena generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky.

Pověřená osoba (DPO) za Hasičský záchranný sbor České republiky je dostupná na:

https://www.hzscr.cz/sluzby-pro-verejnost-ochrana-osobnich-udaju.aspx

vytisknout  e-mailem