HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sazebník úhrad věcných nákladů za poskytování informací Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:

I. Náklady na pořízení kopií

a) za pořízení jednostranné kopie formátu A4 - 2,50 Kč (černobílá), 12,00 Kč (barevná)

b) za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 3,50 Kč (černobílá), 23,00 Kč (barevná)

c) za pořízení jednostranné kopie formátu A3 - 3,50 Kč (černobílá), 35,00 Kč (barevná)

d) za pořízení oboustranné kopie formátu A3 – 6,00 Kč (černobílá), 70,00 Kč (barevná)

e) pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Ministerstvem vnitra, Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

a) za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel- 7,00 Kč,

b) za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel 10,00 Kč,

c) v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

III. Náklady na odeslání informace žadateli

Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí dle druhu zásilky a aktuálního ceníku České pošty.

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 250,00 Kč

V. Osvobození od úhrady nákladů

a) Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.

b) Pokud jde o poskytnutí jednoduché odpovědi na vyžádanou informaci elektronicky nebo telefonem.

c) Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodina, úhrada nákladů podle bodu IV. Sazebníku (viz výše) se nevyžaduje.

d) Pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,00 Kč, poskytuje se informace bezplatně.

VI. Způsob úhrady nákladů

  1. Pokud bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost žadateli oznámena písemně předem, a to spolu s výší úhrady, konkrétním vyčíslením, uvedením čísla účtu a variabilního symbolu, na který má být úhrada provedena, a stanovením lhůty k úhradě nákladů. Není-li úhrada provedena, má se za to, že žadatel na poskytnutí informace netrvá.
  2. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadované informace.
  3. Žadatel může provést úhradu nákladů v hotovosti na pokladně HZS ZLK v pokladních hodinách nebo převodem na bankovní účet HZS ZLK, který mu byl sdělen podle bodu VI. písm. a) Sazebníku.

    Zlín, 1. dubna 2023

vytisknout  e-mailem