HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Pelhřimov

 Kontakty

Ředitel územního odboru:
plk. Ing. Jiří Hörner
Kontaktní adresa:
 Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov
Telefon:
950 281 110 
Email: jiri.horner@hzcr.cz

  plk. Ing. Jiří Horner.jpg

 plk. Ing. Jiří Hörner - ředitel územního odboru Pelhřimov

Kontakty na příslušníky a zaměstnance jednotlivých pracovišť územního odboru Pelhřimov

 Organizační schéma Územního odboru Pelhřimov

 Pelhřimov.pngPelhřimov.png

Statistka zásahové činnosti za rok 2022
Požáry
223
Dopravní nehody
269
Plané poplachy 260
Ostatní zásahy
781
Celkem 1533

 Historie profesionálních hasičů okresu Pelhřimov do roku 2000

Rozvoj bytové a průmyslové výstavby, zavádění technického pokroku do živoat obyvatel a nové zdroje rizik vzniku požáru a ostatních nehod daly jednoznaačný podnět k počátku budování profesionálních záchranářů. Stejně tak jako v okolních krajích i v okrese Pelhřimov vznikají profesionální jednotky a navazují na bohatou a dlouhodobou tradici dobrovolných hasičských sborů. Z řad SDH vzešli také první profesionální hasiči. Od 21. listopadu 1951 zastával funkci okersního velitele požární ochrany okresu Kamenice nad Lipou František Vostarek z Dobešova. Dalšími okresními veliteli byli pro okres Pelhřimov František Maršík, pro okres Humpolec Alois Kosina a pro okres Pacov Jaroslav Sedlák. Od 1. července 1960, kdy došlo ke zrušení tzv. malých okresů, byl do funkce okresního velitele jmenován František Vostarek.

Rozhodnutí o zřízení "Veřejného požárního útvaru" bylo dáno usnesením tehdejšího okresního národního výboru (ONV) v roce 1963. V roce 1967 pod tlakem rozporů mezi orgány Českého svazu požární ochrany a Okresní inspekce požární ochrany ONV své usnesení zrušil. Další vývoj události jak v okrese, tak i ve státě dovel radu ONV k přehodnocení rozhodnutí. Usensením ze 6. října 1968 tak ustanovila k 1. červenci 1970 zřízení veřejného požárního útvaru. Jeho prvními příslušníky se stali členové místní organizace Českého svazu požární ochrany. V první vlně to byli Josef Doležal, Josef Havelka a Jaroslav Horák a ve druhé ještě před koncem roku Stanislav Lisa, Jaroslava Maděra a Jaroslav Šnicer. Náčelník OIPO mjr. František Vostarek ustanovil do funkce velitele veřejného požárního útvaru (VPÚ) kpt. Václava Parkana, pracovníka OIPO při ONV. Na základě usnesení ONV a požadavků MěNV v Humpolci, Kamenici nad Lipou a Pacově bylo k 1. srpnu 1972 zřízeno odloučené pracoviště VPÚ v Kamenici nad Lipou a k 9. srpnu 1972 v Humpolci a v Pacově. Početní stavy profesionálních hasičů se zvyšovaly postupem času podle potřeby a rozvoje požární ochrany.

V roce 1980 započela pro potře y ochrany stavba výcvikového střediska v obci Brtná, která byla realizována vlastními silami. Důležitým mezníkem pro hasiče byl rok 1986, kdy vstoupil v platnost zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a došlo i k výměně náčelníka OIPO. K 31. lednu odešel do důchodu pplk. František Vostarek, který působil ve funkci téměř 35 let. Na jeho místo byl jmenován kpt. Ing. Miroslav Šimon, který nanstoupil k hasičům v listopadu 1970 jako absolvent střední zemědělské technické školy - do funkce technika. Při zaměstnání vystudoval VŠB v Ostravě, obor požární prevence. V tomto roce došlo i k dokončení výstavby výcvikového střediska v Brtné. V roce 1987 byla vlastními silami postavena loděnice u vodní nádrže Trnávka, která slouží pro výcvik příslušníků na vodních tocích. V průběhu osmdesátých let průběžně vzniká potře ba rozšíření centrální požární stanice v Pelhřimově a tento záměr se během čtyř etap podařilo uskutečnit na konci devadesátých let.

V roce 1994 je přijata novela zákona o požární ochraně, která významně ovlivnila dění v oboru. Dochází k celé řadě změn. Mění se název OIPO a VPÚ na Hasičský záchranný sbor okresu, vznikají instituce okresních požárních radů, ředitelství HZS ČR a vrchního požárního rady. Na úseku výkonu státního požárního dozoru je zaveden institut "posouzení požárního nebezpečí" a další změny. Tato právní úprava s menšími změnami fungovala až do konce roku 2000. V roce 1995 došlo k zahájení výstavby operačního a informančího střediska (OPIS) HZS okresu. Stálo za tím rozhodnutí vlády, které vycházelo z potřeby zajištění koordinace nasazování sil a prostředků požární ochrany při řešení mimořádných událostí. Další snahou bylo zajistit informační podporu pro zasahující jednotky a krizové události. Hasiči se museli vypořádat s prostorovými problémy a umístněním OPIS na CPS a zajistit vybavení novými technickými prostředky, které odpovídaly velmi progresivně rostoucím  potřebám požární ochrany v okrese Pelhřimov. Provoz OPIS byl v plném rozsahu zahájen v roce 1997 připojením tísňových linek 150 z celkého území okresu, které do té doby zajišťovaly požární stanice podle svých hasebních obvodů.

V roce 2001 vstoupil v platnost celý "balík krizových zákonů", který zcela zásadně ovlivnil postavení a rozsah konání HZS. Zanikly okresní úřady a vznikly kraje. Účinnosti nabyl samostatný zákon o požární ochraně, ze kterého byly vyčleněny jednotky PO, samostatný zákon o HZS ČR, zákon o integrovaném záchranném systému a zákon o krizovém řízení. Zanikly HZS okresů a vznikly HZS krajů, jako samostatné účetní jednotky s přímou vazbou na státní rozpočet a pdřízenosti v rámci Ministerstva vnitra a v nově budované organizační struktuře HZS krajů. V této době bylo pět příslušníků okresu převedeno na ředitelství HZS Kraje Vysočina.

Vedení hasičů na Pelhřimovsku
Vedení profesionálních hasičů okresu Humpolec do roku 1960
Alois Kosina
Vedení profesionálních hasičů okresu Kamenice nad Lipou do roku 1960
František Vostarek
21. 11. 1951 - 30. 6. 1960
Městská inspekce požárního dozoru Jihlava
Václav Haman
1954 – 1960
Vedení profesionálních hasičů okresu Pacov do roku 1960
Jaroslav Sedlák
Vedení profesionálních hasičů okresu Pelhřimov do roku 2000
František Maršík
do 30. června 1960
František Vostarek
1. 7. 1960 - 31. 1. 1986
Ing. Miroslav Šimon
1. 2. 1986 - 31. 7. 2002
plk. Ing. Jiří Hörner
1. 11. 2002 - dosud

vytisknout  e-mailem