HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnější havarijní plány

  1. VHP EDU
  2. VHP NL
Vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Dukovany
 
Lokalita Jaderné elektrárny Dukovany leží v jihovýchodní části správního obvodu OÚ ORP (obec s rozšířenou působností) Třebíč jihozápadně od města Brna na pravém břehu Jihlavy. Elektrárna je vzdálena 45 - 50 km od státních hranic s Rakouskem. Terénní reliéf je v severní části členitý s údolím řeky Jihlavy, v jižní části přechází v rovinatý terén.. V okruhu 20 km od jaderné elektrárny žije přibližně 100 000 obyvatel, převažují zde malá venkovská sídla, která jsou slabě osídlena.
Výběr lokality byl proveden tak, aby byly minimalizovány možné interakce jaderného zařízení s okolím. V bezprostřední blízkosti se tudíž nenalézají velká průmyslová zařízení ani frekventované transportní cesty. Hustota průmyslových objektů je v okolí Dukovan značně nižší než na ostatním území České republiky.

Přestože je reaktor Jaderné elektrárny Dukovany zabezpečen na nejvyšší možné úrovni, elektrárna má navíc v areálu i svém okolí instalován systém radiační kontroly, který upozorní na sebemenší možný únik radioaktivity. Samozřejmostí jsou rovněž systémy upozornění veřejnosti v blízkém i vzdálenějším okolí a plány vypracované pro případ neočekávané událost.

Pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany zpracovává Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Vnější havarijní plán.

Vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Dukovany (VHP JE Dukovany) je zastřešující dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti, stanovuje základní postupy složek IZS a dalších dotčených subjektů pro případ potenciální závažné radiační havárie a stanoví opatření k minimalizaci dopadů závažné havárie vně objektu nebo zařízení – tj. v zóně havarijního plánování.
VHP JE Dukovany je zpracován dle vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a dalšími právními předpisy.
  
Zóna havarijního plánování (ZHP) jaderné elektrárny Dukovany je oblast 20 km v okolí JE Dukovany, v níž se na základě výsledků rozborů možných následků radiační havárie uplatňují požadavky z hlediska havarijního plánování. Z organizačního hlediska je okolí JE Dukovany - zóna jejího havarijního plánování v níž se ochranná opatření plánují a připravují, rozdělena jednak do tří pásem představujících kružnice (pásma) o poloměrech 5 km, 10 km a 20 km od JE, jednak na 16 kruhových výsečí po 22,5 stupně tak, aby osy těchto výsečí odpovídaly směrům větru počínaje 0 stupněm.

 Schematické znázornění zóny havarijního plánování JE dukovany:mapa.jpg

Koordinací zpracování VHP a řešení havárie je pověřen KÚ Kraje Vysočina na jehož území se JE Dukovany nachází. Koordinující krajský úřad navrhuje a doporučuje na základě podkladů od KŠ SÚJB, JE Dukovany a skutečné situace na území okresu Třebíč, Brno-venkov a Znojmo, kdy a jaká ochranná opatření se budou přijímat.
VHP navazuje na vnitřní havarijní plán a společně s JE Dukovany se komplexně řeší úkoly k zajištění havarijní připravenosti na celém území zóny havarijního plánování.

Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany byl schválen v březnu 2019 hejtmanem Kraje Vysočina. Na zpracování VHP a jeho aktualizacích – plánů konkrétních činností se podílejí především pracovníci HZS kraje, Policie ČR, zdravotnictví, hygienické stanice, veterinární správy, RC SÚJB, KÚ, OÚ a AČR. Na základě zpracovaného VHP jsou vypracovány výpisy z VHP a plány činnosti orgánů obce pro případ radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany. VHP je zpracován v listinné a elektronické podobě. Z důvodu zvýšení operativnosti a aktuálnosti údajů obsažených ve Vnějším havarijním plánu jsou všechny obce a dotčené orgány Kraje Vysočina podrobně informovány o těchto změnách na portálu Krizového řízení Jihomoravského kraje. Minimálně jedenkrát za 3 roky se prověřuje cvičením. Dojde-li ke změně mající dopad na obsah VHP provádí se aktualizace bezodkladně.

V souladu s vyhláškou MV č. 429/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.  328/2001 Sb., byla v roce 2022 provedena HZS Kraje Vysočina a HZS Jihomoravského kraje poslední aktualizace VHP.  Aktualizace byla schválena hejtmanem Kraje Vysočina 15. prosince 2022. Zahrnovala implementaci Národního radiačního havarijního plánu, aktualizaci počtu obyvatel obcí v zóně havarijního plánování, aktualizaci kontaktních údajů, stanovení nových dekontaminačních míst a navazující změny v části dekontaminace, evakuace, regulace pohybu osob, zajištění veřejného pořádku.

Občané mají možnost konkrétně se s těmito dokumenty seznámit na KÚ, OÚ ORP, obcích nacházející se v ZHP a obcích, které přijímají evakuované obyvatelstvo ze ZHP.

  
Členění vnějšího havarijního plánu:
 
Úvod
 
A) Informační část
B) Operativní část
C) Plány konkrétních činností –
1) vyrozumění,
2) varování obyvatelstva
3) záchranných a likvidačních prací,
4) ukrytí obyvatelstva,
5) jodové profylaxe,
6) evakuace osob,
7) individuální ochrany osob,
8) dekontaminace,
9) monitorování,
10) regulace pohybu osob a vozidel,
11) traumatologický,
12) pohotovostní plán veterinárních opatření,
13) regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody,
14) opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti,
15) zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti,
16) komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky.
 
 
Ochranná opatření 
 
Omezování ozáření osob a životního prostředí při radiační mimořádné události se uskutečňuje ochrannými opatřeními, kterými jsou:
 
a)  neodkladná ochranná opatření zahrnující ukrytí, jódovou profylaxi, a evakuaci.
b) následná ochranná opatření zahrnující přesídlení, regulaci požívání radionuklidy znečistěných potravin a vody a regulaci používání radionuklidy znečistěných krmiv.
 
 
Ochranná opatření při radiačních haváriích se provádějí vždy, jsou-li odůvodněna větším přínosem, než jsou náklady na opatření a škody jimi působené, a mají být optimalizována co do formy, rozsahu a trvání tak, aby přinesla co největší rozumně dosažitelný přínos.
 
 
Informace pro obyvatelstvo: 
 
Základní informace pro případ radiační havárie JE Dukovany jsou obyvatelstvu předány součastně s kalendářem pro roky 2022 - 2023  v příručce "Základní informace pro případ radiační havárie JE Dukovany 2022-2023"

Tato příručka obsahuje informace a základní pokyny k zajištění ochrany osob nacházejících se v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany v případě vyhlášení radiační havárie. Obsahuje instrukce jak se mají občané chovat zazní-li sirény, jak se mají ochránit - především ukrýt se a po výzvě ve sdělovacích prostředcích použít jodovou profylaxi. Dále jsou zde popsány možnosti osobní ochrany, činnost v budově, činnost mimo budovu, jaké věci si připravit pro evakuaci a co všechno zabezpečit, než bude evakuace provedena.

Aktuální verze Vnějšího havarijního plánu ke stažení: VHP EDU 2024

vytisknout  e-mailem