HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM KRAJE VYSOČINA

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IČO: 70885184, se sídlem Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava, telefon: +420 950 270 111, e-mail: vys.spisovna@hzscr.cz, ID DS: ntdaa7v, www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kpt. Mgr. Jiřina Bínová, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 14, mobilní telefon: +420 773 796 166, e-mail: jirina.binova@hzscr.cz.

Zpracovávané osobní údaje:

Správce zpracovává pouze osobní údaje fyzických osob (dále jen „subjekt údajů“) definované v článku 4 odst. 1 GDPR, které jsou potřebné pro účely uvedené v této informaci. Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů:

 • Osobní údaje typu jméno, příjmení, akademické tituly, adresa pobytu, datum narození, kontaktní údaje (elektronické adresy, telefonní čísla apod.);
 • informace, které se povinně zpracovávají v souvislosti se smluvním vztahem se správcem (např. údaje o kvalifikaci, o referencích);
 • údaje týkající se subjektu údajů nacházejícím se v areálu chráněném kamerovým systémem správce nebo využívajícím komunikačních a informačních systémů správce;
 • údaje spojené s dodržováním právních předpisů nebo údaje vyplývající z takového dodržování, včetně kontroly veřejných registrů, kontroly střetu zájmů apod.; 
 • údaje týkající se sporů a vymáhání pohledávek, včetně údajů týkajících se nebo vzniklých během řízení a sporů;
 • další osobní údaje odvozené nebo vygenerované v souvislosti s naplňováním povolených účelů dle této informace.

Účely a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce osobní údaje zpracovává vždy pouze pro naplnění stanoveného účelu zpracování, a to přiměřeně a relevantně. Účely, pro které dochází ke zpracování osobních údajů subjektu údajů ze strany správce, se vyskytují v rámci svěřené působnosti správce zejména: 

 • na úseku požární ochrany,
 • na úseku integrovaného záchranného systému,
 • na úseku krizového řízení a ochrany obyvatelstva,
 • na úseku ochrany majetku České republiky, s kterým je správce příslušný hospodařit,
 • v personální a mzdové agendě,
 • v agendách spisové a archivní služby,  stížností a petic, utajovaných informací a svobodného přístupu k informacím,
 • v ekonomických agendách,
 • při řešení právních sporů a vymáhání pohledávek, plnění rozhodnutí soudů, úřadů nebo jiných orgánů veřejné moci, prosazování smluvních závazků správce nebo ochraně právních nároků správce.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

V závislosti na účelech uvedených výše, zpracovává správce osobní údaje subjektu údajů, jejichž zpracování je nezbytné zejména pro plnění povinností správce stanovených právními předpisy nebo v souvislosti ochrannou zájmů subjektu údajů nebo jiných fyzických osob. Osobní údaje jsou správcem také zpracovávány v rámci plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, přičemž oprávněným zájmem správce je například zajištění bezpečnosti sítě elektronických komunikací, zabránění neoprávněnému přístupu k sítím elektronických komunikací, šíření škodlivých kódů a zamezení útokům, ochrana majetku a bezpečnost. Správce dále zpracovává osobní údaje subjektu údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Osobní údaje subjektu údajů také mohou být správcem zpracovávány na základě udělení souhlasu s nakládáním s osobními údaji ze strany subjektu údajů, přičemž tento souhlas musí být ze strany subjektu údajů dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

Příjemci/kategorie příjemců osobních údajů:

Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje subjektu údajů zejména úřadům státní správy a jiným orgánům veřejné moci a dalším osobám a institucím, vůči kterým má správce zákonné povinnosti, a to v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění činností a úkolů správce a způsobem, který nebude poškozovat subjekt údajů nebo ohrožovat jeho bezpečnost. Správce je také oprávněn předávat osobní údaje subjektu údajů, pokud jej o to subjekt údajů přímo požádá nebo mu k tomu udělí souhlas. Osobní údaje subjektu údajů nebude správce bez jeho souhlasu předávat do třetích zemí (tj. zemí mimo jurisdikci GDPR) ani mezinárodním organizacím.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, přitom osobní údaje, u kterých to určuje zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou. Osobní údaje budou smazány, pokud již nebudou přiměřeně požadovány pro výše uvedené povolené účely, nebo pokud subjekt údajů odvolá svůj souhlas v případě, kdy je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, a správce nebude ze zákona povinen nebo mu nebude jinak umožněno pokračovat v uchovávání takových osobních údajů. K smazání osobních údajů zaznamenaných pomocí kamerového systému v areálu správce chráněném kamerovým systémem dochází po sedmi kalendářních dnech.

Zabezpečení ochrany osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v tištěné podobě i elektronicky v informačních systémech, a to při vysoké úrovni technického, organizačního a personálního zabezpečení. Osobní údaje v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic oprávněných osob správce a na zálohovacích médiích či na serverech. V případě využití externích úložišť, např. cloudových služeb, jsou vždy využity jen řádně zabezpečené systémy vyhovující příslušným právním předpisům včetně GDPR. Disky s daty jsou zabezpečeny a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně správce. Osobní údaje v tištěné podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříních, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny proti vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivech, jsou tyto archivy řádně zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k osobním údajům. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby pověřené konkrétními úkoly, které jsou vázány k účelu zpracování osobních údajů.

Práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů:

Subjekt údajů má při zpracování svých osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou správcem zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účely zpracování.
 • Kategorie dotčených osobních údajů.
 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.
 • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria ke stanovení této doby.
 • Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, nebo žádat soudní ochranu.
 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování (včetně informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů).

Správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů, za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 • Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů vzniká v případě, že je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti správce stanovené právními předpisy.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • Pro výkon práva na svobodu projevu a informace.
 • Pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů, které se na správce vztahují, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
 • Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.
 • Pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s článkem 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by toto právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů zpracování.
 • Pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

K omezení zpracování osobních údajů může dojít pouze dočasně a lze jej využít pouze v následujících případech:

 • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů  

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto údajů jinému správci, a to v případě, že:

 • Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě.
 • Zpracování se provádí automatizovaně.

 • Právo vznést u správce námitku ohledně zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování, a to pouze v případech, že ke zpracování dochází za těchto podmínek:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, nebo pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Dozorový úřad:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111, infolinka: +420 234 665 80, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz.

Způsob uplatnění práv u správce:

Výše uvedená práva vůči správci může subjekt údajů uplatnit písemným nebo osobním předáním požadavku správci. Písemný požadavek může být zaslán na kontaktní adresu správce, do datové schránky správce nebo e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu spisovna@hasici-vysocina.cz. Požadavek musí obsahovat jasný popis včetně příslušných osobních údajů, jméno a příjmení subjektu údajů a kontaktní údaje subjektu údajů.

Odkazy:

Nařízení GDPR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Ministerstvo vnitra – GDPR

http://www.mvcr.cz/gdpr/

Hasičský záchranný sbor České republiky – GDPR

https://www.hzscr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-gdpr-nakladani-s-osobnimi-udaji-z-pohledu-hasicskeho-zachranneho-sboru-ceske-republiky.aspx

vytisknout  e-mailem