HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

prezentace ze školení starostů obcí 2023 

  1. Vzdělávání starostů obcí
  2. Materiály pro starosty obcí

Krizové řízení
Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věčně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a řešením krizové situace. V širším významu se realizují opatření v oblasti obnovy a prevence, v užším významu se realizují opatření v oblasti přípravy, zejména krizové plánování, řešení krizové situace a likvidačních prací. (Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů). Předpokladem pro výkon činností profesionálních pracovníků v oblasti krizového řízení je získání či prodloužení odborné způsobilosti. Systém vzdělávání v oblasti krizového řízení je obsažen v Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla schválena usnesením vlády ČR dne 10.července 2017 č. 508 a v plné míře nahradila předchozí Koncepci z roku 2004. Realizací Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení bylo po odborné stránce pověřeno Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem obrany, Správou státních hmotných rezerv a Ministerstvem zdravotnictví. Koordinací vzdělávacího procesu v oblasti krizového řízení bylo pověřeno Ministerstvo vnitra.

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení.
Cílem Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení je:
  • systémové řešení přípravy osob v předmětné oblasti,
  • stanovení cílových skupin,
  • stanovení způsobů a zásad pro zpracování rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé cílové skupiny,
  • vytvořit podmínky k získávání a prohlubování kvalifikace a její zvyšování v oblasti potřebné pro činnost profesionálních pracovníků a osob dotčených oblastí krizového řízení,
  • realizovat koordinaci a výkon státní správy v oblasti činností spojených se vzděláváním v krizovém řízení.
  • Koncepce v oblasti vzdělávání ochrany obyvatelstva a krizového řízení je ke stažení zde

Pro potřeby vzdělávání stanovených cílových skupin v koncepci jsou příslušnými ústředními správními úřady podle oblasti jejich působnosti zpracovány vzdělávací moduly.

Vzdělávání starostů obcí

V souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 10. července 2017 č. 508 (dále jen „Koncepce“) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, organizuje Hasičský záchranný sbor ČR přípravu starostů obcí v oblasti krizového řízení, jakožto jedné z nejpočetnějších cílových skupin stanovených Koncepcí.
Tato forma vzdělávání je organizována zpravidla jedenkrát za volební období. V současné době je připravováno školení pro starosty obcí, které bude organizováno ve spolupráci s jednotlivými ORP. Školení budou uskutečněna v měsících březen až červen 2023 formou jednodenného školení v rozsahu 6 hodin. Každý účastník školení obdrží osvědčení o absolvování školení.

Správa státních hmotných rezerv:

Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR), jako ústřední orgán státní správy, který organizuje v rámci své působnosti průběžné vzdělávání státních zaměstnanců ve správních úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků, podílejících se na přípravě a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS) a odborné vzdělávání řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, představitelů hospodářské sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných pracovníků ochraňovatelů státních hmotných rezerv a dalších právnických a podnikajících fyzických osob.
Vzdělávání probíhá formou kurzů, jejichž odborným garantem je Vysoká škola ekonomická v Praze - Institut krizového managementu.
Kurzy se pořádají na základě smlouvy mezi Správou státních hmotných rezerv a Vysokou školou ekonomickou v Praze.


Seznam aktuálních kurzů:
Nabídka kurzů Vysoké školy ekonomické v Praze

Institut ochrany obyvatelstva:

Seznam aktuálních kurzů:
Nabídky kurzů Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

V případě dotazů prosím kontaktujte oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Kraje Vysočina.
Kontakt:
plk. Ing. Jaroslav Bárta
oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
tel.: 950 270 127
e-mail.: jaroslav.barta@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem