HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost u HZS MSK v 1. pololetí roku 2019

Publikováno: 16.7.2019 - Nedílnou součástí pracovního života Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) je realizace preventivně výchovné činnosti (dále jen „PVČ“). Jejím cílem je působit na obyvatelstvo a předcházet tak vzniku mimořádných událostí nebo mírnit jejich dopady právě žádoucím chováním obyvatelstva. HZS MSK má propracovaný systém realizace PVČ na svém území a při svém působení se zaměřuje na široké spektrum veřejnosti, od předškolního vzdělávání až po seniory a handicapované spoluobčany. 

Program „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ (dále jen „Hasík CZ“) na základních školách

Prioritním úkolem PVČ u HZS MSK je realizace preventivně výchovného programu „Hasík CZ“. V prvním pololetí roku 2019 navštívili instruktoři v rámci programu Hasík CZ 221 základních škol (321 druhých a 256 šestých tříd), což představuje 49 % základních škol v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“). Na tomto výsledku se aktivně podílelo 161 instruktorů.

Program „Vzdělávání pedagogů, žáků a studentů v zónách ohrožení“, (dále jen „Školy v zónách“)

K dalším úkolům, na kterých HZS MSK pokračoval i v prvním pololetí roku 2019, patří realizace programu „Školy v zónách“, ve kterém je zahrnuto 122 školských zařízení ohrožených úniky nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů rizik a přirozenou povodní. V prvním pololetí roku 2019 navštívili lektoři 16 základních škol (27 šestých tříd), což představuje 31 % základních škol v zónách ohrožení.

Vzdělávání pedagogů

Seminář pro pedagogy základních a středních škol s tématikou rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání proběhne v druhém pololetí tohoto roku.

Přednášky pro vybrané skupiny seniorů na téma chování při mimořádných událostech nebo krizových situacích

V prvním pololetí proběhlo 10 přednášek pro seniory, které byly zaměřeny na prevenci vzniku požáru, zejména problematiku požární detekce a detektory úniku nebezpečných plynů. Stěžejním tématem ochrany obyvatelstva byla problematika žádoucího chování při mimořádných událostech. Pokračovala spolupráce s vysokými školami v Moravskoslezském kraji poskytujícími nabídku vzdělávání pro seniory v rámci Univerzit třetího věku. V rámci tohoto typu vzdělávání byly v prvním pololetí roku 2019 realizovány tři přednášky pro 79 posluchačů, dvě v rozsahu 3,5 hodin a jedna v rozsahu 2 hodin. V této aktivitě bude HZS MSK pokračovat zejména v zimním semestru nového akademického roku.

Spolupráce s provozovateli objektů zařazených do skupiny B dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií v oblasti PVČ

I v letošním roce pokračuje spolupráce mezi HZS MSK a společnostmi Biocel Paskov, a.s., Bochemie, a.s., BorsodChem MCHZ, s.r.o., a Třinecké železárny a. s. při realizaci preventivně výchovného programu Hasík CZ v zónách havarijního plánování uvedených společností.

Dále byl dne 12.03.2019 realizován seminář pro zástupce společensky významných objektů v zóně havarijního plánování na území Statutárního města Třinec. Semináře se zúčastnili zástupci provozovatelů, dále školských zařízení, zařízení sociální péče, magistrátu města Třinec, Krajského úřadu MSK. Účastníci semináře byli seznámeni s nebezpečím při vzniku závažné havárie spojené s únikem hutních plynů, o způsobech varování a informování jak obyvatelstva trvale žijícího v zóně havarijního plánování, tak i o způsobu informování zástupců společensky významných objektů v zóně havarijního plánování, a o doporučených postupech k ochraně zdraví.

Příprava a realizace preventivních aktivit realizovaných v rámci mezinárodního projektu Bezpečné pohraničí

V rámci tohoto projektu jsou připravovány preventivní materiály týkající se bezpečného chování adresované občanům a turistům navštěvujícím česko-polské pohraničí, které budou dokončeny a distribuovány v druhé polovině tohoto roku.

Publikační činnost v regionálním tisku, spolupráce s rozhlasovými a televizními stanicemi

V prvním pololetí roku 2019 bylo zpracováno 5 příspěvků. Tyto příspěvky včetně příspěvků k aktuálním informacím jsou zasílány do regionálních periodik a zejména do zpravodajů obcí a měst. Aktuálními tématy jsou hlásiče požáru a nebezpečných plynů v domácnostech, povinnost při pálení klestí a žádoucí chování při mimořádných událostech.

V rámci pokračující celorepublikové mediální kampaně k realizaci výchovy a vzdělávání obyvatelstva a preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky byla natočena a odvysílána řada reportáží v regionálních i celorepublikových televizních stanicích (Požární bezpečnost dřevěných kostelů, Vzdělávání starostů a primátorů zaměřené na přípravu na MU a KS a jejich řešení, Detektory CO, Kontroly únikových her, Nelegální skládky odpadů, Ochrana kulturních památek, Lesy), na jejichž přípravě a zpracování participovali příslušníci HZS MSK.

Exkurze na hasičských stanicích

Za první pololetí letošního roku bylo na hasičských stanicích HZS MSK provedeno celkem 228 exkurzí s účastí 6954 osob.  Převážnou část tvořili žáci základních a středních škol, dochází však k navýšení počtu návštěvníků z řad mateřských škol a také seniorů. Na Ostravsku jsou třídní kolektivy rovněž zvány i k návštěvě hasičského muzea.

Spolupráce s provozovateli ubytovacích objektů v problematice požární ochrany pro sociálně slabší obyvatelstvo, domovy pro seniory a pro osoby se sníženou pohyblivostí

Ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, územním pracovištěm Ostrava, odborem nepojistných sociálních dávek, se v prvním pololetí roku 2019 HZS MSK zaměřil na aktualizaci databáze ubytovacích objektů pro sociálně slabší obyvatelstvo. Na základě informací získaných o ubytovacích zařízeních na území města Ostravy budou u vytipovaných provozovatelů ubytovacích objektů pro sociálně slabší obyvatelstvo provedeny tematické kontroly s důrazem na specifika problematiky požární ochrany ubytovacích zařízení pro sociálně slabší obyvatelstvo. V návaznosti na zjištění z kontrolní činnosti bude provozovatelům ubytovacích zařízení nabídnuta metodická pomoc při nastavení systému zabezpečení požární ochrany v jejich zařízeních, včetně aktivit preventivně výchovné činnosti.

Spolupráce v rámci dlouhodobé preventivní kampaně „Ochrana proti únikům plynu a požárům“

V rámci spolupráce s Českou asociací hasičských důstojníků a HZS Olomouckého kraje pokračovala preventivní kampaň „Ochrana proti únikům plynu a požárům“. Webové stránky a facebookový profil kampaně jsou pravidelně aktualizovány.

V současné době je v rámci kampaně „Ochrana proti únikům plynu a požárům“ připravován odborný seminář zaměřený na prevenci vzniku požárů, výbuchů a otrav způsobených plynovými zařízeními v domácnostech. Seminář se bude konat dne 12.11.2019 v Olomouci.

HZS MSK dále pokračuje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem ke zvýšení bezpečnosti seniorů a jejich ochraně před účinky nebezpečných plynů a průvodních jevů požáru. V první polovině tohoto roku byla spuštěna třetí vlna dotačního programu Moravskoslezského kraje vůči seniorům týkající se nákupu zařízení autonomní detekce a signalizace. V rámci této vlny je připraveno k distribuci dalších 2 000 ks hlásičů požárů a 2 000 ks detektorů oxidu uhelnatého. V minulých letech v první a druhé vlně bylo celkem distribuováno 2 090 ks hlásičů požárů a 2 090 ks detektorů oxidu uhelnatého. Náklady na tento projekt nese Moravskoslezský kraj, distribuce je směřována na seniorská kontaktní místa, tzv. Senior Pointy, ve všech okresních městech. V rámci vzdělávání starostů, které probíhalo v MSK v dubnu a květnu t.r., byly starostům distribuovány informační letáky k této aktivitě.

I v letošním roce pokračuje spolupráce HZS MSK se Statutárním městem Ostrava na zvýšení bezpečnosti občanů užívajících byty v jeho vlastnictví, spravovaných úřady městských obvodů, a to zejména před účinky nebezpečných plynů a průvodních jevů požáru. Od roku 2017 dosud bylo v těchto městských bytech nainstalováno celkem 10 730 ks hlásičů požárů a 2 030 ks detektorů oxidu uhelnatého. Ostrava se tak díky úsilí primátora stává prvním městem v České republice, které plošně vybavilo byty ve svém vlastnictví hlásiči požárů a detektory oxidu uhelnatého. Smysl této kampaně a naplnění jejich cílů je patrný ze statistik, kdy v pouze za období květen 2018 – únor 2019 došlo k 23 případům, při nichž instalované detektory signalizovaly únik oxidu uhelnatého.

vytisknout  e-mailem