HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, účinného od 01.08.2023 (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), který transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne
23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), zavedl Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen
„HZS MSK“) vnitřní oznamovací systém pro své příslušníky a občanské zaměstnance (dále jen „zaměstnance“) a další osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů, za účelem oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u HZS MSK.

1. Kdo může podat oznámení

Fyzická osoba, která u HZS MSK vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů nebo osoba, která byla nebo je v souvislosti výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti v kontaktu s HZS MSK (s výjimkou uvedenou níže).

HZS MSK vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro HZS MSK nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

HZS MSK tedy přijímá oznámení pouze od svých zaměstnanců, osob vykonávajících u HZS MSK dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (včetně těch, kteří
se o uvedenou práci nebo obdobnou činnost uchází nebo ucházeli).

2. Informace před podáním oznámení

Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení jsou v době oznámení pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno.

Dle § 23 zákona o ochraně oznamovatelů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

3. Jaké jednání je možné oznámit

Protiprávní jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u HZS MSK a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

4. Ochrana oznamovatele

Přístup k oznámením v rámci vnitřního oznamovacího systému HZS MSK má pouze tzv. příslušná osoba, tedy osoba pověřená HZS MSK k přijímání a vyřizování oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů a nesmí poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů (např. osoba oznamovateli blízká nebo osoba, která oznamovateli s oznámením pomáhala) je možné poskytnout pouze s jejich písemným souhlasem. Výjimku představuje pouze situace, kdy je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci (avšak i v tomto případě je příslušná osoba povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět a umožnit mu, aby se k poskytnutí informace vyjádřil). Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu oznamovatele nebo jiných chráněných osob.

Ochrana oznamovatele spočívá také v zákazu uplatnění odvetného opatření (ze strany HZS MSK a dalších osob) vůči oznamovateli a dalším chráněným osobám uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů. Odvetným opatřením se rozumí takové jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu (§ 4 zákona o ochraně oznamovatelů), např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku).

5. Co by mělo oznámení obsahovat a komu se oznámení podává

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení, datu narození a kontaktní adrese oznamovatele nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak je uvedeno v bodu 3.

Na anonymně podaná oznámení se zákon o ochraně oznamovatelů nevztahuje. Pokud dodatečně vyjde najevo totožnost oznamovatele, uplatní se vůči němu všechna relevantní ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů.

Komu oznámení podat:

Oznámení se podává příslušným osobám určeným HZS MSK:

Příslušné osoby:

kpt. Ing. Lenka Lípová

kpt. Ing. Petra Adamusová

kpt. Mgr. Martina Přinosilová

Jakým způsobem lze oznámení učinit:

Oznámení lze učinit písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně (telefonicky nebo osobně na požádání). O ústním oznámení se pořídí zvuková nahrávka (se souhlasem oznamovatele) nebo písemný záznam v souladu ustanovením § 19 zákona o ochraně oznamovatelů.

 • V elektronické podobě na zabezpečenou e-mailovou adresu: msk.oznameni@hzscr.cz
 • V listinné podobě se oznámení adresuje výhradně do vlastních rukou příslušné osoby na adresu: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Obálka musí být zalepená a označená slovy „Vnitřní oznamovací systém – k rukám příslušné osoby – NEOTVÍRAT“
 • Telefonicky:

+420 950 730 425 (kpt. Ing. Lenka Lípová)

+420 950 730 424 (kpt. Ing. Petra Adamusová)

 • Osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Vnější oznamovací systém:

Oznamovatel může své oznámení podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti – pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Mgr. Marek Netočný (mnetocny@msp.justice.cz, tel.: 221 997 840). Zabezpečený formulář pro učinění oznámení a bližší informace na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

6. Jak bude oznámení vyřizováno

O přijetí oznámení příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele do 7 dnů (ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti). Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení, zjistí-li, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba HZS MSK navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o přijatých opatření. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

7. Další informace:

Podrobnější informace vztahující se k oznámení lze najít v:

vytisknout  e-mailem