HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost

Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS“) na základě ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) vykonává státní požární dozor. V oblasti kontrolní činnosti vykonává oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP státní požární dozor podle ustanovení § 35 písm. a) v rozsahu § 31 odst. 1 písm. a), e), g) a h) a dále podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k odlišnostem, které vyplývají ze zákona č. 255/2012., o kontrole (kontrolní řád).

V oblasti kontrolní činnosti vykonává oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP státní požární dozor:

  • kontrolní činností 

Dle platné legislativy, je v § 45 vyhlášky o požární prevenci uvedeno o jaké druhy požárních kontrol se při výkonu státního požárního dozoru jedná a co je jejich obsahem. Uvedené kontroly jsou prováděny u právnických a podnikajících fyzických osob. V omezeném případě jsou prováděny rovněž u fyzických osob (vlastníci společných prostor, majitelé zdrojů vody pro hašení požárů a majitelé lesů v souvislých porostech nad 50 hektarů).

Jednotlivé druhy kontrol jsou uvedeny zde

  • schvalováním posouzení požárního nebezpečí

Právnické a osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany. Provozovatelé předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti ve 2 vyhotoveních.

  • vydáváním rozhodnutí dle správního řádu

V rámci své působnosti vydává rozhodnutí, nebo zpracovává podklady pro jeho vydání, v několika oblastech. Podrobnosti uvedeny zde

vytisknout  e-mailem